FINANȚARE:

 Microgranturile au valoarea de 2.000 euro și se acordă o singură dată, sub formă de sumă forfetară, conform prevederilor art. 3 alin. (1) din Regulamentul (UE) 1301/2013 privind Fondul european de dezvoltare regională și dispozițiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006, cu modificările ulterioare și ale art. 67 alin. (1) lit. c) din Regulamentul (UE) 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului.

Beneficiari eligibili

Fondurile alocate pentru acordarea de microgranturi în cadrul POC 2014- 2020 sunt în valoare totală de 100.000.000 euro din care 85.000.000 euro se alocă din bugetul POC 2014-2020 și 15.000.000 euro din cofinanțarea de la bugetul de stat.

(1)Microgranturile se acordă pe bază de contract de acordare al ajutorului de stat încheiat cu următoarele categorii de beneficiari:

a)Intreprinderi mici ci mijlocii care fac dovada prin situațiile financiare depuse că nu dețin salariați cu contract individual de muncă la data de 31 decembrie 2019;

b) Persoane fizice autorizate, ONG-urile cu activitate economică din domeniile de activitate prevăzute la anexa nr. 1;

c) Persoanele fizice autorizate (PFA)/cabinete medicale individuale (CMI), dacă au fost implicate în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea și tratamentul pacienților diagnosticați cu COVID-19, care nu au beneficiat de stimulentul medical acordat în baza OUG 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii virusului COVID-19, pe perioada stării de urgență, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 82/2020. Dovada implicării în activitățilelegate de COVID-19, dar și pentru neacordarea stimulentului medical se face prin completarea unui formular anexă la cererea de finanțare emis de unitatea sanitară unde a prestat serviciul beneficiarul/direcția de sănătate publică județeană după caz;

(2) Verificarea încadrării beneficiarului în categoria IMM se face pe bază de eșantion, după depunerea cererii de finanțare și încheierea contractelor de finanțare, sub condiția recuperării sprijinului din fonduri externe nerambursabile dacă beneficiarul nu se încadrează în categoria de IMM la data depunerii cererii de finanțare, cu excepția PFA și CMI.

(3)Microgranturile prevăzute anterior la punctul (1), pe bază de contract de acordare al ajutorului de stat beneficiarilor care îndeplinesc următoarele condiții cumulative:

 • a) au desfășurat activitate curentă/operațională pe perioada a cel puțin unui an calendaristic înainte de data depunerii cererii de finanțare, cu excepția PFA/cabinete medicale individuale pentru care începerea activității poate să fi avut loc până la data de 01.02.2020;
 • b) au obținut o cifră de afaceri în exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare de cel puțin echivalentul în lei a 5.000 euro la data depunerii cererii de finanțare, cu excepția beneficiarilor ajutorului de stat menționați la punctul 1, lit. b) si c);
 • c) își mențin activitatea pe o perioadă de cel puțin 6 luni de la acordarea formei de sprijin sub formă de microgrant;
 • d) nu erau in dificultate la 31 decembrie 2019;
 • e) nu depasesc plafonul de 800.000,00 Euro pe durata a trei exercitii financiare consecutive.

Tipurile ajutorului financiar

(4)Beneficiarii de microgranturi pot utiliza alocările din fonduri externe nerambursabile pentru susținerea unor cheltuieli de tipul:

 • a) cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri precum și alte categorii stocuri necesare activității curente/operaționale desfășurate de beneficiari;
 • b) datorii curente și restante față de furnizorii curenți, inclusiv față de furnizorii de utilități potrivit contractelor încheiate;
 • c) cheltuieli privind chiria pe bază de contract încheiat;
 • d) cheltuieli privind achiziția de servicii și reparații necesare activității curente de bază cu excepția serviciilor de consultanță, studii și alte categorii de servicii indirecte cu activitatea curentă;
 • e) cheltuieli privind echipamentele de protecție medicală, inclusiv materiale de dezinfecție pentru protecția împotriva răspândirii virusului COVID-19;
 • f) cheltuieli privind achiziția de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare pentru reluarea activității curente;
 • g) cheltuieli privind achiziția de echipamente, utilaje, tehnologii, dotări independente necesare pentru reluarea activității;
 • h) cheltuieli privind plata datoriilor catre bugetul statului.

(5)Verificarea asigurării tipurilor de cheltuieli eligibile se face dupa depunerea decontului, pe eșantion de 1% în scopul validării justificării sumei forfetare.

(6)Beneficiarii de microgranturi vor depune declarație pe proprie răspundere prin care isi vor asuma faptul că utilizarea microgranturilor în alte scopuri decât cele prevăzute de prezenta ordonanță de urgență atrage după sine recuperarea ajutorului de stat acordat împreună cu plata accesoriilor pentru recuperarea ajutorului de stat.

Cererile de finanțare depuse în cadrul apelurilor de proiecte sunt selectate la finanțare în ordinea depunerii cu respectarea criteriilor de eligibilitate care vor fi stabilite în ghidul solicitantului.

Pentru a beneficia de CONSULTANȚĂ GRATUITĂ completați formularul de mai jos!