Camyre

Partenerul tău ideal în Accesarea Fondurilor Nerambursabile!

Oferim servicii de înaltă calitate privind CONSULTANȚA și Elaborarea Proiectelor!

  CONSULTANȚĂ GRATUITĂ!

  COMPLETAȚI FORMULARUL DE MAI JOS PENTRU A SOLICITA CONSULTANȚĂ GRATUITĂ!
  URBAN MICROÎNTREPRINDERI

  Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării
  de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri.

  OLD VERSION

  Valoare Finanțare

  200.000 euro

  Finanțare

  • 90% nerambursabilă între 25.000 și 200.000 euro.

  BENEFICIARI ELIGIBILI

  • Solicitantul a desfășurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puțin unui an fiscal integral;
  • A înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare;
  • Solicitantul a înregistrat un număr mediu de salariați de cel puțin 1, în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare sau solicitantul are cel puțin un salariat cu normă întreagă pe perioada nedeterminată, la data depunerii cererii de finanțare;
  • Solicitantul asigură contribuția proprie de minim 10% din valoarea eligibilă.

  OBLIGAȚII

  • Nu se vinde nimic 5 ani;
  • Activele achiziționate trebuie să fie noi;
  • Menținerea activității în această perioadă;
  • Crearea a 2 locuri de muncă.

  CHELTUIELI ELIGIBILE

  • Lucrări de construire/ extindere/ modernizare a spațiilor de producție/ prestare de servicii;
  • Achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe;
  • Achiziționarea de instalații/ echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie.
  Finanțare eligibila
  FINANȚARE 90% NERAMBURSABILĂ
  25.000 și 200.000 EURO
   
  BENEFICIARI ELIGIBILI 
  Solicitanţii eligibiliîn cadrul acestui apel de proiecte sunt societățile comerciale sau cooperative care se încadrează în categoria microîntreprinderilor.
   
  CRITERII DE ELIGIBILITATE:
  1. Solicitantul este societate[1]sau societate cooperativă[2]care se încadrează în categoria microîntreprinderilor
  2. Domeniul de activitate în care se realizează investiţia
  3. Solicitantul a desfăşurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puţin unui an fiscal integral, nu a avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare și în anul fiscal anterior și a înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare
  4.a) Solicitantul a înregistrat un număr mediu de salariați de cel puțin 1, în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare
  Sau
  b) Solicitantul are cel puțin un salariat cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată, la data depunerii cererii de finanțare
  5. Solicitantul are capacitatea financiară de a asigura -contribuţia proprie de minimum 10,00% din valoarea eligibilă a proiectului, -finanţarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului, unde este cazul şi -resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condiţiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale.
  6. Solicitantul și reprezentantul său legal nu se încadrează în situațiile de excludere prezentante în Declarația de eligibilitate
  7. Locul de implementare a proiectului
  a. Locul de implementare a proiectului este situat în mediul urban, în regiunea de dezvoltare în care a fost depusă cererea de finanțare (Nord Est, Sud Est, Sud Vest Oltenia, Vest, Centru).
  b. La depunerea cererii de finanţare, solicitantul trebuie să aibă deja locul de implementare a proiectului înregistrat ca sediu principal sau secundar (punct de lucru), conform certificatului constatator ORC.
  c. Solicitantul detine unul din urmatoarele dreturi (drept de proprietate, de concesiune sau de superficie) asupra imobilului (teren si/sau cladiri), la momentul depunerii cererii de finantare si pe perioada de evaluare, selectie si contractare.
   
  TIPURI DE INVESTIȚII ELIGIBILE
  Programul finanţează doar anumite tipuri de investiţii, care conduc la dezvoltarea microîntreprinderii:
  a. Investiții în active corporale
  -lucrări de construire/ extindere/ modernizare a spaţiilor de producţie/ prestare de servicii ale microîntreprinderilor, inclusiv a utilităţilor generale aferente (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI);
  -achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, respectiv care se regăsesc în Subgrupa 2.1. „Echipamente tehnologice (masini, utilaje și instalatii de lucru)”, Subgrupa 2.2. „Aparate și instalatii de masurare, control și reglare”, Clasa 2.3.6. ”Utilaje şi instalaţii de transportat şi ridicat”, sau Grupa 3 „Mobilier, aparatura birotica, sisteme de protectie a valorilor umane și materiale și alte active corporale” din Hotărârea Guvernului nr. 2139/ 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările şi completările ulterioare și care se încadrează în limita valorică aferentă mijloacelor fixe, stabilită prin reglementările legale în vigoare la data depunerii cererii de finanțare.
  -achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile (alternative) de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare, în limita a 15% din valoarea eligibilă a proiectuluiSurse regenerabile (alternative) de energie: energia solară (utilizată la producerea de căldură sau la furnizarea de energie electrică prin sisteme fotovoltaice); energia eoliană; hidroenergia; biomasa (biodiesel, bioetanol, biogaz); energia geotermală.
  b. Investiții în active necorporale: brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare
  c. Investiții în realizarea de instrumente de comercializare on-line a serviciilor/ produselor proprii ale solicitantului. Aceste instrumente au ca scop crearea unui magazin virtual (e-shop) în care sunt implementate diferite funcționalități specifice comerțului electronic: publicarea cataloagelor de articole, prețuri și stocuri, preluarea comenzilor, instrumente de plată electronică,
  Nu sunt eligibile proiectele care includ doar investiții de tipul celor menționate la punctele a.. și/sau c. de mai sus și/sau realizarea de lucrări de construcție care nu se supun autorizării, conform legii.
  Nu sunt eligibile proiectele care includ investiții demarate (i.e. a fost începută execuția lucrărilor de construcții sau a fost dată o comandă fermă de bunuri) înainte de semnarea contractului de finanțare.
  În cadrul acestui apel de proiecte sunt neeligibile urmatoarele categorii de cheltuieli:
  Nu sunt eligibile cheltuielile pentru procurarea de bunuri care, conform legii, intră în categoria obiectelor de inventar.
  • a. cheltuielile prevăzute la art. 13 din HG. Nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operatiunilor finantate prin FEDR, FSE, FC 2014-2020
  • b. achiziționarea de terenuri si/sau construcții,
  • c. costurile operationale, de functionare, de testare și intretinere
  • d. costuri administrative (costuri de management care nu pot fi asociate producției ori vânzării – e.g. salariile personalului general de administrație; chiriile și reparații ale imobilizărilor de interes general în administrație; energie, combustibil și alte consumuri similare; cheltuieli administrativ-gospodărești; alte cheltuieli generale de administrație)
  • e. costuri de personal
  • f. cheltuieli financiare, respectiv prime de asigurare, taxe, comisioane, rata și dobânzi aferente creditelor,
  • g. contributia in natura
  • h. amortizarea
  • i. cheltuielile cu leasingul prevăzute la art. 9 din HG nr. 399/2015
  • j. cheltuielile cu achiziţionarea autovehiculelor și a mijloacelor de transport, aşa cum sunt ele clasificate în Subgrupa 2.3. „Mijloace de transport” din HG 2139/2004, indiferent de domeniul de activitate al solicitantului ori de domeniul de activitate în care se doreşte realizarea investiţiei propuse prin proiect, cu excepția Clasei 2.3.6. ”Utilaje şi instalaţii de transportat şi ridicat”
  • k. Cheltuieli cu elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a documentațiilor de avizare a lucrărilor de intervenții
  • l. Cheltuielile efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului, cu excepția celor aferente Capitolului 3 ”Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică” de mai sus
   
  DOMENII DE ACTIVITATE: 
  Investiția propusă prin proiect trebuie să vizeze un singur domeniu de activitate (clasă CAEN). În cazul în care investiția presupune achiziția unui echipament, utilaj tehnologic etc., care, prin natura și funcțiile sale, poate fi exploatat în desfășurarea inclusiv a unor activități adiacente, ce aparțin unor domenii de activitate distincte/adiacente, clasa CAEN vizată de proiect este reprezentată de ”domeniul principal”, respectiv domeniul în care bunul respectiv este utilizat în mod preponderent.

  [1]Constituită în baza Legii nr. 31/1990 privind societăţile, republicată,  cu completările şi modificările ulterioare
  [2]Constituită în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei,  republicată, cu completările şi modificările ulterioare