I.M.M. FACTOR

SPRIJIN PENTRU COMBATEREA EFECTELOR ECONOMICE NEGATIVE GENERATE DE PANDEMIA DE COVID-19 ASUPRA IMM-URILOR.
PROPUNERE
Image
VALOARE FINANȚARE

5.000.000 lei/ beneficiar

Image
FINANȚARE

Valoarea plafonului de garantare este de maximum 5.000.000 lei/ beneficiar;

Valoarea unei garanții pentru o facilitate de factoring este de maximum 750.000 lei;

Valoarea maximă a granturilor ce pot fi acordate este de până la 800.000 euro/IMM. Ajutorul nu poate să depășească 120.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în sectorul pescuitului și acvaculturii sau 100.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse Agricole.

Image
BENEFICIARI ELIGIBILI

Nu se află în dificultate;

Nu se află în litigiu, calitate de pârât;

Nu figurează cu credite restante, în ultimele 6 luni

Image
OBLIGAȚII

Restituirea banilor.

Image module
Image
CHELTUIELI ELIGIBILE

Echipamente;

Utilaje;

Aparatură.

Image module
FINANȚARE

Valoarea plafonului de garantare este de maximum 5.000.000 lei/ beneficiar.

Valoarea unei garanții pentru o facilitate de factoring este de maximum 750.000 lei.

*Procentul maximum de garantare este de 50% din valoarea finanțării de tip factoring, exclusiv dobânzile, comisioanele și alte cheltuieli aferente finanțării garantate.

Valoarea maximă a granturilor ce pot fi acordate este de până la 800.000 euro/IMM. Ajutorul nu poate să depășească 120.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în sectorul pescuitului și acvaculturii sau 100.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole

Costurile finanțării sunt sub formă de GRANTURI:

-în procent de 100% pentru costurile de garantare, respectiv comisionul de risc și comisionul de administrare

-în procent de 50% pentru dobânda aferentă sumelor avansate de finanțator

I.M.M. FACTOR susține accesul la finanțare al IMM-urilor prin acordarea de facilități de garantare de către stat pentru liniile de finanțare pe termen scurt, pentru finanțarea de tip comercial.

Beneficiari eligibili

(1)Pot beneficia de ajutor de stat prin prezenta schemă întreprinderile mici și mijlocii care desfășoară activitate economică, respectiv societățile reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, societăți cooperative, persoane fizice autorizate, întreprinzători titulari ai unei întreprinderi individuale și întreprinderile familiale autorizate, precum și organizațiile nonguvernamentale, asociațiile și fundațiile, cooperativele agricole și societățile agricole care desfășoară activități economice.

(2) Beneficiarul este eligibil în cadrul programului dacă, la data solicitării de acordare a facilității de factoring garantate în cadrul programului, respectă Recomandarea Comisiei C (2020) 4885 F din 14 iulie 2020 privind condiționarea acordării de sprijin financiar public pentru întreprinderi din Uniunea Europeană de lipsa unei legături cu jurisdicțiile necooperante și îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

a) nu se află în dificultate în sensul prevederilor art. 2 pct. 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014, cu modificările și completările ulterioare;

b) nu se află în litigiu, în calitate de pârât, cu Ministerul Finanțelor Publice și/sau finanțator;

c) nu figurează cu credite restante, în ultimele 6 luni sau dacă înregistrează restanțe în baza de date a Centralei Riscului de Credit, denumită în continuare C.R.C., acestea sunt încadrate în categoriile A, B și C;

d) nu se află în interdicție de a emite cecuri și nu figurează cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăți, denumită în continuare C.I.P., conform prevederilor Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 1/2012 privind organizarea și funcționarea la Banca Națională a României a Centralei Incidentelor de Plăți;

e) este eligibil conform reglementărilor interne ale finanțatorului;

f) nu înregistrează popriri active sau suspendate pe conturile bancare;

g) nu înregistrează obligații fiscale restante și alte creanțe restante bugetare administrate de organul fiscal central, definit potrivit art. 1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

h) nu au fost emise împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare;

(3) NU sunt eligibile pentru acordarea de garanții în cadrul programului întreprinderile mici și mijlocii din sectoarele/ domeniile: intermedieri financiare și asigurări, tranzacții imobiliare, activități de jocuri de noroc și pariuri, producție sau comercializare de armament, muniții, explozibili, tutun, alcool, cu excepția vinului și berii, substanțe aflate sub control național, plante, substanțe și preparate stupefiante și psihotrope, activități de închiriere și leasing, activități de investigare și protecție.

Tipurile ajutorului financiar

(1) Programul constă în acordarea de garanții de stat în favoarea fiecărui beneficiar participant în program pentru finanțările de tip factoring cu regres, denumite în continuare factoring, acordate de finanțator, pe baza facturilor, în cadrul unui plafon de finanțare cu caracter reînnoibil, garantat de către stat, prin Ministerul Finanțelor Publice, în procent de maximum 50% din valoarea finanțării de tip factoring acordată de finanțator beneficiarului eligibil, exclusiv dobânzile, comisioanele și alte cheltuieli aferente finanțării garantate cu posibilitatea prelungirii finanțării de maximum 3 ori, pe perioade de până la 12 luni.

(2) Valoarea plafonului de garantare este de maximum 5.000.000 lei/ beneficiar, iar valoarea maximă a unei garanții pentru o facilitate de factoring, acordată beneficiarului pentru un debitor cedat, este de maximum 750.000 lei.

(3) Întreprinderile mici și mijlocii care au contractat finanțările garantate beneficiază de un grant în limita cumulului rezultat din valoarea integrală a comisionului de risc și a celui de administrare și din valoarea rezultată prin aplicarea unui procent de 50% la valoarea dobânzilor, dar nu mai mult de echivalentul în lei a 800.000 euro per întreprindere.

(4) Pentru sectoarele agriculturii, pisciculturii și acvaculturii se aplică următoarele condiții:

a) ajutorul nu depășește 120.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în sectorul pescuitului și acvaculturii sau 100.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole; toate sumele utilizate trebuie să fie brute, și anume înainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe;

b) cuantumul ajutorului acordat întreprinderilor care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole nu trebuie stabilit pe baza prețului sau a cantității produselor introduse pe piață;

c) ajutorul acordat întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectorul pescuitului și acvaculturii nu se încadrează în niciuna dintre categoriile de ajutoare menționate la art. 1 alin. (1) lit. (a)-(k) din Regulamentul (UE) nr. 717/2014 al Comisiei din 27 iunie 2014 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul pescuitului și acvaculturii;

d) în cazul în care o întreprindere își desfășoară activitatea în mai multe sectoare cărora li se aplică cuantumuri maxime diferite, întreprinderea în cauză asigură, prin mijloace adecvate, cum ar fi separarea conturilor, faptul că pentru fiecare dintre aceste activități se respectă plafonul aferent și că, în total, nu se depășește cel mai mare cuantum posibil.

(5) Grantul acoperă 50% din valoarea dobânzilor pe o perioadă de 8 luni de la data acordării finanțării, iar costurile de garantare sunt acoperite de grant pe toată perioada de valabilitate a garanției, aferente facilităților de factoring acordate până la data de 30 iunie 2021.

(6) Suplimentarea plafoanelor de garantare se poate realiza, după consumarea a cel puțin 80% din plafonul alocat inițial beneficiarului, la solicitarea finanțatorului și după obținerea acordului Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, denumit în continuare F.N.G.C.I.M.M., fără depășirea limitei maxime de 5.000.000 lei/beneficiar.

(7) Cuantumul total al facilității de factoring nu trebuie să depășească:

a) dublul sumei reprezentând cheltuielile salariale, inclusiv contribuțiile sociale obligatorii datorate de angajator aferente veniturilor din salarii și asimilate salariilor, înregistrate la nivelul anului 2019. În cazul întreprinderilor înființate după 1 ianuarie 2019, cuantumul maxim al împrumutului nu poate depăși suma estimată pentru primii doi ani de activitate;sau

b) 25% din cifra de afaceri netă a beneficiarului pe 2019, respectiv venitul brut sau norma anuală de venit în cazul persoanelor fizice care obțin venituri din activități independente, după caz, conform Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuții sociale datorate de persoanele fizice depuse la organele fiscale competente pentru anul 2019;sau

c) o valoare care să rezulte din nevoile sale de lichidități; acestea pot include atât costuri cu capital de lucru, cât și costurile cu investiții, cu condiția prezentării unor documente justificative de către beneficiar, situație în care cuantumul împrumutului nu poate depăși nevoile de lichidități de la momentul acordării pentru următoarele 18 luni.

(8) Finanțările se acordă în lei, cu trageri și rambursări pe măsura prezentării și încasării facturilor acceptate de finanțator conform normelor proprii de finanțare.

(9) Prin implementarea schemei se estimează acordarea de ajutor de stat unui număr de maximum 500 de beneficiari.

(10) Bugetul schemei de ajutor de stat este 1,043 mld lei (echivalentul în lei al sumei de 215,72 milioane euro).

Pentru a beneficia de CONSULTANȚĂ GRATUITĂ vă rugăm să completați formularul!

Oferim servicii de înaltă calitate privind consultanța și elaborarea proiectelor. Oferim servicii de înaltă calitate privind consultanța și elaborarea proiectelor.

+40 771 412 434 +40 770 395 348 +40 364 438 039

  Image module

  Servicii oferite

  1.

  ELABORARE PROIECTE

  Întocmire dosar de achiziţii sau a devizelor necesare pentru accesarea fondurilor nerambursabile prin programele speciale.
  2.

  CONSULTANȚĂ

  Vă oferim consultanţa necesară pentru accesarea fondurilor nerambursabile prin programele speciale care sunt în derulare.
  3.
  Proiectare
  Inginerie de proiectare precum şi activităţi de consultanţă pentru: proiecte care implică inginerie civilă, inginerie hidraulică, inginerie de trafic;

  Programe

  Firma noastră pune la dispoziție atât consultanță cât și elaborarea proiectelor în ceea ce privește accesarea fondurilor europene. Consultantul dumneavoastră va face ca proiectul dumneavoastră obțină nota maximă.

  Accesați programul!
  Calitate garantată
  Facem ca visul să devină realitate
  Alături de noi puteți pune pe picioare visul mult dorit.Avem experiența necesară în elaborarea proiectelor și ne dorim că fiecare client să devină un mic antreprenor.
  Consultanță
  Oferită de experți în domeniu
  Echipa de consultanți va lua legătură cu dumneavoastră și vă va îndrumă în obținerea fondurilor nerambursabile accesând cel mai ideal program în funcție de ideea de afaceri.
  Finanțare nerambursabilă
  Prin accesarea fondurilor
  Venim în sprijinul dumneavoastră cu o gamă variată de posibilități de accesare a diferitelor programe.În funcție de afacerea dumneavoastră, alegem programul portrivit.

   Date de contact

   Puteți folosi datele de contact de mai jos sau formularul alăturat pentru a lua legătură cu unul din consultanții noștri.

   Contactați-ne! Răspundem la toate întrebările dumneavoastră..