AGRO I.M.M. INVEST

SPRIJIN PENTRU SUSȚINEREA ACTIVITĂȚII IMM-URILOR ÎN CONTEXTUL CRIZEI ECONOMICE GENERATE DE PANDEMIA COVID-19.
NEW VERSION
Image
VALOARE FINANȚARE

max. 800.000 euro

Image
FINANȚARE

Prin grant se acordă și o componentă nerambursabilă de maximum 10% din valoarea finanțării garantate, cu condiția încadrării în plafonul de:

120.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în sectorul pescuitului și acvaculturii;

100.000 euro pentru întreprinderile care își desfășoară activitatea în domeniul producției
primare de produse agricole;

800.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în sectorul alimentar.

Image
BENEFICIARI ELIGIBILI

Nu este în dificultate financiară;

Nu se află în litigiu, în calitate de pârât;

Nu figurează cu credite restante;

Image
OBLIGAȚII

Restituirea banilor.

Image module
Image
CHELTUIELI ELIGIBILE

Echipamente;

Utilaje;

Aparatură;

Image module
FINANȚARE

Prin grant se acordă și o componentă nerambursabilă de maximum 10% din valoarea finanțării garantate, cu condiția încadrării în plafonul de:

-120.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în sectorul pescuitului și acvaculturii;

-100.000 euro pentru întreprinderile care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole;

- 800.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în sectorul alimentar.

Beneficiari eligibili

Grantul acordat întreprinderilor mici și mijlocii, întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie, precum și fermierilor din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii și sectorului alimentar.

(1) Beneficiarul este eligibil în cadrul programului dacă îndeplinește cumulativ următoarele criterii:

a) nu este în dificultate financiară în sensul prevederilor art. 2 pct. 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul de funcționare al Uniunii Europene;

b) nu se află în litigiu, în calitate de pârât, cu Ministerul Finanțelor Publice și/sau instituția de finanțare parteneră;

c) nu figurează cu credite restante, inclusiv pentru finanțările tip leasing, la data solicitării garanției de stat sau, dacă înregistrează restanțe, acestea sunt încadrate în categoriile A, B, C în baza de date a Centralei Riscului de Credit, denumită în continuare C.R.C.;

d) nu se află în interdicție de a emite cecuri și nu figurează cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni anterioare datei solicitării garanției de stat în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăți, denumită în continuare C.I.P., cu excepția incidentelor bancare majore cu privire la bilete la ordin și/sau cecuri executate, începând cu data de 16 martie 2020, pe perioada stării de urgență, stării de alertă și o lună după încetarea acestora;

e) împotriva lui nu s-a deschis procedura insolvenței, în temeiul legilor aplicabile;

f) prezintă instituției de linii de finanțare garanții colaterale care, în cazul liniilor de finanțare de investiții, împreună cu garanția de stat și ipoteca legală imobiliară și/sau mobiliară asupra activelor finanțate, acoperă în proporție de cel puțin 100% valoarea finanțării. Pentru liniile de finanțare pentru capitalul de lucru pot fi incluse în structura de garanții aferente liniei de finanțare ipoteca legală mobiliară asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiar la instituția de finanțare, împreună cu garanția de stat;

g) este eligibil conform reglementărilor interne ale instituției de linii de finanțare;

h) nu înregistrează obligații fiscale restante și alte creanțe bugetare administrate de organul fiscal central, definit potrivit art. 1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Sumele din liniile de finanțare pentru capitalul de lucru, respectiv liniile de finanțare pentru investiții acordate cu respectarea condițiilor programului pot fi utilizate numai pentru finanțarea capitalului de lucru/investițiilor, neputând fi utilizate pentru refinanțarea altor credite în derulare ale beneficiarului programului.

(3) Nu sunt eligibile pentru acordarea de garanții activitățile finanțate din sectoarele/domeniile: intermedieri financiare, cu excepția activităților auxiliare intermedierilor financiare, asigurări, cu excepția activităților agenților și brokerilor de asigurare, tranzacții imobiliare, cu excepția activităților de tranzacții imobiliare realizate de către agențiile imobiliare, activități de jocuri de noroc și pariuri, producție sau comercializare de armament, muniții, explozibili, tutun, alcool, cu excepția fabricării băuturilor alcoolice nedistilate și a băuturilor pe bază de alcool CAEN 1102, CAEN 1103, CAEN 1104, CAEN 1105 și CAEN 1106, substanțe aflate sub control național, plante, substanțe și preparate stupefiante și psihotrope, activități de închiriere și leasing, activități de investigare și protecție, cu excepția activității de protecție și gardă și activității de servicii privind sistemele de securizare.

(4) Întreprinzătorii pot accesa acest program până la data de 30 iunie 2021.

Tipurile ajutorului financiar

Programul constă în acordarea de garanții de stat în favoarea fiecărui beneficiar participant în program care solicită finanțare pentru nevoile curente de lucru sau pentru realizarea de investiții, cu respectarea condițiilor următoare:

(1) Se poate acorda ajutor de stat IMM-urilor care își desfășoară activitatea în domeniul prelucrării și comercializării produselor agricole cu condiția ca ajutorul de stat să nu fie transferat parțial sau total către producători primari, iar cuantumul ajutorului să nu se stabilească pe baza prețului sau a cantității produselor achiziționate de la producători primari sau introduse pe piață de întreprinderile în cauză.

(2) Pentru sectoarele agriculturii, pisciculturii și acvaculturii se aplică următoarele condiții:

a) ajutorul nu depășește 120.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în sectorul pescuitului și acvaculturii sau 100.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole; toate sumele utilizate trebuie să fie brute, și anume înainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe;

b) cuantumul ajutorului acordat întreprinderilor care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole nu trebuie stabilit pe baza prețului sau a cantității produselor introduse pe piață;

c) ajutorul acordat întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectorul pescuitului și acvaculturii nu se încadrează în niciuna dintre categoriile de ajutoare menționate la articolul 1 alineatul (1) literele (a)-(k) din Regulamentul (UE) nr. 717/2014 al Comisiei din 27 iunie 2014 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul pescuitului și acvaculturii;

d) în cazul în care o întreprindere își desfășoară activitatea în mai multe sectoare cărora li se aplică cuantumuri maxime diferite, întreprinderea în cauză asigură, prin mijloace adecvate, cum ar fi separarea conturilor, faptul că pentru fiecare dintre aceste activități se respectă plafonul aferent și că, în total, nu se depășește cel mai mare cuantum posibil.

(3) În cazul liniilor de finanțare pentru investiții acordate beneficiarilor eligibili din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii și sectorului alimentar, la începutul perioadei de finanțare, instituțiile pot acorda, la solicitarea beneficiarilor, o perioadă de grație de maximum 24 de luni pentru rambursarea principalului, iar rambursarea liniei de finanțare se efectuează în cel puțin două rate pe an.

(4) Pentru Subprogramul AGRO IMM INVEST plafonul este de 1.000.000.000 lei.

Pentru a beneficia de CONSULTANȚĂ GRATUITĂ vă rugăm să completați formularul!

Oferim servicii de înaltă calitate privind consultanța și elaborarea proiectelor. Oferim servicii de înaltă calitate privind consultanța și elaborarea proiectelor.

+40 771 412 434 +40 770 395 348 +40 364 438 039

  Layer
  Layer

  Servicii oferite

  1.

  ELABORARE PROIECTE

  Întocmire dosar de achiziţii sau a devizelor necesare pentru accesarea fondurilor nerambursabile prin programele speciale.
  2.

  CONSULTANȚĂ

  Vă oferim consultanţa necesară pentru accesarea fondurilor nerambursabile prin programele speciale care sunt în derulare.
  3.
  Proiectare
  Inginerie de proiectare precum şi activităţi de consultanţă pentru: proiecte care implică inginerie civilă, inginerie hidraulică, inginerie de trafic;

  Programe

  Firma noastră pune la dispoziție atât consultanță cât și elaborarea proiectelor în ceea ce privește accesarea fondurilor europene. Consultantul dumneavoastră va face ca proiectul dumneavoastră obțină nota maximă.

  Accesați programul!
  Calitate garantată
  Facem ca visul să devină realitate
  Alături de noi puteți pune pe picioare visul mult dorit.Avem experiența necesară în elaborarea proiectelor și ne dorim că fiecare client să devină un mic antreprenor.
  Consultanță
  Oferită de experți în domeniu
  Echipa de consultanți va lua legătură cu dumneavoastră și vă va îndrumă în obținerea fondurilor nerambursabile accesând cel mai ideal program în funcție de ideea de afaceri.
  Finanțare nerambursabilă
  Prin accesarea fondurilor
  Venim în sprijinul dumneavoastră cu o gamă variată de posibilități de accesare a diferitelor programe.În funcție de afacerea dumneavoastră, alegem programul portrivit.

   Date de contact

   Puteți folosi datele de contact de mai jos sau formularul alăturat pentru a lua legătură cu unul din consultanții noștri.

   Contactați-ne! Răspundem la toate întrebările dumneavoastră..