Camyre

Partenerul tău ideal în Accesarea Fondurilor Nerambursabile!

Oferim servicii de înaltă calitate privind CONSULTANȚA și Elaborarea Proiectelor!

  CONSULTANȚĂ GRATUITĂ!

  COMPLETAȚI FORMULARUL DE MAI JOS PENTRU A SOLICITA CONSULTANȚĂ GRATUITĂ!
  INVESTIȚII I.M.M.

  INVESTIȚII CU IMPACT MAJOR ÎN ECONOMIE
  – HOTĂRÂREA GUVERNULUI 807/2014
  Stimularea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin realizarea de investiții.

  NEW VERSION

  Valoare Finanțare

  minim 1.000.000 euro

  Finanțare

  • Regiunea București: max. € 7.500.000;
  • Regiunea Vest și Ilfov: max. € 26.250.000;
  • Alte regiuni: max. € 37.500.000.

  BENEFICIARI ELIGIBILI

  • 0-249 angajați;
  • Au capitalurile proprii pozitive în ultimul exercițiu financiar încheiat;
  • Nu înregistrează datorii restante la bugetul general consolidat al statului, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru;
  • Nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită, închidere operaţională, insolvenţă, faliment sau suspendare temporară a activităţii.

  OBLIGAȚII

  • Investiția trebuie menținută în România;
  • Activele achiziționate trebuie să fie noi;
  • I.M.M.-ul se angajează să asigure sustenabilitatea proiectului pe o perioadă de minim 3 ani de la implementare;
  • I.M.M.-ul se angajează să realizeze minim 50% din valoarea veniturilor planificate în cadrul planului de afacere în primii 2 ani iar diferența până la finalul anului 3.

  CHELTUIELI ELIGIBILE

  • Cheltuieli pentru modernizarea spațiilor de producție/servicii;
  • Cheltuieli cu achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, cu și fără montaj;
  • Cheltuieli cu achiziţionarea de mijloace de transport auto;
  • Cheltuieli cu achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile (ex: panouri fotovoltaice);
  • Active necorporale: brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare;
  • Cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului;
  • Construcții pentru desfășurarea activității pentru care s-a solicitat finanțarea – valoarea maximă considerată eligibilă în cazul activelor corporale de natura construcțiilor nu poate depăși 1.650 lei/mp arie desfășurată, respectiv echivalentul a 365 euro/mp arie desfășurată;
  • Consultanță, asistență juridică.
  Finanțare eligibila
  FINANȚARE
  Finanțare nerambursabilă de minim 1.000.000 de euro pentru investiții cu impact major în economie.
  Finanțare nerambursabilă: maxim 50% (în funcție de regiune).
  • Regiunea București: max. € 7.500.000;
  • Regiunea Vest și Ilfov: max. € 26.250.000;
  • Alte regiuni: max. € 37.500.000.
   
  ELIGIBILITATEA SOLICITANTULUI
  (1) Pot beneficia de ajutor de stat în baza schemei întreprinderile care îndeplinesc cumulativ, la data înregistrării cererii de acord pentru finanțare, următoarele criterii de eligibilitate:
  a) sunt înregistrate potrivit Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  b) realizează o investiție inițială în România, în unul dintre sectoarele prevăzute în anexa nr. 1; c) nu intră în categoria “întreprinderilor în dificultate” definite conform art. 2 alin. (18) din Regulament;
  d) nu se află în procedura de executare silită, insolvență, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operațională, lichidare sau suspendare temporară a activității;
  e) nu fac obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau în cazul în care asemenea decizii au fost emise acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare;
  f) nu au beneficiat de alte ajutoare de stat regionale pentru costuri eligibile de natura costurilor salariale în cadrul aceluiași proiect unic de investiții;
  g) nu au efectuat o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiția inițială pentru care se solicită ajutorul în ultimii doi ani anteriori înregistrării cererii de acord pentru finanțare și, la momentul înregistrării cererii, oferă un angajament că nu vor face acest lucru pentru o perioadă de până la doi ani după finalizarea investiției inițiale pentru care se solicită ajutorul.
  (2) Întreprinderile în activitate pot beneficia de ajutor de stat în baza schemei dacă îndeplinesc cumulativ, la data înregistrării cererii de acord pentru finanțare, criteriile prevăzute la alin. (1), precum și următoarele criterii de eligibilitate:
  a) au rentabilitatea cifrei de afaceri mai mare decât zero în unul din ultimele trei exerciții financiare încheiate;
  b) au capitalurile proprii pozitive în ultimul exercițiu financiar încheiat.
  (3) Întreprinderile nou-înființate pot beneficia de ajutor de stat în baza schemei, dacă îndeplinesc cumulativ, la data înregistrării cererii de acord pentru finanțare, criteriile prevăzute la alin. (1), precum și următoarele criterii de eligibilitate:
  a) au capital social subscris vărsat în condițiile legii în valoare de minimum 100.000 lei;
  b) nu aparțin unor acționari care dețin sau au deținut în ultimii 2 ani anterior datei înregistrării cererii de acord pentru finanțare o altă întreprindere înregistrată conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care desfășoară sau a desfășurat activitatea pentru care solicită finanțare.
  (4) Implementarea schemei de ajutor de stat se face cu respectarea Recomandării (UE) 2020/1.039 a Comisiei din 14 iulie 2020 privind condiționarea acordării unui sprijin financiar din partea statului pentru întreprinderile din Uniune de absența legăturilor cu jurisdicțiile necooperante. Asigurarea respectării condiționalităților prevăzute în recomandarea Comisiei Europene se realizează pe baza instrucțiunilor prevăzute în Ghidul solicitantului.
  Prezenta hotărâre se aplică ajutoarelor din toate sectoarele economice, cu excepția următoarelor ajutoare prevăzute la art. 1 alin. (3) din Regulament:
  a) ajutoare acordate în sectorul pescuitului și acvaculturii, astfel cum este reglementat de Regulamentul (UE) nr. 1.379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.184/2006 și (CE) nr. 1.224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului;
  b) ajutoare acordate în sectorul producției agricole primare;
  c) ajutoare acordate în sectorul prelucrării și comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:
  -atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza prețului sau a cantității unor astfel de produse achiziționate de la producători primari sau comercializate de către întreprinderile în cauză, sau
  -atunci când acordarea ajutoarelor este condiționată de transferarea lor parțială sau integrală către producători primari;
  d) ajutoare pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive, astfel cum sunt reglementate de Decizia nr. 2010/787 a Consiliului;
  e) ajutoare care favorizează activitățile din sectorul siderurgic, sectorul cărbunelui, sectorul construcțiilor navale, sectorul fibrelor sintetice, sectorul transporturilor și al infrastructurii conexe, și sectorul energiei și al infrastructurii pentru aceasta.
   
  CHELTUIELI ELIGIBILE
  1)Sunt considerate cheltuieli eligibile costurile fără T.V.A. aferente realizării, respectiv achiziționării, după caz, de active corporale și necorporale, astfel cum sunt definite la art. 1 lit. a) și b) din Procedura privind acordarea ajutoarelor de stat, precum și cheltuielile legate de închirierea construcțiilor aferente investiției inițiale.
  (2) Activele corporale și necorporale trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții de eligibilitate:
  a) să fie exploatate exclusiv de întreprinderea beneficiară de ajutor de stat pentru atingerea obiectivelor investiției pentru care s-a solicitat finanțarea;
  b) să fie incluse în activele întreprinderii beneficiare de ajutor de stat și trebuie să rămână asociate investiției pentru care s-a acordat finanțarea pe o perioadă de minimum 5 ani de la finalizarea investiției;
  c) să fie achiziționate în condiții de piață.
  (3) Activele necorporale trebuie să îndeplinească cumulativ condițiile de eligibilitate prevăzute la alin. (2), precum și să fie achiziționate de la terți care nu au legături cu cumpărătorul.
  (4) În cazul închirierii construcțiilor aferente investiției inițiale, contractul de închiriere trebuie să aibă o valabilitate de cel puțin 5 ani de la data finalizării investiției iar valoarea maximă eligibilă a chiriei nu poate depăși 22 lei/mp/lună, respectiv echivalentul a aproximativ 5 euro/mp/lună.
  (5) Pentru a fi considerate eligibile, costurile aferente activelor necorporale nu pot depăși 50% din totalul costurilor totale eligibile aferente investiției.
  Intensitatea brută a ajutorului de stat de care poate beneficia o întreprindere în cadrul schemei, în perioada 2021-2023, în raport cu cheltuielile eligibile, se stabilește prin hărțile regionale aprobate de Comisia Europeană pentru această perioadă și este prevăzută în anexa nr. 3.
  Bugetul maxim al schemei este de 6.380 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 1.450 milioane euro.
  Investiții I.M.M.
  Investiții I.M.M.