FINANȚARE:

 Valoarea sprijinului din fonduri externe nerambursabile pentru capital de lucru se stabilește astfel:

 • a) pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019, cuprinsă între 5.000 – 13.500 euro, valoarea grantului este de 2.000 euro;
 • b) pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019, cuprinsă între 13.501 – 1.000.000 euro valoarea grantului se stabilește în procent de 15% din cifra de afaceri și nu poate depăși suma de 150.000 euro. Pentru IMM-urile cu cifra de afaceri cu echivalentul în euro de peste 1 milion de euro, valoarea maximă a ajutorului este de 150.000 euro.

Valoarea granturilor pentru capital de lucru nu include coparticiparea beneficiarilor la constituirea capitalului de lucru, în procent de minim 15% din valoarea grantului solicitat.

Beneficiari eligibili

 Granturile pentru capital de lucru se acordă beneficiarilor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 • a) au obținut certificat de situații de urgență în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare, cu modificarile ulterioare;
 • b) au înregistrat profit operațional din activitatea curentă (din activitatea de exploatare), în unul din ultimele două exerciții financiare înainte de depunerea cererii de finanțare pentru obținerea grantului, potrivit situațiilor financiare depuse;
 • c) dispun de coparticipare (cofinantare) la constituirea capitalului de lucru în procent de minim 15% din valoarea grantului la data utilizării grantului pentru capital de lucru;
 • d) nu erau in dificultate la 31 decembrie 2019;
 • e) mențin sau după caz, suplimentează numărul de angajati existenti la data inscrierii, pe o perioadă de minim șase luni de la momentul platii ajutorului financiar;
 • f) nu depasesc plafonul de 800.000,00 Euro.

Prin acordarea de granturi pentru capital de lucru în înțelesul prezentei ordonanțe de urgență se înțelege alocarea de fonduri externe nerambursabile sub formă de sumă forfetară, conform prevederilor art. 3 alin. (1) din Regulamentul (UE) 1301/2013 privind Fondul european de dezvoltare regională și dispozițiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006 , cu modificările ulterioare și ale art. 67 alin. (1) lit. c) din Regulamentul (UE) 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului.

Alocarea grantului pentru capital de lucru se realizează pe bază de cotă procentuală din cifra de afaceri, fiind destinat IMM-urilor a căror activitate a fost afectată de răspândirea virusului COVID-19 sau a căror activitate a fost interzisă sau redusa prin ordonanțe militare pe perioada stării de urgență și/sau pe perioada stării de alertă, în condițiile specifice prevăzute de prezenta ordonanță de urgență.

Verificarea încadrării în categoria IMM-urilor se face pe bază de eșantion pe perioada implementării proiectelor, după depunerea cererii de finanțare și încheierea contractelor de finanțare, sub condiția recuperării sprijinului din fonduri externe nerambursabile dacă beneficiarul nu se încadrează în categoria de IMM la data depunerii cererii de finanțare.

Fondurile alocate pentru granturile destinate capitalului de lucru sunt în valoare de 350.000.000 euro din care 265.000.000 euro fonduri externe nerambursabile și 42.500.000 euro fonduri de la bugetul de stat și coparticipare de 42.500.000 euro de la beneficiari.

Granturile pentru capital de lucru se acordă, pe bază de contract de acordare a ajutorului de stat incheiat cu IMM-urilor din domeniile de activitate: restaurante, hoteluri, cafenele, industria alimentara si alte activitati asimilate acesteia, servicii din domeniul transporturilor, agențiile de turism, editurilor/librăriilor/bibliotecilor, industriilor creative precum și al organizărilor de evenimente a căror activitate curentă a fost afectată de răspândirea virusului COVID-19 sau a căror activitate a fost interzisă ori redusa prin ordonanțe militare pe perioada stării de urgență și/sau pe perioada stării de alertă. Lista domeniilor de activitate eligibile este prevăzută la anexa nr. 2.

Tipurile ajutorului financiar

Beneficiarii prevăzuți de prezenta ordonanță de urgență pot utiliza granturile pentru capital de lucru, sub formă de sumă forfetară, alocate din fonduri externe nerambursabile, cofinanțare din bugetul de stat, pe bază de contract de acordare al ajutorului de stat încheiat în format electronic, pentru susținerea unor cheltuieli de tipul:

 • a) cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri, precum și alte categorii stocuri necesare activității curente/operaționale desfășurate de beneficiarii mentionati anterior;
 • b) datorii curente și restante față de furnizorii curenți, inclusiv față de furnizorii de utilități potrivit contractelor încheiate;
 • c) cheltuieli privind chiria pe bază de contract încheiat;
 • d) cheltuieli privind achiziția de servicii necesare activității curente cu excepția serviciilor de consultanță, studiilor și altor categorii de servicii indirecte;
 • e) cheltuieli privind echipamentele de protecție medicală, inclusiv materiale de dezinfecție pentru protecția împotriva răspândirii virusului COVID-19;
 • f) cheltuieli privind achiziția de obiecte de inventar, obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare reluării activității curente;
 • g) cheltuieli privind achiziția de echipamente, utilaje, instalatii, tehnologii, dotări independente necesare activității curente în mod direct și să fie necesare reluării activității.

Verificarea asigurării tipurilor de cheltuieli eligibile se face pe eșantion de 1% în scopul validării justificarii sumei forfetare.

Beneficiarii vor depune declarație pe proprie răspundere prin care isi vor asuma faptul că utilizarea grantului în alte scopuri decât cele prevăzute de prezenta ordonanță de urgență atrage după sine recuperarea ajutorului de stat acordat împreună cu plata accesoriilor pentru recuperarea ajutorului de stat.

Cererile de finanțare depuse în cadrul apelurilor de proiecte sunt selectate la finanțare în ordinea depunerii cererii cu respectarea criteriilor de eligibilitate

Pentru a beneficia de CONSULTANȚĂ GRATUITĂ completați formularul de mai jos!