Camyre

Partenerul tău ideal în Accesarea Fondurilor Nerambursabile!

Oferim servicii de înaltă calitate privind CONSULTANȚA și Elaborarea Proiectelor!

  CONSULTANȚĂ GRATUITĂ!

  COMPLETAȚI FORMULARUL DE MAI JOS PENTRU A SOLICITA CONSULTANȚĂ GRATUITĂ!
  GRANTURI PENTRU INVESTIȚII ACORDATE I.M.M.-URILOR

  Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare.

  OLD VERSION

  Valoare Finanțare

  max. 200.000 euro

  Finanțare

  • Finanțare cuprinsă între 50.000 euro și 200.000 euro

  BENEFICIARI ELIGIBILI

  • Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de a asigura cofinanțarea investiției;
  • Societate cu profit operațional din activitatea curentă pe ultimele 2 situații financiare;
  • Societate cu minim 1 an de activitate.

  OBLIGAȚII

  • Păstrarea locurilor de muncă timp de 3 ani;
  • Toate achizițiile trebuie să fie noi;
  • Nu se vinde nimic timp de 3 ani;
  • A nu se intra în faliment sau insolvență în această perioadă.

  CHELTUIELI ELIGIBILE

  • Echipamente tehnologice;
  • Cheltuieli cu achiziţionarea de mijloace de transport auto;
  • Mobilier;
  • Echipamente IT;
  • Utilaje, dotări independente;
  • Materiale sanitare;
  • Achiziția/ realizarea de construcții;
  • Achiziția de teren cu 10% din finanțare;
  • Consultanță, asistență juridică
  Finanțare eligibila
  FINANȚARE
  Granturile pentru investiții se acordă pe proiect și beneficiar și au o valoare cuprinsă între 50.000 euro și 200.000 euro, în funcție de nevoile de finanțare ale proiectelor de investiții depuse.

   

  BENEFICIARI ELIGIBILI
  (1) Prin granturi pentru investiții se înțelege sprijin din fonduri externe nerambursabile destinate beneficiarilor care implementează investiții în domeniul curent de activitate sau într-un domeniu diferit de activitate, necesare pentru: a) extinderea capacităților de producție existente, precum și pentru extinderea capacităților de prestări servicii; b) realizarea de unități noi ale capacităților de producție existente, precum și pentru realizarea unor unități noi de prestare servicii; c) reabilitarea/modernizarea unităților de producție existente, precum și pentru reabilitarea/modernizarea unor unități noi de prestare servicii.
  (2) Verificarea încadrării beneficiarului în categoria IMM se realizează, pe bază de eșantion, de către MEEMA/AIMMAIPE pe perioada implementării proiectelor, după depunerea cererii de finanțare și încheierea contractelor de finanțare, cu condiția recuperării sprijinului din fonduri externe nerambursabile dacă beneficiarul nu se încadrează în categoria de IMM la data depunerii cererii de finanțare.
  (3) Granturile pentru investiții se acordă IMM-urilor și ONG-urilor cu activitate economică din domeniul cultural, cât și celor de utilitate publică din domeniul social pe bază de contract de acordare a ajutorului de stat.
  (4) Granturile pentru investiții se acordă beneficiarilor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: a) au avut activitate curentă/operațională desfășurată de minimum un an înaintea depunerii cererii de finanțare; b) au înregistrat profit operațional din activitatea curentă, respectiv din activitatea de exploatare în unul din exercițiile financiare din ultimii 2 ani înainte de depunerea cererii de finanțare; c) se angajează să asigure sustenabilitatea proiectului, respectiv să asigure desfășurarea activității operaționale/curente pentru o perioadă de minimum 3 ani după expirarea duratei de implementare a proiectului; d) realizează minimum 50% din valoarea veniturilor planificate în cadrul planului de afaceri anexă la cererea de finanțare în primii 2 ani de durabilitate, iar diferența până la sfârșitul perioadei de durabilitate, respectiv anul al treilea; e) dispun de cofinanțare proprie a proiectului în procent de minimum 15% din valoarea proiectului de investiții solicitat pentru finanțare pentru regiunile mai puțin dezvoltate, iar pentru regiunea București-Ilfov, de minimum 30% din valoarea proiectului solicitat la finanțare; f) se angajează să prezinte dovezi privind rezonabilitatea costurilor pentru investițiile pentru care se solicită ajutor de stat.
   
  DOMENII DE INVESTIȚII
  (1) Domeniile de investiții susținute din fonduri externe nerambursabile și din cofinanțarea bugetului de stat includ: a) viticultură, industria alimentară, panificație, patiserie și alte activități asimilate acestora, inclusiv procesare, prelucrare, distribuție și ambalare; b) industria auto și servicii specifice auto, inclusiv servicii de reparații și spălătorii auto și altele asemenea; c) energie și echipamente/tehnologii/utilaje pentru eficiență energetică; d) construcții, materiale de construcții, echipamente, mijloace de transport specifice, utilaje, tehnologii în construcții; e) servicii de transport, inclusiv servicii de transport internațional; f) servicii de îngrijire și întreținere corporală; g) servicii de reparații și întreținere; h) turism, pensiuni turistice, hoteluri, restaurante și servicii de agrement, inclusiv infrastructura specifică de agrement; i) confecții metalice/lemn/mobilier; j) confecții textile/pielărie; k) industria farmaceutică și echipamente medicale, inclusiv depozite medicale pentru intervenții în situații de urgență; l) industrii creative, inclusiv din domeniul culturii și serviciilor creative; m) servicii de educație: creșe și grădinițe, școli; n) servicii de sănătate: cabinete medicale, echipamente medicale, dispozitive medicale și altele asemenea; o) comerț. p) servicii de organizare de târguri, evenimente și expoziții (cod CAEN 8230)
  (2) Lista domeniilor de activitate eligibile este prevăzută la anexa nr. 1.
  (3) Investițiile incluse la finanțare în domeniile prevăzute la alin. (1) pot să fie complementare cu investițiile finanțate din Fondul european pentru agricultură și dezvoltare rurală.
   
  TIPURILE AJUTORULUI FINANCIAR
  Granturile pentru investiții se acordă pe proiect și beneficiar și au o valoare cuprinsă între 50.000 euro și 200.000 euro, în funcție de nevoile de finanțare ale proiectelor de investiții depuse. Granturile pentru investiții nu includ cofinanțarea proprie a beneficiarilor stabilită în procent de minimum 15% din valoarea proiectului de investiții solicitat pentru finanțare de către beneficiarii din regiunile mai puțin dezvoltate și 30% din valoarea proiectului de investiții solicitat pentru finanțare de către beneficiarii din regiunea București-Ilfov.
  (1) Beneficiarii de granturi pentru investiții pot utiliza granturile pentru investiții alocate din fonduri externe nerambursabile, pe bază de contract de acordare a ajutorului de stat, pentru finanțarea următoarelor categorii de cheltuieli: a) cheltuieli cu realizarea/achiziția construcțiilor, achiziția de echipamente, inclusiv IT&C, tehnologii software, utilaje, instalații, tehnologii, dotări independente, mobilier de birou și mobilier specific, achiziția de terenuri în limita a 10% din valoarea eligibilă a proiectului, cheltuieli cu consultanța și proiectarea, managementul de proiect, asistența tehnică, dirigenția de șantier, cheltuieli de sistematizare și amenajare teritorială a terenurilor, cheltuieli de mediu, cheltuieli cu racordarea la utilități, cheltuieli privind accesibilitatea, cheltuieli de promovare, participare la târguri, evenimente, conferințe, cheltuieli privind studiile, cheltuieli privind drepturile de proprietate intelectuală, active necorporale referitoare la brevete de invenție, mărci de produse, software necesar desfășurării activității, precum și orice alte categorii de cheltuieli care sunt în legătură cu proiectul de investiții care face obiectul contractului de finanțare; b) cheltuieli pentru realizarea de depozite de echipamente medicale, medicamente, materiale sanitare destinate intervenției pentru situații de urgență; c) cheltuieli cu achiziția de echipamente, inclusiv echipamente IT&C, tehnologii software, tehnologii, utilaje, instalații, dotări independente, mobilier de birou și mobilier specific, obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe pentru unitățile de producție/prestări servicii existente, precum și active necorporale referitoare la brevete de invenție, mărci de produse, software necesar desfășurării activității.
  (2) Pentru înființarea, extinderea, modernizarea/reabilitarea unităților de producție/servicii noi și/sau existente sunt eligibile categoriile de cheltuieli prevăzute la alin. (1) lit. a) și c).
  (3) Dacă un proiect de investiții depus de beneficiari include atât reabilitarea/modernizarea unităților de producție/servicii existente, cât și extinderea unităților de producție/servicii, categoriile de cheltuieli eligibile sunt prevăzute la alin (1) lit. a) și c).
  (4) Beneficiarii de granturi pentru investiții productive din domeniul serviciilor de transport pot utiliza fonduri externe nerambursabile și pentru finanțarea următoarelor categorii de cheltuieli: a) cheltuieli cu reabilitarea/modernizarea/extinderea și/sau realizarea unor depouri pentru mijloacele de transport din dotare sau pentru cele care urmează a se achiziționa; b) cheltuieli cu achiziția de mijloace de transport pentru transport persoane și mărfuri necesare pentru desfășurarea activităților de transport, cu excepția mijloacelor de transport în regim de taxi sau a celor care sunt destinate activităților administrative ale operatorului economic ori activităților de transport în interes propriu al acestora; c) cheltuieli privind dotarea mijloacelor de transport existente cu echipamente și tehnologii care conduc la îmbunătățirea confortului/calității serviciilor de transport persoane și mărfuri prestate.
  (5) Din granturile pentru investiții nu se finanțează: a) cereri de finanțare care au drept obiect realizarea unor servicii de consultanță, studii sau alte activități asimilate acestora; b) cereri de finanțare care au drept obiect sedii de birouri sau alte activități destinate investițiilor imobiliare pentru închirierea de birouri/concesionarea sau orice alte forme de valorificare ale acestora; c) orice alte cereri de finanțare care nu sunt în legătură cu domeniile de investiții prevăzute la art. 19 alin. (1) și (2).
  (6) Fondurile totale alocate pentru granturile destinate investițiilor sunt în valoare de 550.000.000 euro, din care 415.870.000 euro se alocă din bugetul POC 2014-2020 și 62.380.500 cofinanțare de la bugetul de stat și 71.749.500 euro contribuția proprie.
  (7) Bugetul total destinat granturilor pentru investiții, fără cofinanțarea proprie a beneficiarilor, se repartizează pe regiuni de dezvoltare ale României, după cum urmează: a) 15% din valoarea bugetului alocat din fonduri externe nerambursabile pentru regiunea București-Ilfov ca regiune mai dezvoltată; b) 85% din valoarea bugetului alocat din fonduri externe nerambursabile pentru celelalte 7 regiuni mai puțin dezvoltate, prin utilizarea formulei de alocare din cadrul Programului operațional regional 2014-2020.
  (8) În urma evaluării cererilor de finanțare depuse, MEEMA, în parteneriat cu AIMMAIPE, va încheia contracte de acordare a ajutorului de stat cu beneficiarii selectați.
  (9) Cheltuielile generate după punerea în funcțiune a proiectului de investiții de natura cheltuielilor cu salariile, cheltuielilor cu achiziția de materii prime, materiale consumabile, reparații și mentenanță și alte asemenea categorii de cheltuieli sunt în sarcina beneficiarului final al ajutorului de stat.
  (10) Beneficiarii contractelor de acordare a ajutorului de stat pentru investiții pot solicita plata valorii contractelor/cheltuielilor efectuate prin metode similare cu mecanismele cererilor de plată și/sau, după caz, mecanismul cererilor de prefinanțare sau al cererilor de rambursare, astfel cum sunt acestea prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare.