FINANȚARE

Valoarea maximă a ajutorului (finanțării publice nerambursabile) este echivalentul în lei al sumei de 1.000.000 euro, la cursul inforeuro din luna septembrie 2021.

BENEFICIARI ELIGIBILI

Solicitanții/Beneficiarii eligibili care depun cererea de finanțare și implementează proiectul în cadrul acestei competiții sunt IMM-urile care îndeplinesc criteriile de eligibilitate prevăzute în schema de ajutor de stat Sprijin pentru IMM-uri în vederea depășirii crizei economice generate de pandemia de COVID-19 – investiții productive.
Îndeplinirea condițiilor de eligibilitate se va proba prin documente specifice, care se depun în platforma electronică MySMIS, până la data menționată în apelul de proiecte.

Totodată, solicitantul trebuie să facă dovada îndeplinirii următoarelor:

 • Solicitantul nu se află în stare de faliment sau lichidare, afacerile sale nu sunt administrate de către un judecător sindic sau activitățile sale comerciale nu sunt suspendate ori nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau nu este într-o situație similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;
 • Reprezentantul legal al solicitantului nu a fost condamnat în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională (se verifică pe baza cazierului judiciar, în etapa de contractare a proiectului);
 • Reprezentantul legal al solicitantului nu a fost subiectul unei judecăți de tip judecată pentru fraudă, corupție, implicarea în organizații criminale sau în alte activități ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Uniunii Europene;
 • Solicitantul nu face obiectul unui ordin de recuperare neexecutat în urma unei decizii anterioare a Consiliului Concurenței sau a Comisiei, prin care un ajutor de stat a fost declarat ilegal și incompatibil cu piața internă;
 • Solicitantul nu este întreprindere în dificultate în anul 2019, în conformitate cu prevederile art. 2, punctul 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014;
 • Solicitantul nu a mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri UE, în ultimii 5 ani, sau nu derulează proiecte finanțate în prezent, parțial sau în totalitate, din alte surse publice, pentru aceleași activități.

Eligibilitatea proiectului

Pentru ca un proiect să fie declarat eligibil la finanțare trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
a)  Obiectivele propunerii de proiect sunt în concordanță cu obiectivul specific al competiției, așa cum este descris în prezentul apel de proiecte;
b)  Activitățile și cheltuielile propuse spre finanțare în cadrul proiectului nu au fost finanțate și nu sunt finanțate în prezent din alte fonduri publice. Se verifică în cadrul declarației de eligibilitate pe proprie răspundere privind evitarea dublei finanțări;
c)  Prin proiect nu se solicită finanțare pentru susținerea directă a activităților de export către terțe țări sau către alte state membre ale UE (respectiv sprijin legat direct de cantitățile exportate, de înființarea și funcționarea unei rețele de distribuție sau de alte costuri curente legate de activitatea de export);
d)  Prin proiect nu se utilizează preferențial, în cadrul activităților care primesc finanțare,
produse naționale față de produse importate;
e)  Mărimea/valoarea finanțării nerambursabile solicitate să se încadreze în limitele menționate în prezentul apel de proiecte;
f)  Perioada de implementare a proiectului să se incadreze în limitele menționate ghid.
g)  Prin proiect se vor asigura standardele de securitate şi confidenţialitate a informaţiilor, de prelucrare a datelor cu caracter personal conform Regulamentului (UE) nr. 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei nr. 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).
h)  Autoritățile finanțatoare se vor asigura că proiectul respectă principiul egalității de șanse și că va preveni orice discriminare pe criterii de sex, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală. De asemenea, se va ține seama și de accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități.

Domeniu de aplicare:

(1) Nu vor fi sprijinite în cadrul măsurilor descrise în prezenta schemă de ajutor de stat următoarelor sectoare/tipuri de ajutoare:
– activităţi legate de fabricarea produselor din alcool, tutun, armament;
– activităţi de jocuri de noroc şi pariuri.

(2) Ajutorul acordat întreprinderilor active în prelucrarea şi comercializarea produselor agricole este condiţionat de a nu fi transmis parţial sau integral producătorilor primari şi nu este fixat pe baza preţului sau a cantităţii produselor achiziţionate de la producători primari sau introduse pe piaţă de către întreprinderile în cauză.

(3) În cazul în care o întreprindere este activă în mai multe sectoare cărora li se aplică sume maxime diferite, beneficiarii se vor asigura prin mijloace adecvate, cum ar fi separarea conturilor, pentru fiecare dintre aceste activităţi, că plafonul relevant este respectat şi că suma maximă posibilă nu este depăşită în total.

(4) Derogările de la pct. 23 lit. (a) din Comunicarea Comisiei – Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 se vor aplica, iar valoarea brută a ajutorului înainte de deducerea impozitului sau a altor taxe nu va depăși 270.000 euro pentru întreprinderea activă în sectorul pescuitului și acvaculturii sau 225.000 euro pentru întreprinderea activă în producția primară de produse agricole.

(5) Ajutorul din cadrul sistemului de ajutor de stat nu va fi cumulat cu ajutorul prevăzut în Regulamentul nr. 702/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare în sectoarele agricol și forestier și în zonele rurale ca fiind compatibile cu piața internă, în aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene sau în Regulamentul nr. 1.388/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în producția, prelucrarea și comercializarea produselor obținute din pescuit și acvacultură.

(6) Beneficiarii sunt IMM-urile din România active în sectoarele1 eligibile menţionate mai jos:

 • Clasa C – Industria Prelucrătoare (fără codurile 11 fabricare băuturi, 12 fabricaretutun și 254 fabricarea armamentului și muniției);
 • Clasa F – Construcții;
 • Clasa G – Comerț cu ridicata și cu amănuntul; Repararea autovehiculelor și motocicletelor;
 • Clasa H – Transport și depozitare;
 • Clasa I – Hoteluri și restaurante;
 • Clasa M – Activități profesionale, științifice și tehnice;
 • Clasa N – Activități de servicii administrative și de activități de servicii suport;
 • Clasa P– Învățământ;
 • Clasa Q – Sănătate și asistență socială;
 • Clasa R – Activități de spectacole, culturale și recreative;
 • Clasa S – Alte activități de servicii.

TIPURILE AJUTORULUI FINANCIAR

Valoarea maximă a ajutorului (finanțării publice nerambursabile) este echivalentul în lei al sumei de 1.000.000 euro, la cursul inforeuro din luna septembrie 2021.
Bugetul total alocat este echivalentul în lei a sumei de 358.384.803,64 euro, din care 300.000.000,00 euro FEDR şi 58.384.803,64 euro fonduri de la bugetul de stat, la cursul inforeuro din luna septembrie 2021.

(1) Următoarele tipuri de cheltuieli sunt eligibile în cadrul prezentului apel de proiecte:
a) Cheltuieli pentru amenajarea terenului

– Amenajarea terenului (12/38) – se includ cheltuielile efectuate la începutul lucrărilor pentru pregătirea amplasamentului şi care constau în demolări, demontări, dezafectări, defrişări, evacuări materiale rezultate, devieri reţele de utilităţi din amplasament, sistematizări pe verticală, drenaje, epuismente (exclusiv cele aferente realizării lucrărilor pentru investiţia de bază), devieri de cursuri de apă.

– Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială (12/39) – se includ cheltuielile efectuate pentru lucrări şi acţiuni de protecţia mediului, inclusiv pentru refacerea cadrului natural după terminarea lucrărilor, precum plantare de copaci, reamenajare spaţii verzi.

b) Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului (13/40)
Se includ cheltuielile aferente asigurării cu utilităţile necesare funcţionării obiectivului de investiţie, precum: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, telecomunicaţii care se execută pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic, ca aparţinând obiectivului de investiţie, precum şi cheltuielile aferente racordării la reţelele de utilităţi.

c) Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică:

– Studii de teren (14/42) – se cuprind cheltuielile pentru studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice și de stabilitate ale terenului pe care se amplasează obiectivul de investiție, raport privind impactul asupra mediului, dacă este cazul, studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției.

– Obţinere avize, acorduri, autorizaţii (14/43) – se includ cheltuielile pentru:

 • obţinerea/prelungirea valabilităţii certificatului de urbanism;
 • obţinerea/prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare;
 • obţinerea avizelor şi acordurilor pentru racorduri şi branşamente la reţele publice de apă, canalizare, gaze, termoficare, energie electrică, telefonie etc.;
 • obţinerea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă;
 • întocmirea documentaţiei, obţinerea numărului cadastral provizoriu şi înregistrarea terenului în cartea funciară;
 • obţinerea acordului de mediu;
 • obţinerea avizului P .S.I.;
 • alte avize, acorduri şi autorizaţii.
 • achiziționarea semnăturii electronice

– Comisioane, cote si taxe (17/59) – se cuprind: cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcţii pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii, cota pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii, cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor, taxe pentru acorduri, avize şi autorizaţia de construire/desfiinţare.

– Proiectare şi inginerie (14/44) – se includ cheltuielile pentru elaborarea documentaţiilor necesare obţinerii acordurilor, avizelor şi autorizaţiilor aferente obiectivului de investiţie (documentaţii ce stau la baza emiterii avizelor şi acordurilor impuse prin certificatul de urbanism, documentaţii urbanistice, studii de impact, studii/expertize de amplasament, studii de trafic etc.).

– Consultanţă (14/45) – se includ cheltuielile efectuate, după caz, pentru:

 • plata serviciilor de consultanţă la elaborarea cererii de finanțare şi a tuturor studiilor necesare intocmirii acesteia (inclusiv a planului de afaceri);
 • plata serviciilor de consultanţă în domeniul managementului proiectului (14/49);
 • plata serviciilor de consultanţă/asistenţă juridică în scopul elaborării documentaţiei de atribuire şi/sau aplicării procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică, dacă este cazul.

Cheltuielile de consultanță pentru pregătirea și implementarea proiectului sunt în limita a 10% din valoarea eligibilă a proiectului.

– Asistenţă tehnică – se includ cheltuielile efectuate, după caz, pentru:

 • asistenţă tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuţie a lucrărilor (în cazul în care aceasta nu intră în tarifarea proiectului) (14/50);
 • plata diriginţilor de şantier, desemnaţi de autoritatea contractantă, autorizaţi conform prevederilor legale pentru verificarea execuţiei lucrărilor de construcţii şi instalaţii (14/51).

d) Cheltuieli pentru investiţia de bază

– Construcţii şi instalaţii (15/53)- se cuprind cheltuieli aferente activităților de construire/extindere a spaţiilor de producţie/ prestare de servicii ale întreprinderii, respectiv cheltuielile aferente execuţiei tuturor obiectelor cuprinse în obiectivul de investiţie: clădiri, construcţii speciale, instalaţii aferente construcţiilor, precum instalaţii electrice, sanitare, instalaţii interioare de alimentare cu gaze naturale, instalaţii de încălzire, ventilare, climatizare, P.S.I., telecomunicaţii şi alte tipuri de instalaţii impuse de destinaţia obiectivului și cheltuieli cu achiziția imobilelor deja construite (3/6).

– Dotări (utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu si fara montaj, dotări) (15/54) – se cuprind cheltuielile pentru achiziţionarea utilajelor şi echipamentelor tehnologice, precum şi a celor incluse în instalaţiile funcţionale, inclusiv cheltuielile aferente montajului utilajelor tehnologice şi al utilajelor incluse în instalaţiile funcţionale, inclusiv reţelele aferente necesare funcţionării acestora:

 • Cheltuieli cu achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, respectiv care se regăsesc în Subgrupa 2.1. „Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)”, Subgrupa 2.2. „Aparate și instalatii de masurare, control și reglare”, Clasa 2.3.6. ”Utilaje şi instalaţii de transportat şi ridicat” sau Grupa 3 „Mobilier, aparatura birotica, sisteme de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale” din Hotărârea Guvernului nr. 2139/ 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările şi completările ulterioare și care se încadrează în limita valorică aferentă mijloacelor fixe, stabilită prin reglementările legale în vigoare la data depunerii cererii de finanțare.
 • Cheltuieli cu achiziţionarea de mijloace de transport electrice sau hibride (autoturisme, autobuze, microbuze, elevatoare, încărcătoare, autoutilitare și autovehicule cu destinație specială, cu excepția tuturor vehiculelor simbol G conform Ordinului MLPTL nr. 211/2003 pentru aprobarea Reglementărilor privind condițiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele rutiere în vederea admiterii în circulație pe drumurile publice din România – RNTR 2 cu modificările și completările ulterioare).
 • Cheltuieli cu achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile/ alternative de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare.

– Active necorporale (15/55) sau 22/76)– se cuprind cheltuieli cu achiziționarea de brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare.
Valoarea eligibilă a activelor necorporale nu poate depăși 20% din valoarea eligibilă a activelor corporale ce fac obiectul proiectului.

e) Cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului (8/16) – sunt eligibile în conformitate cu prevederile contractului de finanţare, în limita a 5.000 lei fără TVA. Cheltuielile cu activități de marketing și promovare nu sunt eligibile.

f) Taxa pe valoarea adăugată nedeductibilă potrivit legislației naționale în domeniul fiscal și nerecuperabilă conform prevederilor art. 69 alin. (3), litera c) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, aferentă cheltuielilor eligibile este eligibilă.

g) În afara acestor cheltuieli eligibile, proiectul poate necesita o serie de alte cheltuieli care nu sunt eligibile, dar sunt necesare pentru buna implementare a proiectului. Aceste cheltuieli se suportă de către solicitant, fără a fi luate în considerare la determinarea valorii/intensității asistenței financiare nerambursabile.

Activitatea de audit final al proiectului nu este eligibilă pentru finanțare în cadrul prezentului tip de proiect, dar este obligatorie pentru implementarea proiectului.

(2) Condiții specifice privind investițiile:

a)  Investiția trebuie menținută în regiunea (beneficiară) în care a fost amplasată inițial, pentru o perioadă de cel puțin 3 ani de la finalizarea investițiilor. Această condiție nu împiedică înlocuirea unei instalații sau a unui echipament care a devenit depășit sau a fost distrus în această perioadă, cu condiția ca activitatea economică să fie menținută în regiunea în cauză pentru perioada minimă relevantă.

b)  Activele achiziționate trebuie să fie noi. Achizițiile de echipamente second-hand nu sunt eligibile.

c)  Nu sunt permise achiziții în regim de leasing.

d)  Activele necorporale sunt eligibile pentru calculul costurilor de investiții dacă îndeplinesc următoarele condiții:

 • Trebuie să fie utilizate exclusiv în cadrul IMM-ului;
 • Trebuie să fie amortizabile;
 • Trebuie să fie achiziționate în condițiile liberei concurențe pe piață de la terți care nu au legături cu cumpărătorul;
 • Trebuie să fie incluse în activele IMM-ului și trebuie să rămână asociate proiectului pentru care s-a acordat ajutorul pe o perioadă de minimum 3 ani după finalizarea proiectului.

e)  Achiziția activelor fixe necorporale, pentru a fi folosite în cadrul proiectului, se face pe bază de:

 • contract pentru obținerea dreptului de proprietate (în cazul aplicațiilor informatice, sau al brevetelor),
 • contract de licență sau de cesiune pentru obținerea unui drept de utilizare

Condiții generale de eligibilitate a cheltuielilor conform art. 2 alin.1 și alin. 5 din HG nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune 2014-2020:

“Art.2 (1) Fără a încălca prevederile art. 3 şi 4, pentru a fi eligibilă, o cheltuială trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții cu caracter general:
a) să respecte prevederile art. 65 alin. (2)-(5) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, precum şi perioada de implementare stabilită de către autoritatea de management prin contractul/ decizia/ ordinul de finanţare;
b) să fie însoţită de facturi emise în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale sau a statului în care acestea au fost emise ori de alte documente contabile pe baza cărora se înregistrează obligaţia de plată şi de documente justificative privind efectuarea plăţii şi realitatea cheltuielii efectuate, pe baza cărora cheltuielile să poată fi verificate/controlate/auditate, cu respectarea prevederilor art. 131 alin. (2) şi (4) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013;
c)să fie în conformitate cu prevederile programului;
d)să fie în conformitate cu contractul/decizia/ordinul de finanţare, încheiat între autoritatea de management sau organismul intermediar şi beneficiar, cu respectarea art. 65 alin. (11), art. 70, art. 71, art. 125 alin. (1) şi art. 140 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013;
e)să fie rezonabilă şi necesară realizării operaţiunii;
f)să respecte prevederile legislaţiei Uniunii Europene şi naţionale aplicabile;
g)să fie înregistrată în contabilitatea beneficiarului, cu respectarea prevederilor art. 67 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013.”

„(5) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) lit. b), cheltuielile efectuate în cadrul operaţiunilor sunt eligibile cu excepţiile prevăzute la art. 131 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013.”

(3) Condiții specifice de eligibilitate a cheltuielilor
AM POC are dreptul să verifice rezonabilitatea costurilor, conform dispozițiilor legale, în baza documentelor solicitate și/sau a investigațiilor proprii, încă din faza de evaluare a proiectelor.
* Pentru justificarea bugetului proiectului este necesar sa se prezinte minim 2 oferte de preţ pentru fiecare achiziţie de bunuri/servicii/lucrări, documente care vor fi ataşate cererii de finanţare (conform Anexei 3 la Ghid).
* Cheltuielile eligibile care se iau în considerare la rambursare nu pot depăşi sumele stabilite prin contractul de finanţare.
* Cheltuielile efectuate în timpul implementării proiectului şi considerate neeligibile la verificarea unei cereri de rambursare vor fi suportate de către beneficiar.

(4) În cazul în care proiectul cuprinde lucrări de investiții privind imobile, solicitantul trebuie să demonstreze dreptul de proprietate, concesiune sau chirie cu privire la imobilul (clădire) unde se face investiția. Prin noțiunea de clădire se are în vedere inclusiv spațiul juridic delimitat deținut într-una din formele menționate de solicitantul de finanțare (de ex. etaj, parte dintr-o hală etc).
* În cazul concesiunii, prin contractul de concesiune trebuie sã se dovedeasca dreptul de a face investiții asupra clãdirilor aflate în concesiune. Valabilitatea contractului de Concesiune trebuie să acopere o perioadă de minimum 8 ani de la data depunerii cererii de finanțare;
* În cazul unui contract de închiriere, să aibă o valabilitate de minimum 8 ani de la data depunerii cererii de finanțare. Prin contractul de închiriere trebuie să se facă dovada dreptului de a face investiții asupra clădirilor închiriate.

Pentru solicitanții care intenționează să achiziționeze o clădire, pentru realizarea investiției este acceptată depunerea unui antecontract de vânzare/cumpărare pentru clădirea în cauză, în etapa de depunere a cererii de finantare, însoțit de Nota de certificare a costului de achiziție a imobilului emisă de un evaluator independent autorizat, care confirmă că valoarea acestuia nu excede valoarea de piață.

* În cazul achiziționării unei clădiri, în antecontractul de vânzare/cumpărare trebuie să fie menționate obligatoriu:

 • Datele cadastrale de identificare
 • Dreptul de proprietate al vânzătorului
 • Valabilitatea antecontractului (de minim 12 luni de la data depunerii cererii de finanțare).

În cazul în care solicitantul deține cu titlu de proprietate imobilul în care se face investiția, acesta trebuie să fie liber de orice sarcini și servituți și să nu facă obiectul unor litigii în curs de soluționare la instanțele judecătorești și nici al unor revendicări potrivit unor legi speciale în materie sau a dreptului comun. Se probează prin extras de carte funciară.

(5) La depunerea proiectului solicitantul va justifica în cererea de finanțare și/sau planul de afaceri necesitatea achiziționării unei clădiri/spațiu (dacă este cazul), raportată la estimarea din buget.

* Pentru achiziția de clădire/spațiu în etapa de contractare, beneficiarul va trebui să prezinte următoarele documente:

–  Raport de expertiză întocmit de către un evaluator independent autorizat prin care se certifică dacă costul clădirii/spațiului nu excede valoarea de piață și dacă imobilul respectă condițiile tehnice prevăzute în legislația națională. În acest raport, costul clădirii/spațiului trebuie specificate separat.

–  Antecontract de vânzare/cumpărare pentru clădirea/spațiul unde se va efectua investiția. Dacă în raportul de expertiză/Antecontractul de vânzare/cumpărare, valoarea clădirii/spațiului este mai mică decât valoarea aprobată, valoarea eligibilă va fi diminuată, prin includerea diferenței în categoria cheltuielilor neeligibile.

Dacă suprafața clădirii/spațiului diferă față de cea justificată la depunerea proiectului, valoarea eligibilă aferentă clădirii/spațiului se va modifica doar în sensul scăderii proporționale, dar fără a depăși valoarea aprobată.

* În termen de 6 luni de la semnarea contractului de finanțare, beneficiarul este obligat să prezinte actul de dobândire a clădirii/spațiului și să solicite la rambursare cheltuielile aferente achiziționării clădirii/spațiului.
* În cazul în care beneficiarul nu solicită cheltuielile aferente achiziției de clădire/spațiu în termenul menționat, acestea se vor considera neeligibile, prin urmare nu se vor mai putea solicita la rambursare.
* În cazul lucrărilor de construcții, beneficiarul este obligat ca în termen de 6 luni de la semnarea contractului să prezinte AMPOC autorizația de construire, în caz contrar se va rezilia contractul de finanțare.
* Beneficiarul trebuie să prezinte la respectiva cerere de rambursare/plată, extrasul de carte funciară (în copie conformă cu originalul) care să probeze faptul că clădirea/spațiul unde se va realiza investiția, este liberă de orice sarcini și servituți și nu face obiectul unor litigii în curs de soluționare la instanțele judecătorești și nici al unor revendicări potrivit unor legi speciale în materie sau a dreptului comun.
* Clădirea/spațiul achiziționat va fi destinat exclusiv pentru realizarea de investiții în activități productive și activităților suport derulate de către beneficiar în vederea implementării proiectului. Se va detalia, în cadrul cererii de finanțare și a planului de afaceri, necesitatea achiziționării clădirii/spațiului și modalitatea în care aceasta/acesta va fi utilizată/utilizat în cadrul implementării proiectului.
* În cazul în care cheltuielile efectuate cu achiziția de clădire/spațiu depășesc valoarea aprobată din buget, acestuia i se va rambursa doar valoarea aprobată, restul valorii fiind considerată neeligibilă.
* Nu vor fi decontate cheltuielile notariale aferente achiziționării clădirii / spațiului.

(6) Intensitatea finanțării publice:

 • 95% pentru micro întreprinderi;
 • 90% pentru întreprinderi mici;
 • 85% pentru înreptinderi mijlocii.

(7) Reguli privind cumulul ajutoarelor de stat
– Beneficiarul ajutorului de stat poate accesa şi alte scheme de ajutor de stat elaborate în baza Comunicării Comisiei – Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 (2020/C91I/01), în limita plafonului echivalent în lei al sumei de 1.800.000 euro.
– În cazul în care o întreprindere îşi desfășoară activitatea în mai multe sectoare cărora li se aplică cuantumuri maxime diferite în conformitate cu pct. 22 lit. (a) din Comunicarea Comisiei – Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19, furnizorul schemei trebuie să asigure, prin mijloace adecvate, cum ar fi separarea conturilor, faptul că se respectă plafonul aferent pentru fiecare dintre aceste activități.
– În cazul în care valoarea ajutorului de stat solicitată de beneficiar este mai mare decât valoarea prevăzută de cadrul temporar, aceasta se va diminua până la plafonul de 1.800.000 euro, conform prevederilor cumulului de ajutoare de stat.

(8) Durata proiectului este de maximum 24 de luni fără a depăși data de 31 decembrie 2023.

Pentru a beneficia de CONSULTANȚĂ GRATUITĂ completați formularul de mai jos!