SCALE-UP

STIMULAREA INVESTIŢIILOR ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII
NEW VERSION
Image
VALOARE FINANȚARE

max. 5.000.000 lei

Image
FINANȚARE

Nivelul maxim al ajutorului de stat acordat unui beneficiar în cadrul acestei scheme nu poate depăși 5 milioane lei.

Image
BENEFICIARI ELIGIBILI

Nu înregistrează datorii restante la bugetul general consolidat al statului, atât pentru sediul social, cât și pentru toate punctele de lucru;

Nu întra în categoria „întreprinderilor în dificultate”;

A înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare.

Image
OBLIGAȚII

Întreprinderea beneficiară are obligația de a menține în stare de funcționare investiția inițială realizată pentru o perioadă de cel puțin 3 ani de la data finalizării acesteia;

Întreprinderile beneficiare sunt obligate să finalizeze investiția pentru care au solicitat finanțare în termenele prevăzute în planul de investiții care a stat la baza emiterii Acordului pentru finanțare.

Image module
Image
CHELTUIELI ELIGIBILE

Construcții;

Echipamente tehnologice;

Mașini;

Utilaje;

Instalații de lucru;

Aparate.

Image module
FINANȚARE: Nivelul maxim al ajutorului de stat acordat unui beneficiar în cadrul acestei scheme nu poate depăși 5 milioane lei. Beneficiari eligibili

(1) Pot beneficia de prevederile schemei de ajutor de stat întreprinderile care îndeplinesc cumulativ, la data completării planului de afaceri on-line, următoarele criterii de eligibilitate: a) sunt organizate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată; b) sunt întreprinderi mici şi mijlocii, denumite în continuare IMM, potrivitLegii nr. 346/2004privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare; c) au capital social integral privat; d) sunt înregistrate la oficiul registrului comerţului, au sediul social/punct de lucru şi îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României; e) activitatea (codul CAEN) pentru care solicită finanţare este eligibilă în cadrul schemei de ajutor de stat şi autorizată la momentul depunerii cererii de decont, potrivit art. 15 din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare; f) nu înregistrează datorii restante la bugetul general consolidat al statului, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru; g) nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită, închidere operaţională, insolvenţă, faliment sau suspendare temporară a activităţii; h) nu au fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene sau oficiilor teritoriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie, denumite în continuare OTIMMC, de recuperare a unui ajutor de stat ori de minimis sau, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa integral recuperată, cu dobânzile aferente calculate potrivit art. 15 alin. (7) din prezenta schemă; i) nu intră în categoria "întreprinderilor în dificultate" definite potrivit art. 2 alin. (18) din Regulament.

(2) Asociaţii sau acţionarii care controlează mai multe întreprinderi pot solicita acordarea unui ajutor de stat în cadrul prezentei scheme doar în numele uneia dintre acestea.

Tipurile ajutorului financiar

A. (1) Bugetul maxim al schemei de ajutor de stat este de 900 milioane lei, respectiv echivalentul în lei al sumei de aproximativ 200 milioane euro, astfel: a) credite de angajament pentru emiterea de acorduri pentru finanţare pentru perioada 2017-2020 în valoare de 900 milioane lei; b) credite bugetare pentru plata ajutorului de stat pentru perioada 2017-2023 în valoare de 900 milioane lei.

(2)Din bugetul maxim prevăzut la alin. (1) suma de 270 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 60 milioane euro, va fi alocată în mod egal şi distinct celor trei zone-pilot pentru dezvoltarea unor programe integrate din fonduri europene şi bugetul naţional în vederea îmbunătăţirii situaţiei socioeconomice a locuitorilor, prevăzute în memorandumul cu tema "Dezvoltarea unor programe integrate din fonduri europene şi bugetul naţional pentru îmbunătăţirea situaţiei sociale şi economice a locuitorilor din zonele-pilot de intervenţie Valea Jiului, zona Roşia Montană - Munţii Apuseni şi comunităţile marginalizate din Moldova", aprobat de Guvernul României în data de 28 septembrie 2016.

(3) Numărul estimat al întreprinderilor care urmează să beneficieze de ajutor de stat în baza schemei este de 200.

B. (4) Sunt considerate cheltuieli eligibile aferente investiţilor iniţiale costurile fără T.V.A. aferente realizării, respectiv achiziţionării de active corporale şi/sau necorporale, precum şi cheltuielile legate de închirierea construcţiilor aferente investiţiei iniţiale, în scopul realizării unor obiective de investiţii, cu excepţia celor prevăzute în anexa nr. 1, după cum urmează: a) construcţii pentru desfăşurarea activităţii pentru care s-a solicitat finanţarea - valoarea maximă considerată eligibilă în cazul activelor corporale de natura construcţiilor nu poate depăşi 1.650 lei/mp arie desfăşurată, respectiv echivalentul a 365 euro/mp arie desfăşurată; b) echipamente tehnologice, maşini, utilaje şi instalaţii de lucru, aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare - sunt eligibile numai active noi, prevăzute la subgrupele 2.1 şi 2.2 din Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004, cu modificările ulterioare; c) activele necorporale amortizabile asociate investiţiei iniţiale care nu au o concretizare fizică sau financiară, precum brevete, licenţe, know-how sau alte drepturi de proprietate intelectuală.

(5) Activele corporale şi necorporale trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii de eligibilitate: a) să fie exploatate exclusiv de întreprinderea beneficiară de ajutor de stat pentru atingerea obiectivelor investiţiei pentru care s-a solicitat finanţarea; b) să fie incluse în activele întreprinderii beneficiare de ajutor de stat şi să rămână asociate investiţiei pentru care s-a acordat finanţarea pe o perioadă de minimum 3 ani de la finalizarea investiţiei; c) să fie achiziţionate în condiţii de piaţă de la terţi care nu au legături cu cumpărătorul.

(6) În cazul închirierii construcţiilor aferente investiţiei, contractul de închiriere trebuie să aibă o valabilitate de cel puţin 5 ani de la data finalizării investiţiei, iar valoarea maximă eligibilă a chiriei nu poate depăşi 22 lei/mp/lună. Cheltuielile cu închirierea construcţiilor aferente investiţiei sunt eligibile numai pentru perioada cuprinsă între data semnării acordului de finanţare şi data depunerii primei cereri de decontare a cheltuielilor aferente investiţiei.

(7) Pentru a fi considerate cheltuieli eligibile, costurile aferente activelor necorporale nu pot depăşi 50% din costurile totale eligibile aferente investiţiei.

(8) Nu se acordă ajutor de stat pentru cheltuieli efectuate înaintea semnării acordului de finanţare.

C. (9) Investiţiile realizate de întreprinderi în cadrul schemei trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate: a) să fie considerate investiţii iniţiale; b) să aibă o valoare totală, fără T.V.A., de minimum 4,5 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 1 milion euro; c) să îşi demonstreze eficienţa economică şi viabilitatea pe perioada implementării investiţiei şi 3 ani de la data finalizării acesteia conform planului de afaceri; d) să genereze contribuţii la dezvoltarea regională, prin plata de taxe şi impozite la bugetul general consolidat al statului, pentru perioada implementării investiţiei şi 3 ani de la data finalizării acesteia.

(10) Beneficiarul ajutorului de stat trebuie să asigure cofinanţarea investiţiei fie prin resurse proprii, fie prin finanţare externă, sub o formă care să nu facă obiectul niciunui alt ajutor public.

(11) Depăşirea plafoanelor privind cifra de afaceri şi numărul de angajaţi care stau la baza încadrării unei întreprinderi în categoria IMM, prin creştere economică, ulterior acordării ajutorului, nu determină recuperarea ajutorului de stat acordat.

(12) În cazul proiectelor mari de investiţii, valoarea ajutorului nu poate depăşi valoarea ajustată a ajutorului.

D. Intensitatea brută a ajutorului de stat regional, raportată la totalul cheltuielilor eligibile, nu poate depăşi următoarele procente:

Regiunea Intensitatea maximă a ajutorului de stat microîntreprinderi şi întreprinderi mici Intensitatea maximă a ajutorului de stat întreprinderi mijlocii
Regiunea de Dezvoltare Bucureşti - 2017 35% 25%
Regiunea de Dezvoltare Bucureşti -2018-2020 30% 20%
Regiunea de Dezvoltare Ilfov 35% 25%
Regiunea de Dezvoltare Vest 40% 30%
Regiunile de dezvoltare Nord- Vest, Centru, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia 70% 60%

1) Pentru a se stabili dacă nivelul şi intensitatea ajutorului de stat de care o întreprindere beneficiază se încadrează în limitele maxime se ia în considerare valoarea totală a ajutoarelor de stat acordate pentru activitatea, investiţia sau întreprinderea care beneficiază de ajutor de stat în baza prezentei scheme.

(2) Ajutoarele de stat acordate în baza prezentei scheme pot fi cumulate după cum urmează: a) cu orice alt ajutor de stat aferent unor costuri eligibile diferite; b) cu orice alt ajutor de stat, în legătură cu aceleaşi costuri eligibile, dar numai în cazul în care cumularea respectivă nu are drept rezultat depăşirea limitelor maxime prevăzute în Regulament.

(3) Ajutoarele de stat acordate în baza prezentei scheme nu se cumulează cu ajutoare de minimis în raport cu aceleaşi costuri eligibile, dacă un astfel de cumul ar conduce la o intensitate şi un nivel al ajutorului care depăşesc limitele prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 517/2014.

(4) Pentru verificarea încadrării în nivelul maxim al ajutorului de stat, M.E.C.R.M.A. utilizează cursul de schimb stabilit de Banca Naţională a României, valabil la data semnării Acordului pentru finanţare.

(5) Orice investiţie iniţială demarată de acelaşi beneficiar într-un interval de 3 ani de la data de începere a lucrărilor la o altă investiţie care beneficiază de ajutor în aceeaşi regiune de nivel 3 din Nomenclatorul comun al unităţilor teritoriale de statistică este considerată ca făcând parte dintr-un proiect unic de investiţii. În cazul în care un astfel de proiect unic de investiţii este un proiect mare de investiţii, valoarea totală a ajutoarelor pentru proiectul unic de investiţii nu depăşeşte valoarea ajutorului ajustat pentru proiecte mari de investiţii.

E. * În cazul în care întreprinderea solicitantă demarează investiţia anterior primirii Acordului pentru finanţare, întreaga investiţie nu este eligibilă. * Nu se poate acorda plata ajutorului de stat în avans. * Decontarea se face în maximum două tranşe pe an pentru cheltuielile eligibile pentru care s-a făcut dovada achitării integrale a acestora.

F. (1) Întreprinderea beneficiară are obligaţia de a menţine în stare de funcţionare investiţia iniţială realizată pentru o perioadă de cel puţin 3 ani de la data finalizării acesteia. (2) Întreprinderile beneficiare sunt obligate să finalizeze investiţia pentru care au solicitat finanţare în termenele prevăzute în planul de investiţii care a stat la baza emiterii Acordului pentru finanţare.

De asemenea, în cadrul schemei, nu se acordă: a) ajutoare în sectorul prelucrării şi comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri: - atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii unor astfel de produse achiziţionate de la producători primari sau introduse pe piaţă de întreprinderile respective; sau - atunci când ajutoarele sunt condiţionate de transferarea lor parţială sau integrală către producătorii primari; b) ajutoare destinate activităţilor legate de export către ţări terţe sau către alte state membre, respectiv ajutor direct legat de cantităţile exportate, de înfiinţarea şi funcţionarea unei reţele de distribuţie sau de alte costuri curente legate de activitatea de export; c) ajutoare condiţionate de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de produsele importate; d) ajutoare pentru exploatare; e) ajutoare pentru activităţile din sectorul siderurgic, din sectorul cărbunelui, din sectorul construcţiilor navale, din sectorul fibrelor sintetice, din sectorul transporturilor şi al infrastructurii conexe, din sectorul producerii şi distribuţiei de energie şi al infrastructurii pentru aceasta; f) ajutoare pentru investiţii în cazul unei întreprinderi care a închis aceeaşi activitate sau o activitate similară în Spaţiul Economic European în cei 2 ani care au precedat depunerea cererii sale pentru acordarea de ajutoare regionale de investiţii sau care, în momentul depunerii cererii de ajutor, are planuri concrete de a închide o astfel de activitate într-o perioadă de 2 ani după finalizarea investiţiei iniţiale pentru care solicită ajutoare, în zona în cauză.

În cazul în care o întreprindere îşi desfăşoară activitatea atât în sectoarele neeligibile, cât şi în sectoarele care intră în domeniul de aplicare al prezentei scheme, aceasta poate primi ajutor de stat pentru aceste ultime sectoare sau activităţi, cu condiţia ca întreprinderea să se asigure, prin mijloace corespunzătoare, precum separarea activităţilor sau o distincţie între costuri, că activităţile desfăşurate în sectoarele excluse nu beneficiază de ajutoarele acordate în conformitate cu prezenta schemă.

Pentru a beneficia de CONSULTANȚĂ GRATUITĂ vă rugăm să completați formularul!

Oferim servicii de înaltă calitate privind consultanța și elaborarea proiectelor. Oferim servicii de înaltă calitate privind consultanța și elaborarea proiectelor.

+40 771 412 434 +40 770 395 348 +40 364 438 039

  Image module

  Servicii oferite

  1.

  ELABORARE PROIECTE

  Întocmire dosar de achiziţii sau a devizelor necesare pentru accesarea fondurilor nerambursabile prin programele speciale.
  2.

  CONSULTANȚĂ

  Vă oferim consultanţa necesară pentru accesarea fondurilor nerambursabile prin programele speciale care sunt în derulare.
  3.
  Proiectare
  Inginerie de proiectare precum şi activităţi de consultanţă pentru: proiecte care implică inginerie civilă, inginerie hidraulică, inginerie de trafic;

  Programe

  Firma noastră pune la dispoziție atât consultanță cât și elaborarea proiectelor în ceea ce privește accesarea fondurilor europene. Consultantul dumneavoastră va face ca proiectul dumneavoastră obțină nota maximă.

  Accesați programul!
  Calitate garantată
  Facem ca visul să devină realitate
  Alături de noi puteți pune pe picioare visul mult dorit.Avem experiența necesară în elaborarea proiectelor și ne dorim că fiecare client să devină un mic antreprenor.
  Consultanță
  Oferită de experți în domeniu
  Echipa de consultanți va lua legătură cu dumneavoastră și vă va îndrumă în obținerea fondurilor nerambursabile accesând cel mai ideal program în funcție de ideea de afaceri.
  Finanțare nerambursabilă
  Prin accesarea fondurilor
  Venim în sprijinul dumneavoastră cu o gamă variată de posibilități de accesare a diferitelor programe.În funcție de afacerea dumneavoastră, alegem programul portrivit.

   Date de contact

   Puteți folosi datele de contact de mai jos sau formularul alăturat pentru a lua legătură cu unul din consultanții noștri.

   Contactați-ne! Răspundem la toate întrebările dumneavoastră..