MICROGRANTURI FONDURI EXTERNE

Sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, pentru beneficiarii a căror activitate a fost afectată de răspândirea virusului SARS-CoV-2 sau a căror activitate a fost interzisă prin ordonanțe militare pe perioada stării de urgență sau îngrădite pe perioada stării de alertă.
OLD VERSION

 

FINANȚARE:

Ajutor Financiar Nerambursabil sub formă forfetară – maxim 2.000 euro/beneficiar, sumă care poate reprezenta 100% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente măsurii.

BENEFICIARI ELIGIBILI

(1) Microgranturile se acordă pe bază de contract de acordare a ajutorului de stat încheiat cu următoarele categorii de beneficiari:

a) microîntreprinderile, întreprinderile mici și întreprinderile mijlocii care fac dovada prin situațiile financiare depuse că nu dețin salariați cu contract individual de muncă la data de 31 decembrie 2019;

b)

 1. PFA/Întreprinderi individuale/Întreprinderi familiale, alți profesioniști, astfel cum sunt reglementați de art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, care desfășoară profesii liberale reglementate prin acte cu putere de lege și Organizații Non-Guvernamentale (ONG) cu activitate economică în unul din domeniile de activitate prevăzute în anexa nr. 1 la OUG nr. 130/2020, cu modificările și completările ulterioare;
 2. ONG-urile vor încărca în aplicația electronică documentul care atestă activitatea economică pentru care solicită finanțare.
 3. Profesiile liberale vor încărca în aplicația electronică documentul care atestă corespondența activității profesiei cu codul CAEN conform clasificării activităților din economia națională aprobată prin Ordinul președintelui Institutului Național de Statistică nr. 337/2007.

c)

 1. PFA/CMI, dacă au fost implicate în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea și tratamentul pacienților diagnosticați cu COVID-19, care nu au beneficiat de stimulentul medical acordat în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 82/2020.
 2. Dovada implicării în activitățile legate de COVID-19, dar și pentru neacordarea stimulentului medical se face prin completarea unei adeverințe-formular și încărcarea acesteia în aplicația de înscriere, emisă de unitatea sanitară unde a prestat serviciul beneficiarul/direcția de sănătate publică județeană, după caz (Anexa 3).
 3. Documentele emise și semnate de către CMI unde au fost prestate servicii medicale aferente transportului, echipării, evaluării, diagnosticării și tratamentului pacienților diagnosticați cu COVID-19 reprezintă dovada implicării în activitățile legate de COVID-19.
 4. Verificarea încadrării beneficiarilor în categoria IMM se realizează, pe bază de eșantion de 1% de către MEAT/AIMMAIPE, după depunerea cererii de finanțare și încheierea contractelor de finanțare, cu condiția recuperării sprijinului din fonduri externe nerambursabile dacă beneficiarul nu se încadrează în categoria de IMM la data depunerii cererii de finanțare, cu excepția PFA și CMI. În condițiile în care rata de eroare este de peste 2% din eșantion, se mărește eșantionul cu 0,5% până la un maxim de 2%.
 5. Microgranturile se acordă, pe bază de contract de acordare a ajutorului de stat, beneficiarilor care îndeplinesc următoarele condiții cumulative:

  a) au desfășurat activitate curentă/operațională înainte de data depunerii cererii de finanțare, cel puțin din anul 2019, cu excepția PFA/CMI pentru care începerea activității poate să fi avut loc până la data de 1 februarie 2020;
  b) respectă condiția de la art. 6, lit b) din Ordonanța de Urgență nr. 130/2020, cu modificările și completările ulterioare, privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, cu excepția beneficiarilor ajutorului de stat prevăzuți la art. 3.2 alin (1), lit. b) și c) din prezenta procedură;
  c) își mențin activitatea pe o perioadă de cel puțin 6 luni de la acordarea formei de sprijin sub formă de microgrant ;
  d) nu erau în dificultate la 31 decembrie 2019;
  e) nu depăşesc plafonul maxim impus de Cadrul temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 aprobat de către Comisia Europeană;

 6. Sunt eligibili în cadrul prezentei sesiuni și aplicanții care au participat la prima sesiune a măsurii “Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile” și nu au fost plătiți, precum și beneficiarii primei măsuri care au fost plătiți și au rambursat integral valoarea grantului pînă la momentul semnării acordului de finanțare aferent prezentei sesiuni, dacă rambursarea sumelor primite nu s-a efectuat ca urmare a unei nereguli/fraude;
 7. Sunt eligibili în cadrul prezentei sesiuni și aplicanții care au participat la finanțare în cadrul măsurii 2 “Granturi pentru capital de lucru” și nu au fost plătiți, precum și beneficiarii măsurii 2 “Granturi pentru capital de lucru” care au fost plătiți și au rambursat integral valoarea grantului pînă la momentul semnării acordului de finanțare aferent prezentei sesiuni, dacă rambursarea sumelor primite nu s-a efectuat ca urmare a unei nereguli/fraude;
 8. Beneficiarii care au primit finanțare fără să ramburseze valoarea grantului sau urmează să primească finanțare în cadrul primei sesiuni aferente măsurii 1 “Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile” nu sunt eligibili în cadrul celei de-a doua sesiuni;
 9. Beneficiarii care au primit fără să ramburseze valoarea grantului sau urmează să primească finanțare în cadrul măsurii 2 “Granturi pentru capital de lucru” nu sunt eligibili în cadrul celei de- a doua sesiuni aferente măsurii 1 “Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile”;

TIPURILE AJUTORULUI FINANCIAR

Prin prezenta măsură se finanțează în ordinea depunerii cererii de finanțare, în următoarele condiții: – Ajutor Financiar Nerambursabil sub formă forfetară – maxim 2000 euro/beneficiar, la cursul InforEuro valabil în luna septembrie 2020, respectiv 4,8395 lei / 1 euro, sumă care poate reprezenta 100% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente măsurii.

(1) Obiectul finanţării trebuie să se încadreze în una sau mai multe din următoarele categorii eligibile:
a) cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri, precum și alte categorii de stocuri necesare activității curente/operaționale desfășurate de beneficiari;
b) datorii curente și restante față de furnizorii curenți, inclusiv față de furnizorii de utilități potrivit contractelor încheiate;
c) cheltuieli privind chiria pe bază de contract încheiat, pentru sediul social / punctul / punctele de lucru unde se desfășoară activitatea;
d) cheltuieli privind achiziția de servicii și reparații necesare activității curente de bază, cu excepția serviciilor de consultanță, studii și alte categorii de servicii indirecte cu activitatea curentă;
e) cheltuieli privind echipamentele de protecție medicală, inclusiv materiale de dezinfecție pentru protecția împotriva răspândirii virusului SARS-CoV- 2;
f) cheltuieli privind achiziția de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare pentru reluarea activității curente;
g) cheltuieli privind achiziția de echipamente, utilaje, instalații, tehnologii, dotări independente necesare pentru reluarea activității;
h) cheltuieli privind plata datoriilor către bugetul statului. (cheltuieli de tipul taxelor și impozitelor către bugetul de stat, inclusiv contribuții salariale, CAS, CASS, impozit pe dividente, impozit pe venitul microîntreprinderilor, impozit pe profit, alte obligații de plată la bugetul de stat. În privința contribuțiilor datorate pentru PFA, II, IF, sunt eligibile și impozitele și taxele pe CNP). Nu sunt eligibile taxele și impozitele la bugetele locale și amenzile de orice fel.

(2) Verificarea asigurării tipurilor de cheltuieli eligibile se face după depunerea raportului de progres, pe baza de eșantion de 1% în scopul validării justificării sumei forfetare.

(3) Beneficiarii de microgranturi vor da o declarație pe proprie răspundere în aplicația de înscriere prin care își vor asuma faptul că utilizarea microgranturilor în alte scopuri decât cele prevăzute de prezenta ordonanță de urgență atrage după sine recuperarea ajutorului de stat acordat împreună cu plata accesoriilor pentru recuperarea ajutorului de stat.

(4) Nu sunt eligibile cheltuielile aferente salariilor nete, achiziţiilor de bunuri second-hand, nu sunt permise achizițiile în sistem leasing, iar cheltuielile cu chiria activelor corporale nu sunt eligibile, cu excepția cheltuielilor privind chiria pe bază de contract încheiat, pentru sediul social/punctele de lucru unde se desfășoară activitatea.

(5) Cheltuiala cu taxa pe valoarea adăugată este eligibilă dacă este nerecuperabilă.

(6) Pentru decontarea datoriilor sunt eligibile și facturile emise anterior semnării contractului, dar nu mai vechi de 1 februarie 2020, care vor fi achitate din micrograntul acordat în cadrul măsurii, după data semnării contractului de finanțare.

(7) Cheltuielile cu consultanța nu sunt eligibile în cadrul prezentei măsuri.

Codul CAEN actualizat Rev 2 pentru care aplicantul solicită finanțare trebuie să fie autorizat la momentul înscrierii în cadrul etapei 2 descrise la art. 5.1 alin. (2) lit. b), doar pentru entitățile eligibile supuse autorizarii la ONRC, conform art. 15 din Legea 359/2004.

Pentru a beneficia de CONSULTANȚĂ GRATUITĂ completați formularul de mai jos!

  Pentru a beneficia de CONSULTANȚĂ GRATUITĂ completați formularul de mai jos!