Camyre

Partenerul tău ideal în Accesarea Fondurilor Nerambursabile!

Oferim servicii de înaltă calitate privind CONSULTANȚA și Elaborarea Proiectelor!

  CONSULTANȚĂ GRATUITĂ!

  COMPLETAȚI FORMULARUL DE MAI JOS PENTRU A SOLICITA CONSULTANȚĂ GRATUITĂ!
  IMM PLUS

  Măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei ca urmare a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei.

  NEW VERSION

  Valoare Finanțare

  MAX. 10.000.000 LEI

  Finanțare

  • 5.000.000 lei pentru capitalul de lucru;
   10.000.000 lei pentru investiții;

  BENEFICIARI ELIGIBILI

  • Nu este în dificultate financiară;
  • Nu figurează cu credite restante;

  OBLIGAȚII

  • Restituirea banilor.

  CHELTUIELI ELIGIBILE

  • Spații de lucru;
  • Echipamente;
  • Utilaje;
  • Mobilier;
  • Licențe software;
  • Consultanță;
  Finanțare eligibila
  Finanțare eligibila
  COMPONENTELE SCHEMEI:

  a) IMM ROMÂNIA PLUS – de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie, inclusiv start-upuri, care are ca obiectiv acordarea de facilități de garantare de către stat în mod transparent și nediscriminatoriu pentru creditele acordate întreprinderilor mici și mijlocii și întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie de către instituțiile de credit, cu excepția activităților cuprinse în cadrul celorlalte componente, respectiv AGRO PLUS, IMM PROD PLUS, CONSTRUCT PLUS, RURAL PLUS, INNOVATIOAN PLUS;

  b) AGRO PLUS – de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie din domeniul agriculturii, inclusiv start-upuri, pescuitului, acvaculturii și sectorului alimentar, care are ca obiectiv acordarea de facilități de garantare de către stat în mod transparent și nediscriminatoriu pentru creditele acordate întreprinderilor mici și mijlocii și întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie;

  c) IMM PROD PLUS – pentru asigurarea lichidităților și finanțarea investițiilor realizate de către întreprinderile mici și mijlocii, denumite în continuare IMM-uri, inclusiv start-upuri, precum și de către întreprinderile mici cu capitalizare de piață medie, pentru următoarele obiective:
  – încurajarea producției autohtone de bunuri de larg consum, creșterea capacității de producție;
  – reconversia de la intermediere la producție;
  – digitalizarea activității;
  – alinierea/îmbunătățirea standardelor de mediu, inclusiv îmbunătățirea eficienței energetice în cadrul proceselor de producție;

  d) CONSTRUCT PLUS – destinată proiectelor privind îmbunătățirea eficienței energetice, investiții în domeniul energiei verzi și aliniere la obiectivele de mediu implementate de IMM- urile și întreprinderile mici cu capitalizare de piață medie din sectorul construcțiilor și unitățile administrativ-teritoriale, cu două subcomponente:
  – subcomponenta de susținere a proiectelor de investiții pentru IMM-urile și întreprinderile mici cu capitalizare de piață medie din sectorul construcțiilor, inclusiv start-upuri;
  – subcomponenta de susținere a proiectelor de investiții de scară mică pentru unitățile administrativ-teritoriale, care presupun finanțarea unor activități din sectorul construcțiilor;

  e) INNOVATION PLUS – în vederea sprijinirii întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie care dețin o componentă de inovare, a celor care realizează invenții și inovații, și a susținerii activităților care promovează exportul IMM-urilor și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie constând în activități care să conducă la stimularea exporturilor românești, respectiv la susținerea tranzacțiilor internaționale și a investițiilor românești în străinătate, stimularea comerțului on-line și a digitalizării, retehnologizarea companiilor locale, brevete de inovare privind produse, strategii, mediu, digitalizare, și care activează în industria exportatoare nepoluantă;

  f) RURAL PLUS – de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii, întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie și a întreprinderilor mari din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii, sectorului alimentar și comerțului cu produse agricole, piscicole și alimentare, cu excepția tutunului și a băuturilor alcoolice, prin acordarea de facilități de garantare de către stat în mod transparent și nediscriminatoriu pentru creditele acordate de către instituțiile de credit.

   

  FINANȚARE

  Valoarea maximă a finanțărilor acordate unui beneficiar nu poate depăși 5.000.000 lei pentru finanțarea capitalului de lucru, respectiv 10.000.000 lei pentru creditele de investiții.

  Valoarea maximă cumulată a finanțărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul schemei de ajutor de stat nu poate depăși 10.000.000 lei. Pentru sectoarele agriculturii primare, pescuitului și acvaculturii, valoarea maximă cumulată a finanțărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul schemei de ajutor de stat nu poate depăși 5.000.000 lei.

  În baza prezentei scheme de ajutor de stat se acordă ajutor de stat sub formă de garanții de stat, în procent de maximum 90% din valoarea finanțării, exclusiv dobânzile, comisioanele și spezele bancare aferente creditului garantat, în conformitate cu prevederilesecțiunii 2.1 din Cadrul temporar de criză și de tranziție, pentru unul sau mai multe credite pentru realizarea de investiții și/sau unul sau mai multe credite/linii de credit pentru finanțarea capitalului de lucru.

   
  BENEFICIARI ELIGIBILI

  (1) 1. Pentru componenta IMM ROMÂNIA PLUS, beneficiarul schemei de ajutor de stat este operatorul economic care activează în domeniile de activitate eligibile, îndeplinește condițiile prevăzute de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016, cu completările ulterioare, Legea nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, cu modificările ulterioare, sau de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți în afaceri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2011, cu modificările și completările ulterioare, după caz, și îndeplinește condițiile de încadrare în categoria întreprinderilor mici și mijlocii prevăzute de Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, sau, după caz, îndeplinește condițiile de încadrare în categoria întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie, inclusiv profesioniștii, așa cum sunt reglementați la art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, și de formele de organizare a profesiilor liberale.

  2. Pentru componenta AGRO PLUS, beneficiarii schemei de ajutor de stat sunt operatorii economici care îndeplinesc condițiile prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 1/2005, republicată, cu modificările ulterioare, sau de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2011, cu modificările și completările ulterioare, după caz, fermierii definiți conform art. 4 din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului ale căror exploatații se situează pe teritoriul României, care desfășoară activități economice și/sau agricole și îndeplinesc condițiile de încadrare în categoria întreprinderilor mici și mijlocii prevăzute de Legea nr. 346/2004, cu modificările și completările ulterioare, sau, după caz, îndeplinesc condițiile de încadrare în categoria întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie, inclusiv profesioniștii, așa cum sunt reglementați la art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și de formele de organizare a profesiilor liberale, asociațiile agricole constituite conform Legii nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, cu modificările și completările ulterioare, și Legii cooperației agricole nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare, grupurile de producători recunoscute în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 37/2005 privind recunoașterea și funcționarea grupurilor și organizațiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole și silvice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 358/763/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 37/2005, cu modificările și completările ulterioare, organizațiile de producători din sectorul legume-fructe recunoscute în conformitate cu prevederile art. 154 din Regulamentul (UE) nr. 1.308 din 17 decembrie 2013 al Parlamentului European și al Consiliului, de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 și (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului, precum și ale Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 406/2017 pentru aprobarea Normelor privind recunoașterea organizațiilor de producători și a altor forme asociative din sectorul fructelor și legumelor și modul de accesare a sprijinului financiar de către acestea, cu modificările și completările ulterioare, din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii și sectorului alimentar, precum și din domeniul comerțului cu produse agricole, piscicole și produse alimentare, cu excepția băuturilor alcoolice și a tutunului.

  3. Pentru componenta IMM PROD PLUS, beneficiarul schemei de ajutor de stat este operatorul economic care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016, cu completările ulterioare, Legea nr. 1/2005, republicată, cu modificările ulterioare, sau de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2011, cu modificările și completările ulterioare, și îndeplinește condițiile de încadrare în categoria întreprinderilor mici și mijlocii prevăzute de Legea nr. 346/2004, cu modificările și completările ulterioare, denumite în continuare IMM-uri, inclusiv start-upuri.

  4. Pentru subcomponenta de susținere a proiectelor de investiții pentru IMM-urile și întreprinderile mici cu capitalizare de piață medie din sectorul construcțiilor din cadrul componentei CONSTRUCT PLUS, beneficiarul este operatorul economic care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 1/2005, republicată, cu modificările ulterioare, sau Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2011, cu modificările și completările ulterioare, și îndeplinește condițiile de încadrare în categoria întreprinderilor mici și mijlocii prevăzute de Legea nr. 346/2004, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv start- upuri, sau, după caz, îndeplinește condițiile de încadrare în categoria întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie, precum și arhitecții, așa cum sunt reglementați în Legea nr. 184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv birourile individuale de arhitectură.

  5. Pentru subcomponenta de susținere a proiectelor de investiții de scară mică pentru unitățile administrativ-teritoriale, care presupun finanțarea unor activități din sectorul construcțiilor, din cadrul componentei CONSTRUCT PLUS, beneficiarul subprogramului de susținere a proiectelor de investiții de scară mică pentru unitățile administrativ-teritoriale este municipiul, orașul, comuna, care are proiecte ce presupun finanțarea unor activități economice în sectorul construcțiilor.

  6. Pentru componenta INNOVATION PLUS, beneficiarul schemei de ajutor de stat este operatorul economic care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 1/2005, republicată, cu modificările ulterioare, sau de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2011, cu modificările și completările ulterioare, și îndeplinește condițiile de încadrare în categoria întreprinderilor mici și mijlocii prevăzute de Legea nr. 346/2004, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv start-upuri, sau, după caz, îndeplinește condițiile de încadrare în categoria întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie și care au în componenta cheltuielilor legate de activitatea inovatoare a unei întreprinderi. Prin cheltuială cu caracter inovator se înțelege orice cheltuială care contribuie la retehnologizarea unui proces, unei activități, creșterea productivității mijloacelor fixe, achiziționate și/sau dezvoltate în interiorul companiei indiferent de domeniul de activitate, precum și cheltuielile aferente achiziționării sau încorporării unor produse/soluții noi din punctul de vedere al progresului tehnologic, validate prin brevete, patente, mărci, și cheltuielile operaționale accesorii finanțării obiectului de activitate prin programul INNOVATION.

  7. Pentru componenta RURAL PLUS, beneficiarii schemei de ajutor de stat sunt operatori economici constituiți conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, fermieri definiți conform prevederilor art. 4 din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013, asociații agricole constituite conform Legii nr. 36/1991, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 1/2005, republicată, cu modificările ulterioare, și Legii cooperației agricole nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și familiale, constituite conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016, cu completările ulterioare, și asociații de fermieri constituite conform Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, grupurile de producători recunoscute în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 37/2005 privind recunoașterea și funcționarea grupurilor și organizațiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole și silvice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 358/763/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 37/2005, cu modificările și completările ulterioare, organizațiile de producători din sectorul legume-fructe recunoscute în conformitate cu prevederile art. 154 din Regulamentul (UE) nr. 1.308 din 17 decembrie 2013 al Parlamentului European și al Consiliului, precum și ale Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 406/2017, cu modificările și completările ulterioare, și start-upuri, care își desfășoară activitatea în domeniile agriculturii, pescuitului, acvaculturii și sectorului alimentar, precum și în domeniul comerțului cu produse agricole, piscicole și produse alimentare, cu excepția băuturilor alcoolice și a tutunului.

  (2) Beneficiarii componentelor schemei de ajutor de stat IMM ROMANIA PLUS, AGRO PLUS, IMM PROD PLUS, RURAL PLUS din categoria IMM-urilor, respectiv din categoria întreprinderilor mari și întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie sunt eligibili dacă îndeplinesc cumulativ, la data transmiterii de către instituițiile de credit a solicitărilor, următoarele criterii:

  a) se încadrează în normele de creditare ale finanțatorului și în normele de garantare ale F.N.G.C.I.M.M., F.R.C. sau F.G.C.R., după caz;

  b) nu figurează cu credite restante, inclusiv pentru finanțările tip leasing, la data solicitării garanției de stat sau, dacă înregistrează restanțe, acestea sunt încadrate în categoriile A, B, C în baza de date a Centralei Riscului de Credit, denumită în continuare C.R.C.;

  c) nu figurează în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăți cu interdicție de a emite cecuri și cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni anterioare datei solicitării garanției de stat;

  d) împotriva lor nu s-a deschis procedura insolvenței;

  e) prezintă instituției de credit garanții colaterale care, în cazul creditelor de investiții, împreună cu garanția de stat și ipoteca legală imobiliară și/sau mobiliară asupra activelor finanțate din credit, acoperă în proporție de cel puțin 100% valoarea finanțării. Pentru creditele de investiții acordate pentru achiziția de părți sociale sau acțiuni, în completarea ipotecii legale mobiliare asupra părților sociale prezintă și alte garanții colaterale care, împreună cu garanția de stat, acoperă în proporție de cel puțin 100% valoarea finanțării. Pentru creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru este inclusă în structura de garanții aferente creditului ipoteca legală mobiliară asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiar la instituția de credit, împreună cu garanția de stat.

  În cazul creditelor de investiții acordate pentru achiziția de soft-uri, beneficiarul prezintă și alte garanții colaterale (depozite colaterale) care, împreună cu garanția de stat, acoperă în proporție de cel puțin 100% valoarea finanțării;

  f) nu înregistrează obligații fiscale restante și alte creanțe bugetare administrate de organul fiscal central, definit potrivit art. 1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. În cazul în care înregistrează astfel de obligații restante, beneficiarul se obligă să le achite din creditul/linia de credit pentru capitalul de lucru acordat(ă) în cadrul schemei de ajutor de stat.

  g) nu au fost emise împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare;

  h) nu au solicitat alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleași costuri eligibile;

  i) administratorii, persoane fizice și/sau juridice, rezidente pe teritoriul României, nu au fapte înscrise în cazierul judiciar și cazierul fiscal. În cazul administratorilor persoane fizice și/sau juridice, nerezidente pe teritoriul României, se prezintă o declarație autentică pe propria răspundere a persoanei fizice sau a reprezentantului persoanei juridice, după caz, din care să rezulte că nu au săvârșit fapte și nu s-au aflat în situații de natura celor care se înscriu în evidența cazierului fiscal, precum și că nu sunt înregistrați fiscal în România. Declarațiile autentificate se vor emite în limba română. În cazul în care sunt emise și autentificate în altă limbă decât cea română este obligatorie traducerea lor în limba română de către un traducător autorizat și autentificarea acestora.

  (3) Beneficiarii componentelor schemei de ajutor de stat CONSTRUCT PLUS și INNOVATION PLUS din categoria IMM-urilor, respectiv din categoria întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie sunt eligibili dacă îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:

  a) se încadrează în normele de creditare ale finanțatorului și în normele de garantare ale F.N.G.C.I.M.M., F.R.C., după caz;

  b) nu figurează cu credite restante, inclusiv pentru finanțările tip leasing, la data solicitării garanției de stat sau, dacă înregistrează restanțe, acestea sunt încadrate în categoriile A, B, C în baza de date a C.R.C.;

  c) nu figurează în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăți cu interdicție de a emite cecuri și cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni anterioare datei solicitării garanției de stat;

  d) împotriva lor nu s-a deschis procedura insolvenței;

  e) prezintă instituției de credit garanții colaterale care, în cazul creditelor de investiții, împreună cu garanția de stat și ipoteca legală imobiliară și/sau mobiliară asupra activelor finanțate din credit, acoperă în proporție de cel puțin 100% valoarea finanțării. Pentru creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru este inclusă în structura de garanții aferente creditului ipoteca legală mobiliară asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiar la instituția de credit, împreună cu garanția de stat. Pentru creditele de investiții, valoarea de piață a activelor aduse în garanție trebuie să fie mai mare sau cel puțin egală cu valoarea finanțării. În cazul creditelor de investiții acordate pentru achiziția de soft-uri, beneficiarul prezintă și alte garanții colaterale (depozite colaterale) care, împreună cu garanția de stat, acoperă în proporție de cel puțin 100% valoarea finanțării;

  f) la data acordării garanției nu înregistrează obligații fiscale restante și alte creanțe bugetare administrate de organul fiscal central, definit potrivit art. 1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. În cazul în care înregistrează astfel de obligații restante, beneficiarul se obligă să le achite din creditul/linia de credit pentru capitalul de lucru acordat(ă) în cadrul schemei de ajutor de stat

  g) nu au fost emise împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare;

  h) nu au solicitat alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleași costuri eligibile;

  i) administratorii, persoane fizice și/sau juridice, rezidente pe teritoriul României, nu au fapte înscrise în cazierul judiciar și cazierul fiscal. În cazul administratorilor persoane fizice și/sau juridice, nerezidente pe teritoriul României, se prezintă o declarație autentică pe propria răspundere a persoanei fizice sau a reprezentantului persoanei juridice, după caz, din care să rezulte că nu au săvârșit fapte și nu s-au aflat în situații de natura celor care se înscriu în evidența cazierului judiciar și în evidența cazierului fiscal, precum și că nu sunt înregistrați fiscal în România. Declarațiile autentificate se emit în limba română, iar în cazul în care sunt emise și autentificate în altă limbă decât cea română este obligatorie traducerea lor în limba română de catre un traducător autorizat și autentificarea acestora.

  (4) Beneficiarul din categoria UAT-urilor este eligibil în cadrul schemei de ajutor de stat, pentru realizarea proiectelor de investiții din domeniul construcțiilor ce vizează activități economice, dacă îndeplinește cumulativ următoarele criterii:

  a) prezintă dovada aprobării finanțării, respectiv hotărârea consiliului local privind aprobarea contractării creditului cu garanția F.N.G.C.I.M.M. sau F.R.C., după caz;

  b) nu înregistrează credite restante la instituțiile de credit la data solicitării de acordare a garanției de stat;

  c) nu se află în situație de criză financiară sau împotriva beneficiarului nu a fost deschisă procedura insolvenței în conformitate cu Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 46/2013 privind criza financiară și insolvența unităților administrativ-teritoriale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 35/2016, la data acordării garanției;

  d) prezintă certificatul de atestare fiscală valabil la data acordării garanției de către F.N.G.C.I.M.M. sau F.R.C., după caz. În cazul în care UAT înregistrează datorii se va prezenta dovada achitării acestora;

  e) nu au fost emise împotriva acestuia decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare;

  f) nu a solicitat alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleași costuri eligibile;

  g) prezintă avizul Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, prevăzută la art. 61 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare. Împrumuturile eligibile în cadrul schemei de ajutor de stat nu se încadrează în limitele prevăzute la art. 63 alin. (10) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, și la art. 29 alin. (1) lit. d) din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată.

  (5) Măsurile de ajutor prevăzute de prezenta schemă de ajutor de stat nu pot fi utilizate în niciun fel pentru a submina efectele scontate ale sancțiunilor impuse de UE sau de partenerii săi internaționali și trebuie să fie în deplină concordanță cu normele de combatere a eludării din regulamentele aplicabile. Este interzis ca entitățile care fac obiectul sancțiunilor să beneficieze direct sau indirect de astfel de măsuri. Astfel, nu pot beneficia de facilitățile acordate în cadrul prezentei scheme de ajutor de stat întreprinderile care fac obiectul sancțiunilor adoptate de UE și nici:

  a) persoanele, entitățile sau organismele desemnate în mod specific în actele juridice care impun sancțiunile respective;

  b) întreprinderile deținute sau controlate de persoane, entități sau organisme care au facut obiectul sancțiunilor adoptate de UE;

  c) întreprinderile care își desfășoară activitatea în industrii care au facut obiectul sancțiunilor adoptate de UE, în măsura în care ajutoarele ar submina obiectivele aferente sancțiunilor relevante, nelimitându-se însă la acestea.

  (6) Ajutorul acordat în temeiul prezentei ordonanțe de urgență nu este condiționat de relocarea unei activități de producție sau a altei activități a beneficiarului dintr-o altă țară din Spațiul Economic European (SEE) pe teritoriul statului membru care acordă ajutorul, indiferent de numărul de locuri de muncă pierdute efectiv în unitatea inițială a beneficiarului din SEE.

  (7) Nu sunt eligibile pentru acordarea de garanții activitățile finanțate din sectoarele/domeniile: intermedieri financiare, cu excepția activităților auxiliare intermedierilor financiare, asigurări, cu excepția activităților agenților și brokerilor de asigurare, tranzacții imobiliare, cu excepția activităților de tranzacții imobiliare realizate de către agențiile imobiliare, activități de jocuri de noroc și pariuri, producție sau comercializare de armament, muniții, explozibili, tutun, alcool, cu excepția fabricării băuturilor alcoolice nedistilate și a băuturilor pe bază de alcool CAEN 1102, CAEN 1103, CAEN 1104, CAEN 1105 și CAEN 1106, substanțe aflate sub control național, plante, substanțe și preparate stupefiante și psihotrope, activități de închiriere și leasing, activități de investigare și protecție, cu excepția activității de protecție și gardă și activității de servicii privind sistemele de securizare.

  (8) În cadrul componentei IMM ROMÂNIA PLUS pot fi finanțate activități din toate sectoarele/domeniile de activitate, cu excepția:

  a) sectoarelor/domeniilor neeligibile prevăzute la alin. (7);

  b) sectoarelor/domeniilor eligibile în cadrul componentelor AGRO PLUS, RURAL PLUS și codurilor CAEN eligibile în cadrul componentelor IMM PROD PLUS și CONSTRUCT PLUS.

   
  TIPURILE AJUTORULUI FINANCIAR

  (1) Valoarea maximă a finanțărilor acordate unui beneficiar nu poate depăși 5.000.000 lei pentru finanțarea capitalului de lucru, respectiv 10.000.000 lei pentru creditele de investiții. Valoarea maximă cumulată a finanțărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul schemei de ajutor de stat nu poate depăși 10.000.000 lei. Pentru sectoarele agriculturii primare, pescuitului și acvaculturii, valoarea maximă cumulată a finanțărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul schemei de ajutor de stat nu poate depăși 5.000.000 lei.

  În baza prezentei scheme de ajutor de stat se acordă ajutor de stat sub formă de garanții de stat, în procent de maximum 90% din valoarea finanțării, exclusiv dobânzile, comisioanele și spezele bancare aferente creditului garantat, în conformitate cu prevederilesecțiunii 2.1 din Cadrul temporar de criză și de tranziție, pentru unul sau mai multe credite pentru realizarea de investiții și/sau unul sau mai multe credite/linii de credit pentru finanțarea capitalului de lucru.

  Durata maximă a finanțărilor este de 72 de luni, în cazul creditelor de investiții, fără posibilitate de prelungire. În cazul creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru, durata maximă a finanțărilor este de 36 de luni, fără posibilitate de prelungire. În cazul creditelor pentru capital de lucru cel puțin în ultimele 12 luni de valabilitate a garanției se aplică graficul de rambursare în rate fără posibilitatea beneficiaruluide a efectua trageri/utiliza sume din credit. În cazul creditelor de investiții acordate beneficiarilor eligibili, instituțiile de creditpot acorda, la începutul perioadei de creditare, la solicitarea beneficiarilor, o perioadă de grație de maximum 18 luni pentru rambursarea principalului.

  Ajutoarele de stat se cumulează și se acordă în limita echivalentului în lei al sumei de 2.250.000 de euro pe întreprindere, respectiv echivalentul în lei a 280.000 de euro/întreprindere în cazul beneficiarilor din domeniul agriculturii primare și 335.000 de euro/întreprindere în cazul beneficiarilor din domeniile pescuitului și acvaculturii. În cazul UAT-urilor, valoarea ajutorului de stat acordat nu poate depăși echivalentul în lei a 2.250.000 de euro/per UAT.

  Cursul de schimb euro/leu pentru calcularea plafonului maxim este cursul Băncii Naționale a României valabil la data emiterii acordului de finanțare.

  (2) Bugetul total al schemei de ajutor de stat este de maximum 12.499.375.483,08 lei, echivalentul în lei a aproximativ 2.499.995.096,616 euro.

  În cadrul bugetului prevăzut la alin. (2), se pot acorda garanții în limita plafonului total de 11.100.000.000 de lei, echivalentul în lei a aproximativ 2.220.000.000 de euro și granturi în limia a 1.399.375.483,08 lei, echivalentul în lei a aproximativ 279.995.096,62 euro.

  (3) CHELTUIELI ELIGIBILE

  În cadrul prezentei scheme de ajutor de stat sunt eligibile cheltuielile aferente investițiilor și capitalului de lucru detaliate mai jos pentru fiecare componentă a schemei de ajutor de stat, astfel:

  (1) Pentru componenta IMM ROMÂNIA PLUS, cheltuielile eligibile în cadrul schemei de ajutor de stat sunt următoarele:

  a) pentru creditele de investiții: achiziție de echipamente/mașini/utilaje/ mijloace de transport/alte mijloace fixe inclusiv TVA; achiziție de active necorporale aferente investiției software/licențe programe/brevete inclusiv TVA; achiziție de spațiu de producție/servicii/comercial/terenuri pentru construcție/agricultură inclusiv TVA: construcție de spații de producție/servicii/spații comerciale; cheltuieli de reparații capitale, modernizări spații de lucru/sedii/puncte de lucru; alte cheltuieli aferente planului de investiție inclusiv TVA;

  b) pentru creditele/liniile de credit pentru capital de lucru: cheltuieli de aprovizionare/producție/desfacere; cheltuieli de executare de lucrări și/sau de prestare de servicii; cheltuieli de constituire/prelucrare/valorificare de stocuri; cheltuieli de întreținere, reparații curente spații de lucru/sedii/puncte de lucru; alte tipuri de cheltuieli necesare desfășurării activității curente; cheltuieli cu salarii și asimilate; cheltuieli cu chirii/utilități; plată impozite/taxe/ contribuții/alte sume datorate bugetului general consolidat; alte costuri de operare. Beneficiarul poate efectua cheltuieli din credit și pe alte coduri CAEN eligibile, cu condiția ca acestea să fie autorizate Legii nr. 265/2022 privind registrul comerțului și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului. În acest caz, instituția de credit va transmite o copie a certificatului constatator pus la dispoziție de beneficiar, în care, la secțiunea „sedii/activități autorizate”, să se regăsească aceste coduri CAEN eligibile;

  c) cheltuielile de refinanțare a altor credite pentru finanțarea capitalului de lucru și pentru investiții, cheltuielile destinate achiziției de părți sociale și acțiuni.

  (2)Pentru componenta AGROPLUS, cheltuielile eligibile în cadrul schemei de ajutor de stat sunt cele prevăzute la alin. (1), care sunt aferente beneficiarilor care își desfășoară activitatea în domeniul agriculturii primare, pescuitului, acvaculturii și sectorului alimentar. Beneficiarul poate efectua cheltuieli din credit și pe alte coduri CAEN eligibile, cu condiția ca acestea să fie autorizate conform Legii nr. 265/2022 privind registrul comerțului și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului. În acest caz, instituția de credit va transmite o copie a certificatului constatator pus la dispoziție de beneficiar, în care, la secțiunea „sedii/activități autorizate”, să se regăsească aceste coduri CAEN eligibile componentei AGRO PLUS.

  (3) Pentru componenta IMM PROD PLUS se pot finanța următoarele categorii de cheltuieli:

  a) achiziția de echipamente și utilaje inclusiv TVA, inclusiv pentru reconversia de la intermediere la producție sau demararea de activități noi de producție;

  b) achiziția, amenajarea de terenuri și achiziția/construcția de hale destinate producției inclusiv TVA;

  c) achiziția de echipamente inclusiv TVA, softuri inclusiv TVA, consultanță pentru transformarea digitală a IMM-urilor inclusiv TVA, inclusiv proiecte de retehnologizare pentru IMM-urile care activează și dezvoltă proiecte în industria producătoare;

  d) achiziția de echipamente inclusiv TVA în vederea alinierii la obiectivele de mediu care să genereze eficiență energetică consumului propriu, panouri solare inclusiv TVA, stații de biogaz inclusiv TVA, stații de reciclare inclusiv TVA;

  e) finanțarea capitalului de lucru pentru stocuri materii prime, materiale și mărfuri, cheltuieli de exploatare, cheltuieli cu impozite, taxe, contribuții, alte sume datorate bugetului general consolidat, în cazul companiilor producătoare care dețin/nu dețin propriile lanțuri de distribuție și pentru firmele care intenționează să deschidă/dezvolte/diversifice activități de producție, inclusiv pentru internaționalizare, ori să facă reconversia de la intermediere la producție;

  f) cheltuielile de refinanțare a altor credite pentru finanțarea capitalului de lucru și pentru investiții, cheltuielile destinate achiziției de părți sociale și acțiuni.

  (4) Pentru componenta CONSTRUCT PLUS sunt eligibile următoarele destinații ale finanțărilor aferente creditelor de investiții și capital de lucru, inclusiv TVA:

  1. achiziția de echipamente și utilaje de construcții, logistică industrială, inclusiv pentru demararea de activități noi în sectorul construcții necesare proiectelor de construcții, și anume:

  a) dotări utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu și fără montaj, dotări – cheltuielile pentru achiziționarea utilajelor și echipamentelor tehnologice, precum și a celor incluse în instalațiile funcționale, cheltuielile aferente montajului utilajelor tehnologice și al utilajelor incluse în instalațiile funcționale, inclusiv rețelele aferente necesare funcționării acestora;

  b) cheltuieli cu achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, respectiv care se regăsesc în subgrupa 2.1 „Echipamente tehnologice mașini, utilaje și instalații de lucru”, subgrupa 2.2 „Aparate și instalații de măsurare, control și reglare”, clasa 2.3.6 „Utilaje și instalații de transportat și ridicat”, sau grupa 3 „Mobilier, aparatură birotică, sisteme de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale” enumerate în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare, și care se încadrează în limita valorică aferentă mijloacelor fixe, stabilită prin reglementările legale în vigoare la data depunerii cererii de finanțare;

  c) cheltuieli cu achiziționarea de instalații/echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile/alternative de energie pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat finanțare;

  2. construcția, achiziția, amenajarea de hale pentru uz propriu, sedii sociale, puncte de lucru, inclusiv pentru demararea de activități noi în sectorul construcții:

  a) construcții și instalații – cheltuieli aferente activităților de construire/extindere a spațiilor de producție/prestare de servicii ale întreprinderii, respectiv cheltuielile aferente execuției tuturor obiectelor cuprinse în obiectivul de investiție: clădiri, construcții speciale, instalații aferente construcțiilor, precum instalații electrice, sanitare, instalații interioare de alimentare cu gaze naturale, instalații de încălzire, ventilare, climatizare, P.S.I., telecomunicații și alte tipuri de instalații impuse de destinația obiectivului;

  b) cheltuielile pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, telecomunicații care se execută pe amplasamentul delimitat, din punct de vedere juridic, ca aparținând obiectivului de investiție, precum și cheltuielile aferente racordării la rețelele de utilități;

  c) cheltuieli de amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială – se includ cheltuielile efectuate pentru lucrări și acțiuni de protecția mediului, inclusiv pentru refacerea cadrului natural după terminarea lucrărilor, precum plantare de copaci, reamenajare spații verzi;

  3. achiziția de echipamente, softuri, consultanță pentru transformarea digitală a beneficiarilor care derulează contracte în sectorul construcții:

  a) active necorporale – cheltuieli cu achiziționarea de brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi și active similare; cheltuieli cu realizarea instrumentelor de comercializare online a serviciilor/produselor proprii ale solicitantului;

  b) obținere avize, acorduri, autorizații – se includ cheltuielile pentru obținerea/prelungirea valabilității certificatului de urbanism, obținerea/prelungirea valabilității autorizației de construire/desființare, obținerea avizelor și acordurilor pentru racorduri și branșamente la rețele publice de apă, canalizare, gaze, termoficare, energie electrică, telefonie, obținerea certificatului de nomenclatură stradală și adresă, întocmirea documentației, obținerea numărului cadastral provizoriu și înregistrarea terenului în cartea funciară; obținerea acordului de mediu; obținerea avizului P.S.I.; comisioane, cote și taxe, cuprinzând cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcții pentru controlul calității lucrărilor de construcții, cota pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții, cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor, taxe pentru acorduri, avize și autorizația de construire/desființare; achiziționarea semnăturii electronice; alte avize, acorduri și autorizații;

  c) proiectare și inginerie, respectiv cheltuielile pentru elaborarea documentațiilor necesare obținerii acordurilor, avizelor și autorizațiilor aferente obiectivului de investiție, documentații ce stau la baza emiterii avizelor și acordurilor impuse prin certificatul de urbanism, documentații urbanistice, studii de impact, studii/expertize de amplasament, studii de trafic. Pentru lucrările de creștere a performanței energetice a clădirilor ca urmare a modernizărilor/reabilitărilor se includ cheltuielile pentru efectuarea auditului energetic;

  d) consultanță – cheltuielile efectuate, după caz, pentru plata serviciilor de consultanță la elaborarea cererii de finanțare/a planului de afaceri, plata serviciilor de consultanță în domeniul managementului execuției investiției sau administrarea contractului de execuție (managementul de proiect), plata serviciilor de consultanță la elaborarea, organizarea și derularea procedurilor de achiziții;

  e) asistență tehnică – cheltuielile efectuate, după caz, pentru asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor în cazul în care aceasta nu intră în tarifarea proiectului, plata diriginților de șantier, desemnați de autoritatea contractantă, autorizați conform prevederilor legale pentru verificarea execuției lucrărilor de construcții și instalații;

  f) cheltuielile cu activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului sunt eligibile în conformitate cu prevederile contractului de finanțare, în limita a 5.000 de lei, fără TVA, cu excepția cheltuielilor cu activități de marketing și promovare care nu sunt eligibile;

  4. achiziția de echipamente în vederea alinierii la obiectivele de mediu care să genereze eficiența consumului propriu, panouri solare, stații de biogaz, stații de reciclare:

  a) achiziționarea echipamentelor și instalarea panourilor solare fotovoltaice, panourilor fotovoltaice, invertoare, acumulatori, regulatoare încărcare, sisteme prindere;

  b) cheltuieli cu proiectarea privind asigurarea suportului tehnic – aviz tehnic de racordare din ATR existent în ATR prosumator – maximum 10% din cheltuielile eligibile;

  c) cheltuieli cu întreținerea și service-ul sistemelor fotovoltaice;

  d) consultanță și management de proiect – maximum 5% din valoarea totală eligibilă a proiectului;

  e) modul de comunicație; contoare inteligente care măsoară cantitatea de energie produsă de sistemul de panouri fotovoltaice instalat și care permit colectarea și transmiterea datelor relevante de la distanță, în format electronic;

  f) investiții în producția/achiziția de biodigestoare și stații de biogaz;

  g) investiții în producția/achiziția de stații de reciclare;

  h) investiții în producția de componente/sisteme integrate de panouri fotovoltaice;

  5. finanțarea capitalului de lucru pentru achiziția de materiale de construcții și cheltuieli executare lucrări aferente activităților de construcții, combustibil, energie și alte tipuri de cheltuieli necesare desfășurării activității curente pentru IMM-urile și întreprinderile mici cu capitalizare de piață medie care derulează contracte în sectorul construcții;

  6. plata salariilor, cheltuieli cu impozite, taxe, contribuții, alte sume datorate bugetului general consolidat, pentru IMM-urile și întreprinderile mici cu capitalizare de piață medie care derulează contracte în sectorul construcții;

  7. achiziția de acțiuni și părți sociale.

  (5) Pentru componenta INNOVATION PLUS cheltuielile eligibile, inclusiv TVA, sunt următoarele:

  a) cheltuieli ocazionate de participarea la târguri internaționale de profil în vederea promovării produselor companiei pe piețele internaționale:

  – transportul, asigurarea și manipularea exponatelor, mostrelor și materialelor publicitare, formalitățile vamale aferente acestora;

  – depozitarea ambalajelor aferente exponatelor pe perioada desfășurării acțiunii promoționale, elaborarea proiectului de execuție a standului, închirierea, construirea și/sau amenajarea spațiului expozițional, transportul materialelor aferente, cheltuielile generale pe perioada de desfășurare a acțiunilor promoționale, cheltuielile de reprezentare și de protocol, cheltuielile de deplasare pentru persoanele care organizează și coordonează acțiunile, inclusiv a unui reprezentant din partea patronatului de ramură sau a asociației profesionale care contribuie la realizare acțiunii respective, cheltuielile pentru materialele publicitare, de prezentare și promovare cu caracter economic general și pentru mediatizarea prezenței românești la acțiunile promoționale, cheltuielile aferente comisionului prevăzut în contractul încheiat cu societatea organizatoare a pavilioanelor naționale, standurilor specializate pe produse și miniexpozițiilor, precum și alte cheltuieli care se justifică a fi alocate pentru realizarea târgurilor și expozițiilor internaționale;

  b) cheltuieli cu achiziționarea mijloacelor de transport aferente serviciilor de distribuție pentru activitatea de export;

  c) cheltuieli cu achiziționarea de brevete, licențe, mărci comerciale;

  d) cheltuieli cu obținerea avizelor, acordurilor și autorizațiilor;

  e) cheltuieli privind achiziția de echipamente, utilaje, instalații, tehnologii, dotări independente necesare pentru desfășurarea activității;

  f) cheltuieli cu achiziționarea echipamentelor hardware TIC și dispozitivelor și echipamentelor aferente, inclusiv cheltuieli de instalare, configurare, punere în funcțiune;

  g) cheltuieli cu construcția, achiziția, amenajarea de hale pentru uz propriu, sedii sociale, puncte de lucru;

  h) cheltuieli cu realizarea instrumentelor de comercializare online a serviciilor/produselor proprii ale solicitantului; soluții software cu rol de gestionare, evaluare și monitorizare: cheltuieli pentru achiziția unui website de prezentare a companiei, achiziția unui domeniu și găzduirea pe server; cheltuieli aferente achizițiilor de servicii de tip cloud și SaaS, respectiv Software as a Service, cheltuieli aferente achiziționării serviciilor de găzduire, incluzând toate tipurile de servicii de găzduire, cu excepția pachetelor de reseller, cheltuieli aferente achiziționării de servicii pentru consolidarea securității cibernetice aplicabile pentru software/găzduire/rețele, activități de vânzări prospectare clienți, managementul lead- urilor, managementul portofoliului de clienți activi, managementul relației cu clienții prin soluții software de tip Customer Relationship Management – CRM; gestionarea problemelor trimise de clienți în sisteme de ticketing; activitatea financiară – facturi, contabilitate, managementul documentelor – contracte, oferte, documente specifice unei industrii; analiza și gestionarea corectă a proceselor de business prin soluții software de tip Business Process Management – BPM; colectarea datelor specifice obiectivelor și profilului fiecărei companii/industrii; activități de comunicare internă și externă și de rapoarte;

  i) cheltuieli cu plata salariilor, chiriilor pentru sediile în care își desfășoară activitatea și alte tipuri de cheltuieli necesare desfășurării activității curente. Beneficiarul poate efectua cheltuieli din credit și pe alte coduri CAEN eligibile, cu condiția ca acestea să fie autorizate conform Legii nr. 265/2022. În acest caz, instituția de credit va transmite o copie a certificatului constatator pus la dispoziție de beneficiar, în care la secțiunea sedii/activități autorizate să se regăsească aceste coduri CAEN eligibile;

  j) cheltuieli legate de activitatea de inovare și invenție a întreprinderii. Toate activitățile care încorporează inovație și invenție sunt eligibile în cadrul componentei INNOVATION PLUS, respectiv orice activitate care încorporează progres tehnologic poate fi finanțată în cadrul componentei; de asemenea orice produs încorporat sau dezvoltat de un beneficiar care este asimilat invenției (produse/servicii noi) validate prin brevete, licențe, mărci. Toate cheltuielile accesorii realizării obiectivelor, precum salarii, chirii, stocuri, energie, combustibil, impozite, taxe, pot fi finanțate prin INNOVATION PLUS.

  (6) Pentru componenta RURAL PLUS destinațiile finanțării sunt: achiziție de echipamente/mașini/utilaje/mijloace de transport/alte mijloace fixe, inclusiv TVA; achiziție de active necorporale: software/licențe/ programe/brevete, inclusiv TVA; achiziție de spațiu de producție/servicii/ comercial/depozitare/terenuri agricole și terenuri pentru construcție, inclusiv TVA; achiziție de părți sociale și acțiuni; construcție de spații de producție/servicii/spații comerciale/depozitare, inclusiv TVA; cheltuieli de reparații capitale, modernizări spații de lucru/sedii/puncte de lucru, inclusiv TVA; alte cheltuieli aferente planului de investiție, inclusiv TVA; active biologice productive, inclusiv TVA; cheltuieli de aprovizionare/producție/desfacere; cheltuieli de executare lucrări și/sau de prestare de servicii; cheltuieli de constituire/prelucrare/valorificare stocuri; cheltuieli de întreținere, reparații curente spații de lucru/sedii/puncte de lucru pentru toate activitățile desfășurate de către beneficiar la acestea; alte tipuri de cheltuieli necesare desfășurării activității curente; cheltuieli cu salarii și asimilate pentru toate activitățile desfășurate de către beneficiar; cheltuieli cu chirii/utilități; impozite/taxe/contribuții/alte sume datorate bugetului general consolidat a căror obligație de plata este în sarcina beneficiarului pentru toate activitățile desfășurate de către acesta; alte costuri de operare; active biologice de natura stocurilor și produse agricole, precum și cheltuieli privind activele biologice de natura stocurilor; cheltuielile de refinanțare a altor credite pentru finanțarea capitalului de lucru și pentru investiții. Beneficiarul poate efectua cheltuieli din credit și pe alte coduri CAEN eligibile, cu condiția ca acestea să fie autorizate conform Legii nr. 265/2022. În acest caz, instituția de credit va transmite o copie a certificatului constatator pus la dispoziție de beneficiar, în care, la secțiunea „sedii/activități autorizate”, să se regăsească aceste coduri CAEN eligibile componentei RURAL PLUS.

  (7) În cadrul schemei de ajutor de stat nu sunt eligibile creditele acordate pentru refinanțarea creditelor de investiții și/sau a creditelor/liniilor de credit pentru finanțarea capitalului de lucru garantate în cadrul programelor guvernamentale de garantare aprobate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie – IMM INVEST ROMÂNIA, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2022 privind aprobarea și finanțarea unor programe de garantare în domenii prioritare pentru economia românească, aprobată cu modificări prin Legea nr. 152/2023, și prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2022 privind aprobarea schemei de ajutor de stat IMM INVEST PLUS și a componentelor acesteia – IMM INVEST ROMÂNIA, AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT, INNOVATION și RURAL INVEST, cu modificările și completările ulterioare.