AGRO I.M.M. INVEST

Sprijin pentru întreprinderile mici și mijlocii şi întreprinderilor mici cu capitalizare de
piaţă medie, inclusiv profesioniștii, din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii și

sectorului alimentar.

NEW VERSION

 

FINANȚARE

Se acordă garanții de stat, în procent de maximum 90% din valoarea finanțării, pentru realizarea
de investiții și/sau pentru finanțarea capitalului de lucru. 
Valoarea maximă a fiecărei finanțări acordate unui beneficiar nu poate depăși 5.000.000 lei pentru capitalul de lucru, respectiv 10.000.000 lei pentru investiții, cu excepția beneficiarilor din
domeniul agriculturii primare, acvaculturii și pisciculturii pentru una sau mai multe activități
finanțate, pentru care valoarea maximă a finanțării este de 5.000.000 lei.

Beneficiari eligibili

Beneficiarul schemei este operatorul economic care activează în domeniile de activitate eligibile,
îndeplinește condițiile prevăzute de Legea 31/1990, OUG 44/2008, Legea 1/2005 sau OUG 6/2011,
după caz, fermier și îndeplinește condițiile de încadrare în categoria întreprinderilor mici și mijlocii
(Legea 346/2004), sau condițiile de încadrare în categoria întreprinderilor mici cu capitalizare de
piață medie, inclusiv profesioniștii (art. 3 alin. (2) din Legea 287/2009), asociație agricolă (Legea
36/1991/Legea 566/2004).
Este necesar ca firma să aibă minim 1 BILANȚ încheiat.

Tipurile ajutorului financiar

(1) Cheltuielile eligibile în cadrul schemei de ajutor de stat sunt similare cu cele prevăzute la IMM
INVEST ROMÂNIA, aferente beneficiarilor care își desfășoară activitatea în domeniul agriculturii
primare, pescuitului, acvaculturii și sectorului alimentar:
a. investiții: achiziție de echipamente/mașini/utilaje/mijloace de transport/alte mijloace fixe
inclusiv TVA; achiziție de active necorporale aferente investiției software/licențe
programe/brevete inclusiv TVA; achiziție de spațiu de producție/servicii/comercial/terenuri pentru
construcție/agricultură inclusiv TVA: construcție de spații de producție/servicii/spații comerciale;
cheltuieli de reparații capitale, modernizări spații de lucru/sedii/puncte de lucru; alte cheltuieli
aferente planului de investiție inclusiv TVA;
b. capital de lucru: cheltuieli de aprovizionare/producție/desfacere; cheltuieli de executare de
lucrări și/sau de prestare de servicii; cheltuieli de constituire/prelucrare/valorificare de stocuri;

cheltuieli de întreținere, reparații curente spații de lucru/sedii/puncte de lucru; alte tipuri de
cheltuieli necesare desfășurării activității curente; cheltuieli cu salarii și asimilate; cheltuieli cu
chirii/utilități; plată impozite/taxe/contribuții/alte sume datorate bugetului general consolidat; alte
costuri de operare.
Beneficiarul poate efectua cheltuieli și pe alte coduri CAEN eligibile, cu condiția ca acestea să fie
autorizate conform Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în
registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea
fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice, cu modificările și
completările ulterioare.
c. cheltuielile de refinanțare a altor credite de investiții, cheltuielile destinate achiziției de părți sociale și acțiuni.

(2) Durata maximă a finanțărilor este de 72 de luni, în cazul linilor de finanțare pentru investiții
(inclusiv perioada de gratie), fără posibilitate de prelungire. În cazul refinanțării, maturitatea
creditului acordat nu poate depăși 72 de luni de la momentul acordării inițiale.
În cazul liniilor de finanțare pentru capital de lucru, durata maximă a finanțărilor este de 36 de
luni, fără posibilitate de prelungire, urmând ca în ultimele 12 luni de valabilitate a garanției
rambursarea să se facă în rate lunare sau trimestriale pe baza unui grafic de rambursare.
(3) Pentru componenta AGRO IMM INVEST, plafonul total de 2.600.000.000 lei, din care
1.000.000.000 lei se alocă F.G.C.R, iar 1.600.000.000 lei se alocă F.N.G.C.I.M.M;

In cadrul componentelor Programului nu sunt eligibile pentru acordarea de garanții activitățile
finanțate din sectoarele/domeniile:
– intermedieri financiare, cu excepția activităților auxiliare intermedierilor financiare,
– asigurări, cu excepția activităților agenților și brokerilor de asigurare,
– tranzacții imobiliare, cu excepția activităților de tranzacții imobiliare realizate de cătreagențiile
imobiliare,
– activități de jocuri de noroc și pariuri,
– producție sau comercializare de armament, muniții, explozibili, tutun, alcool, cu excepția
fabricării băuturilor alcoolice nedistilate și a băuturilor pe bază de alcool CAEN 1102,CAEN 1103,
CAEN 1104, CAEN 1105 și CAEN 1106,
– substanțe aflate sub control național, plante,substanțe și preparate stupefiante și psihotrope,
– activități de închiriere și leasing,
– activități de investigare și protecție, cu excepția activității de protecție și gardă și activității
de servicii privind sistemele de securizare.

Pentru a beneficia de CONSULTANȚĂ GRATUITĂ completați formularul de mai jos!

    Pentru a beneficia de CONSULTANȚĂ GRATUITĂ completați formularul de mai jos!