Camyre

Partenerul tău ideal în Accesarea Fondurilor Nerambursabile!

Oferim servicii de înaltă calitate privind CONSULTANȚA și Elaborarea Proiectelor!

  CONSULTANȚĂ GRATUITĂ!

  COMPLETAȚI FORMULARUL DE MAI JOS PENTRU A SOLICITA CONSULTANȚĂ GRATUITĂ!
  DEZVOLTARE RURAL NON-AGRICOL

  Vechea SUBMĂSURĂ – 6.4
  OLD VERSION

  Valoare Finanțare

  200.000 euro

  Finanțare

  • 70% NERAMBURSABILI
  • 90% NERAMBURSABILI pentru activitățile de producție

  BENEFICIARI ELIGIBILI

  • Micro-întreprinderi şi întreprinderi neagricole mici existente şi nou-înfiinţate (start-ups) din spaţiul rural;

  OBLIGAȚII

  • Sediul social și punctul de lucru să fie în mediul rural;
  • Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de a asigura cofinanțarea investiției;
  • Întreprinderea nu trebuie să fie în dificultate (doar pentru societăți care au o vechime de peste 2 ani);
  • Perioada de implementare a proiectului este de maximum 3 ani;
  • Toate achizițiile trebuie să fie noi;
  • Nu se vinde nici o achiziție în perioada monitorizării.

  CHELTUIELI ELIGIBILE

  • Extinderea și/ sau modernizarea și dotarea agropensiunilor;
  • Înființare, extinderea și/ sau modernizarea și dotarea structurilor de cazare de tip camping, parc rulote, bungalow-uri;
  • Înființarea, extinderea și/ sau modernizarea și dotarea structurilor de alimentație publică de sine stătătoare;
  • Construcția, extinderea și/sau modernizarea și dotarea clădirilor;
  • Achiziționarea și costurile de instalare, inclusiv în leasing financiar, de utilaje, instalații și echipamente noi;
  • Investiții intangibile: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci;
  • Cheltuielile legate de achiziția în leasing a activelor, pot fi considerate eligibile doar în cazul în care leasingul ia forma unui leasing financiar și prevede obligația beneficiarului de a cumpăra bunurile respective la expirarea contractului de leasing.
  Finanțare eligibila

  FINANȚARE MAXIM 200.000 EURO

  – 70% NERAMBURSABILI
  – 90% NERAMBURSABILI pentru activitățile de producție

   

  BENEFICIARI ELIGIBILI

  Solicitanţii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin această submăsură sunt:
  1. Micro-întreprinderi şi întreprinderi neagricole mici existente şi nou-înfiinţate (start-ups) din spaţiul rural;
  2. Fermieri sau membrii unor gospodării agricole (autorizaţi cu statut minim pe PFA) care îşi diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activităţi neagricole în zona rurală în cadrul întreprinderii deja existente, încadrabile în micro-întreprinderi şi întreprinderi mici, cu excepţia persoanelor fizice neautorizate.

   

  CONDIȚII DE ELIGIBILITATE

  Microîntreprinderile şi întreprinderile mici, atât cele existente cât şi cele nou înfiinţate (start-up) trebuie să-şi desfăşoare activitatea propusă prin proiect în spaţiul rural.
  Sediul social și punctul/ punctele de lucru pentru activitățile aferente investiției finanțate prin proiect, trebuie să fie amplasate în spatiul rural. Sediul social și punctul/ punctele de lucru pentru activitățile aferente investiției finanțate prin proiect trebuie menţinute în spaţiul rural pe toată perioada de valabilitate a contractului (atât în perioada de implementare cât şi în perioada de monitorizare a proiectului).
  O micro-întreprindere este considerată nou înfiinţată (start-up) dacă este înfiinţată în anul depunerii Cererii de Finanţare sau dacă nu a înregistrat activitate până în momentul depunerii acesteia, dar nu mai mult de 3 ani fiscali consecutivi.
  În cadrul submăsurii 6.4, solicitantul trebuie să aibă capital 100% privat.

  Pentru a putea primi sprijin în cadrul submăsurii 6.4, solicitantul sprijinului trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
  a) Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
  b) Investiţia trebuie să se încadreze în cel puţin unul din tipurile de sprijin prevazute prin submăsură;
  c) Localizarea proiectului pentru care se solicită finanțare trebuie să fie în spațiul rural;
  d) Sediul social al solicitantului trebuie să fie situat în spațiul rural;
  e) Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de a asigura co-finanţarea investiţiei;
  f) Viabilitatea economică a investiţiei trebuie să fie demonstrată pe baza prezentării unei documentaţii tehnico-economice;
  g) Întreprinderea nu trebuie să fie în dificultate în conformitate cu Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate;
  h) Investiţia va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului pentru a urmări dacă aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, în conformitate cu legislaţia în vigoare menţionată în capitolul 8.1 PNDR. Solicitantul va depune la Cererea de finanțare dovada demarării procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, conform Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului asupra mediului care poate fi Clasarea notificării/ Decizia etapei de evaluare iniţială (demararea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului).
  i) În cazul proiectelor din aria de aplicabilitate a ITI Delta Dunării, solicitantul va prezenta avizul de conformitate cu obiectivele SIDD DD;
  j) Perioada de implementare a proiectului este de maximum 3 ani, iar ultima plată nu va depăși data de 31decembrie 2025.
  k) Sediul social și punctul/ punctele de lucru unde se realizează investiţia pentru care se solicită finanțare trebuie să fie situate în spațiul rural. Această condiţie va fi menţinută pe întreaga perioadă de implementare şi monitorizare a proiectului.
  l) În conformitate cu prevederile HG 226/2015 cu completările şi modificările ulterioare, începând cu anul 2021, la nivel de măsură se pot depune maximum 2 cereri de finanţare prin care se solicită finanţare pentru submăsuri diferite. Astfel, acelaşi solicitant poate depune maxim o cerere de finanţare pe submăsura 6.4, curespectareacondiţiilordeeligibilitate.
  m) Sunt eligibile proiectele care propun activităţi aferente unuia sau mai multor coduri CAEN incluse în Anexele 7/ 8 – maximum 5 coduri, în situația în care aceste activități se completează, dezvoltă sau se optimizează reciproc. În cazul în care se propun mai multe coduri CAEN (maxim 5), acestea trebuie sa facă parte obligatoriu din aceeaşi categorie de activitate.

   

  TIPURI DE INVESTIȚII ELIGIBILE

  Sprijinul public nerambursabil:
  – Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 70%.
  – Intensitatea sprijinului public nerambursabil poate fi de 90% pentru solicitanţii care desfăşoară activităţi de producţie.
  Sprijinul public va reprezenta 90% sau 70% din totalul cheltuielilor eligibile. Valoarea cheltuielilor eligibile nerambursabile (corespunzătoare procentului de 90% sau 70%) va fi de maxim 200.000 euro, cu respectarea condițiilor ajutorului de minimis.
  Plafonul minim acceptat pentru un proiect finanţat prin această submăsură este de 10.000 euro, această sumă reprezentând valoarea totală eligibilă a proiectului.
  nu va depăşi 200.000 euro/ beneficiar pe durata a trei exerciții financiare consecutive, cu excepția întreprinderilor unice care efectuează transport de mărfuri în contul terților sau contra cost, pentru care sprijinul nu depășește suma de 100.000 euro pe durata a trei exerciții financiare consecutive.
  Operaţiunile şi cheltuielile sunt eligibile, cu respectarea prevederilor Ordinului MADR nr. 1.731/2015, privind instituirea schemei de ajutor de minimis „Sprijin acordat microîntreprinderilor și întreprinderilor mici din spațiul rural pentru înființarea și dezvoltarea activităților economice neagricole„, cu modificările și completările ulterioare.
  Tipurile de operaţiuni şi cheltuieli eligibile vor fi în conformitate cu Lista codurilor CAEN eligibile pentru finanţare în cadrul submăsurii 6.4, Anexa-7 la Ghidul solicitantului și dispoziţiilor privind eligibilitatea cheltuielilor prevăzute la cap. 8.1 din PNDR.

  Costuri eligibile specifice (precizate în fişa submăsurii 6.4):
  a) Extinderea şi/ sau modernizarea şi dotarea agropensiunilor;
  b) Înfiinţare, extinderea şi/ sau modernizarea şi dotarea structurilor de cazare de tip camping, parc rulote, bungalow-uri;
  c) Înfiinţarea, extinderea şi/ sau modernizarea şi dotarea structurilor de alimentaţie publică de sine stătătoare;
  d) construcţia, extinderea şi/sau modernizarea şi dotarea clădirilor;
  e) achiziţionarea şi costurile de instalare, inclusiv în leasing financiar, de utilaje, instalaţii şi echipamente noi;
  f) investiţii intangibile: achiziţionarea sau dezvoltarea de software şi achiziţionarea de brevete, licenţe,drepturi de autor, mărci.
  Cheltuielile legate de achiziția în leasing a activelor, pot fi considerate eligibile doar în cazul în care leasingul ia forma unui leasing financiar și prevede obligația beneficiarului de a cumpăra bunurile respective la expirarea contractului de leasing.

  Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului sunt eligibile dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
  a) dacă respectă prevederile art. 45 din Regulamentul nr. 1305/2013;
  b) sunt prevăzute sau rezultă din aplicarea legislaţiei în vederea obţinerii de avize, acorduri şi autorizaţii necesare implementării activităţilor eligibile ale operaţiunii ori din cerinţele minime impuse de PNDR 2014-2020;
  c) sunt aferente, după caz: unor studii şi/sau analize privind durabilitatea economică şi de mediu, studiu defezabilitate, proiect tehnic, document de avizare a lucrărilor de intervenţie, întocmite în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare;
  d) sunt necesare în procesul de achiziţii publice pentru activităţile eligibile ale operaţiunii;
  e) sunt aferente activităţilor de coordonare şi supervizare a execuţiei şi recepţiei lucrărilor de construcţii- montaj.
  Cheltuielile de consultanţă şi pentru managementul proiectului sunt eligibile dacă respectă condiţiile a)-e).
  Cheltuielile de consultanţă pentru întocmirea dosarului cererii de finanţare se pot deconta integral în cadrul primei tranşe de plată. Cheltuielile de consultanţă pentru managementul proiectului vor fi decontate proporţional cu valoarea fiecărei tranşe de plată aferente proiectului.

  Costurile generale ale proiectului pentru care sunt puse condiţiile a)-e) trebuie să se încadreze în maximum 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd construcţii- montaj şi în limita a 5% pentru proiectele care prevăd investiţii în achiziţii, altele decât cele referitoare la construcţii- montaj.
  Cheltuielile necesare pentru implementarea proiectului sunt eligibile dacă:
  a) sunt realizate efectiv după data semnării contractului de finanţare şi sunt în legătură cu îndeplinirea obiectivelor investiţiei;
  b) sunt efectuate pentru realizarea investiţiei cu respectarea rezonabilităţii costurilor (încadrarea în preţurile stabilite în Baza de date Preţuri de referinţă a AFIR, iar în cazul în care nu se identifică în această bază de date, prezentarea ofertelor corespunzătoare tipului de achiziţie realizată: o ofertă pentru preţuri mai mici sau egale cu 15.000 euro fără TVA şi două oferte pentru preţuri peste 15.000 euro fără TVA;
  c) sunt efectuate cu respectarea prevederilor contractului de finanţare semnat cu AFIR;
  d) sunt înregistrate în evidenţele contabile ale beneficiarului, sunt identificabile, verificabile şi sunt susţinute de originalele documentelor justificative, în condiţiile legii.Cheltuieli eligibile cu mijloacele de transport specializate:
  Sunt acceptate pentru finanțare următoarele tipuri de mijloace de transport:
  – Ambulanță umană;
  – Autospecială pentru salubrizare;
  – Mașină specializată pentru intervenții, prevazută cu nacelă pentru execuția de lucrări la înălțime; – Mașină specializată tip vehicul-platformă, prevazută cu cârlig multilift şi macara hidraulică montate pe sasiu, pentru reciclare;
  – Autocisternă pentru produse nealimentare (doar autocisternă pe autoşasiu – exclus cap tractor și remorcă autocisternă sau una din ele separat)
  – Mașină de măturat carosabilul;
  – Auto betonieră;
  – Autovidanjă;
  – Utilaj specializat pentru împrăștiere material antiderapant (este eligibil doar dacă echipamentul este montat direct pe autoșasiu, fară a putea fi detașat).
  – Mijloc de transport de agrement (ex.: ATV, biciclete, snowmobile, trotinete etc.);
  – Mașină de transport funerar.

  Ambulanța veterinară este eligibilă cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:
  – mijlocul de transport sa fie incadrat in categoria N1 sau N2 cu maximum 3 locuri și 2 uși de acces în cabina;
  – omologarea RAR să fie obținută în baza unui aviz emis de Colegiul Medicilor Veterinari care atesta ca autovehiculul este dotat conform Hotarârii Consiliului National 2016; RAR va face mențiunea ”echipare specifică intervenții medicină veterinară”;
  – în cartea de identitate a vehiculului trebuie înregistrată mențiunea specială din care să reiasă modificarea de structură, conform cerințelor autorității publice de resort și legislației în vigoare;
  – mijlocul de transport nu va fi folosit pentru alte activități, cu exceptia celor propuse prin proiect.
  Mijloacele de transport de mai sus trebuie să fie compacte, specializate şi să deservească exclusiv activităţile propuse prin proiect. Nu se acceptă mijloace de transport de tip tractor/cap tractor cu remorcă/semiremorcă (capul tractor poate fi folosit si pentru alte tipuri de activităţi).
  Se va aduce obligatoriu omologarea RAR la ultima tranșă de plată.
  Utilajele agricole nu sunt costuri acceptate la finanțare.
  Nu este eligibilă achiziţia şi dotarea rulotelor/ autorulotelor şi remorcilor comerciale.

  Achiziţionarea de containere în scopul utilizării ca punct de lucru reprezintă o cheltuială eligibilă numai dacă prin Studiul de fezabilitate se prevede amplasarea containerului pe o platformă betonată şi este racordat/ dispune de utilităţile necesare desfăşurarii activităţilor propuse prin proiect.
  Achiziţia de ambarcaţiuni este permisă doar pentru proiecte prin care se finanţează codurile CAEN: 5520, 5530, 7721, 9312, 9329 cu condiţia ca ambarcaţiunea sa fie utilizată strict în scopul proiectului, fără a fi asociate cu activități din domeniul pescuitului, acvaculturii şi tăierea stufului, atât în perioada implementării cât și în cea de monitorizare.
  Numărul locurilor disponibile în ambarcaţiune să fie corelat cu activitățile menţionate în proiect. Se poate achiziţiona orice tip de ambarcațiune în scopul utilizării aferente activităților turistice de agrement și activităților de închiriere cu bunuri recreaţionale şi echipamente sportive. Înmatricularea acestora se face cu respectarea prevederilor Ordinului 1079/ 2014 pentru stabilirea procedurilor privind evidenţa şi înmatricularea ambarcaţiunilor de agrement, condițiile tehnice şi încadrarea cu personal Navigant a acestora şi avizarea operatorilor economici pentru desfăşurarea activităţiilor de agreement nautic, emis de Ministerul Transporturilor.

  Ambarcaţiunile de agrement vor avea lungimea corpului de maximum 12 m, vor efectua transportul unui număr de maxim 12 persoane şi vor respecta cerințele esenţiale de siguranţă pentru Categoria de proiectare D – Ape protejate (Hotărârea Guvernului nr. 464 din 30 iunie 2017 privind ambarcaţiunile de agrement şi motovehiculele nautice).
  Pentru ambarcațiunile de agrement, proprietarul va solicita înmatricularea in Registrul matricol al ambarcaţiunilor de agrement.
  In perimetrul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, se vor avea în vedere prevederile HG 538/ 2015 pentru aprobarea Regulilor privind accesul şi circulaţia navelor şi ambarcaţiunilor pe canalele şi lacurile interioare (art. 14).
  În cazul proiectelor prin care se propune achiziţia de echipamente de agrement (ex.: arc, echipament Paintball, echipamente gonflabile etc.) solicitantul/ beneficiarul are obligaţia de a utiliza echipamentele achiziţionate numai în scopul deservirii activităților propuse prin proiect şi numai în aria geografică descrisă în Studiul de fezabilitate.
  În cazul în care în perioada de valabilitate a Contractului de Finanţare (inclusiv in perioada de monitorizare) se constată utilizarea echipamentelor și a mijloacelor de transport de agrement în afara ariei descrise, va fi recuperat întregul ajutor financiar plătit până la data respectivă.
  În ariile naturale protejate sunt eligibile echipamentele de agrement autopropulsate cu respectarea legislației în vigoare privind regimul ariilor naturale protejate. În cazul în care prin proiect se propun echipamente de agrement autopropulsate, a căror utilizare va fi în ariile naturale protejate se va depune la cererea de finantare acordul administratorului/ custodelui ariei naturale respective.
  Structurile dezvoltate prin proiecte finanțate pe codul CAEN 5530 – Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere, trebuie să respecte prevederile aplicabile OANT 65/2013, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la criteriile minime obligatorii privind clasificarea structurilor de primire turistice de tipul camping;
  Se vor accepta la finanţare proiecte care propun achiziţionarea de corturi numai pentru cazare în structura de cazare de tip camping, cu îndeplinirea condiției ca acestea să fie utilizate doar pe parcelele de campare ale campingului, pentru cazarea clienților campingului.
  Căsuţa tip camping este un spaţiu de cazare de dimensiuni reduse, realizat din lemn sau alte materiale similare, compusă, de regulă, dintr-o cameră şi un mic antreu sau terasă şi uneori dotată şi cu grup sanitar propriu.
  Căsuțele de tip camping vor avea capacitate de cazare construită/ modernizată prin proiect limitată la maxim 4 locuri/ căsuță, fără a fi limitat numărul căsuțelor, asigurând o distanță față de celelalte căsuțe de minim 3 m, necesară parcării unei mașini.
  Unitățile de cazare de tip căsute de tip camping/bungalow sunt eligibile numai dacă prin studiul de fezabilitate se prevede realizarea acestor structuri cu fundații. Acestea trebuie să fie racordate sau să dispună de utilitățile necesare desfășurarii activităților propuse prin proiect. Capacitatea de cazare și suprafața aferentă campingului trebuie să respecte prevederile Anexei 1 din OANT 65/2013, cu modificările şi completările ulterioare.
  În cadrul perimetrului campingului, atât pentru activitatea de organizare tabară cât şi pentru activitatea de camping, se acceptă construirea unui singur bungalow, ca spațiu de cazare complementar.
  Va fi eligibilă în vederea finanţării prin sM 6.4 construcţia unui singur bungalow în incinta camping-ului, cu maximum 4 spaţii de cazare de tip cameră, în condiţiile definite prin Ordinul 65/ 2013. Dacă activitatea de camping propune prin proiect şi un bungalow, numărul total al locurilor de cazare în căsuțe și corturi trebuie să fie mai mare sau egal cu numărul locurilor de cazare în bungalow.
  Taberele pentru pescuit și vânătoare organizate în cadrul structurilor de primire turistice nu sunt eligibile.
  Nu sunt eligibile cheltuielile pentru achiziția de rulote
  Nu este eligibilă construcţia de bungalow-uri în afara camping-ului.

  Se finanțează numai extinderea și/ sau modernizarea și dotarea agropensiunilor.
  Pensiunea agroturistică este o structură de primire turistică, având o capacitate de cazare de până la 8 camere, funcţionând în locuinţele cetăţenilor sau în clădire independentă, care asigură în spaţii special amenajate cazarea turiştilor şi condiţiile de pregătire şi servire a mesei, precum şi posibilitatea participării la activităţi gospodăreşti sau meşteşugăreşti.
  Solicitantul va trebui să demonstreze în cadrul proiectului modul în care se integrează desfăşurarea activităţii agricole/ piscicole/ recoltare de stuf, cu derularea activităţii turistice.

  Extinderea și/ sau modernizarea și dotarea structurii de primire turistică va presupune în mod obligatoriu creşterea nivelului de confort cu cel puţin o margaretă, în cazul în care nu a fost atinsă clasificarea maximă conform Ordinului ANT 65/ 2013. Se va preciza obligatoriu în Studiul de fezabilitate nivelul de confort al structurii de primire agroturistice deţinut la
  momentul accesării şi nivelul de confort propus prin proiect, în conformitate cu ordinul ANT 65/ 2013 cu modificările şi completările ulterioare.
  În cazul structurilor de primire agroturistice care au obţinut clasificarea maximă conform Ordinului ANT 65/ 2013, se acceptă extinderea și/ sau modernizarea și dotarea structurii în vederea îndeplinirii criteriilor suplimentare din Anexa nr. 1.5.1 la normele metodologice la Ordinul ANT 65/ 2013 – Criterii suplimentare privind clasificarea structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare de tip pensiune turistică şi pensiune agroturistică, precum şi cu menţinerea obligatorie a nivelului de confort deţinut la nivelul solicitării.

  Beneficiarii de grant care pentru co-finanțarea investiției vor accesa sprijinul prin intermediul creditelor de co-finanţare PNDR, vor fi selectați de către intermediarii financiari (bănci sau alte instituţii de credit selectate) în baza criteriilor economico-financiare cuprinse în condițiile de creditare proprii pentru asigurarea viabilității economice a proiectelor de investiții finanțate.
  Pentru Beneficiarul care a optat pentru avans în vederea demarării investiţiei în formularul Cererii de Finanţare, AFIR poate să acorde un avans de maxim 50% din valoarea eligibilă nerambursabilă.
  Beneficiarul poate opta pentru avans la data depunerii Cererii de finanţare sau pe toată perioada de implementare.

  Nu sunt eligibile:
  – prestarea de servicii agricole, achiziţionarea de utilaje şi echipamente agricole aferente acestei activităţi,în conformitate cu Clasificarea Activităților din Economia Națională;
  – procesarea şi comercializarea produselor prevazute în Anexa I din Tratat;
  – producţia de electricitate din biomasă ca şi activitate economică;
  – cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri și echipamente ”second hand”;
  – cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului cu excepţia costurilor generale definite la art 45, alin 2 litera c) a R (UE) nr. 1305/2013 care pot fi realizate înainte de depunerea cererii de finanțare;
  – cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi pentru transport persoane;
  – cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri eligibile;
  – cheltuieli în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303/2013 și anume:
  a) dobânzi debitoare;
  b) achiziţionarea de terenuri construite și neconstruite;
  c) taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate recupera în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA-ul sau a prevederilor specifice pentru instrumente financiare;
  d) în cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ar fi marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile generale și cheltuielile de asigurare.
  e) cheltuieli care fac obiectul finanțării altor programe europene/naționale, conform Cap. 14 și 15- PNDR.

  Cheltuieli neeligibile specifice:
  – Cheltuieli specifice de înfiinţare şi funcţionare a întreprinderilor (obţinerea avizelor de funcţionare, taxe de autorizare, salarii angajaţi, costuri administrative, etc);
  – Cheltuieli pentru înființare de agropensiuni, pensiuni și hoteluri; – Cheltuieli cu achiziția oricărui tip de ponton plutitor.

  Domeniile de diversificare acoperite în cadrul submăsurii sunt:
  – Activități de producție (ex: fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hârtie și carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice; activități de prelucrare a produselor lemnoase; industrie metalurgică, fabricare construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente; fabricare produse electrice, electronice, etc.);
  – Activități meșteșugărești (ex: activități de artizanat și alte activități tradiționale non-agricole (ex: olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.);
  – Activități turistice: modernizarea/ extinderea/ dotarea agropensiunilor, înființarea/ modernizarea/ extinderea/ dotarea structurilor de cazare de tip camping, parc rulote, bungalow, servicii turistice de agrement și alimentație publică, inclusiv punctul gastronomic local;
  – Furnizarea de servicii sociale, inclusiv construcții, reconstrucții și/ sau modernizarea spațiilor și zonelor aferente desfășurării activităților (ex: medicale, sociale, sanitar-veterinare);
  – Furnizarea de servicii pentru populație, de ex: reparații mașini, unelte, obiecte casnice; consultanță, contabilitate, juridice, audit; servicii în tehnologia informației și servicii informatice; servicii tehnice, administrative, etc.;
  – Fabricarea de peleți și brichete din biomasă.