Camyre

Partenerul tău ideal în Accesarea Fondurilor Nerambursabile!

Oferim servicii de înaltă calitate privind CONSULTANȚA și Elaborarea Proiectelor!

  CONSULTANȚĂ GRATUITĂ!

  COMPLETAȚI FORMULARUL DE MAI JOS PENTRU A SOLICITA CONSULTANȚĂ GRATUITĂ!
  GRANTURI PENTRU INVESTIȚII -MĂSURA 4

  Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliențe a economiei.

  OLD VERSION

  Valoare Finanțare

  Între 50.000 euro și 500.000 euro

  Finanțare

  • GRANTURI PENTRU INVESTIȚII NECESARE CAPACITĂȚILOR DE PRESTARE DE SERVICII – valoare cuprinsă între minim 50.000 euro și maxim 200.000 euro;
  • GRANTURI PENTRU INVESTIȚII NECESARE RETEHNOLOGIZĂRII – valoare cuprinsă între 50.000 euro și 500.000 euro;

  BENEFICIARI ELIGIBILI

  • Cifra de afaceri aferentă anului 2019 > 10.000 € (49.460 lei);
  • Compania este înființată cel mai târziu la 31.12.2018;
  • Compania a înregistrat profit în anul 2019;
  • Compania nu a avut activitatea suspendată în anul 2020;
  • Compania deține CAEN principal eligibil;
  • Compania a înregistrat o scădere a Cifrei de Afaceri >5%;
  • Compania este I.M.M.;
  • Solicitantul nu este întreprindere în dificultate în anul 2019;
  • Solicitantul nu a mai primit sprijin financiar pentru activități similare.

  OBLIGAȚII

  • Activele achiziționate trebuie să fie noi;
  • Investiția trebuie menținută în România, pentru o perioadă de cel puțin 3 ani de la finalizarea investițiilor;
  • Nu sunt permise achiziții în regim de leasing.

  CHELTUIELI ELIGIBILE

  • Dotări (utilaje, echipamente tehnologice), echipamente informatice;
  • Mijloace de transport auto – Clasa 2.3.2 (electrice sau hibride);
  • Instalații/ echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie;
  • Cheltuieli pentru renovarea/modernizarea spațiilor de producție/servicii
  • Cheltuielile de consultanță;
  • Cheltuieli cu transformarea digitală;
  • Cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare;
  • Active necorporale.
  Finanțare eligibila

  FINANȚARE

  GRANTURI PENTRU INVESTIȚII NECESARE CAPACITĂȚILOR DE PRESTARE DE SERVICII – valoare cuprinsă între minim 50.000 euro și maxim 200.000 euro pe durata a trei exerciții financiare, în limita de maxim cinci ori cifra de afaceri realizată în anul 2019.

  GRANTURI PENTRU INVESTIȚII NECESARE RETEHNOLOGIZĂRII – valoare cuprinsă între 50.000 euro și maxim 500.000 euro, în limita de maxim cinci ori cifra de afaceri realizată în anul 2019.

  BENEFICIARI ELIGIBILI

  Solicitanții/Beneficiarii eligibili care depun cererea de finanțare și implementează proiectul în cadrul acestei competiții sunt IMM – microîntreprinderile, întreprinderile mici și mijlocii.

  Solicitanții de GRANTURI PENTRU INVESTIȚII NECESARE CAPACITĂȚILOR DE PRESTARE SERVICII, sub formă de ajutor de minimis, trebuie să îndeplininească cumulativ următoarele condiții: a) au înregistrat profit operațional din activitatea operațională, respectiv din activitatea de exploatare în anul 2019 b) sunt înființați până la data de 31 decembrie 2018 inclusiv; c) se angajează să asigure sustenabilitatea proiectului, respectiv să asigure desfășurarea activității operaționale/curente pentru o perioadă de minimum 3 ani după expirarea duratei deimplementare a proiectului; d) dispun de cofinanțare proprie a proiectului în procent de 5% pentru microîntreprinderi, 10% pentru întreprinderile mici, respectiv 15% pentru întreprinderile mijlocii; e) nu sunt considerați întreprindere în dificultate la 31 decembrie 2019, în conformitate cu prevederile art. 2, punctul 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei Europene din17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat, cu modificările şi completările ulterioare cumodificările şi completările ulterioare; f) nu au mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri europene, în ultimii 5 ani pentru aceleași activități (costuri eligibile) sau nu derulează proiecte finanțate înprezent, parțial sau în totalitate, din alte surse publice, pentru aceleași activități; g) se angajează să prezinte dovezi privind rezonabilitatea costurilor pentru investițiile pentrucare se solicită ajutor de minimis; h) grantul pentru investiții în capacitatea de prestări servicii solicitat este cu o valoare minimăde 50.000 euro și valoarea maximă de 200.000 euro, pe durata a trei exerciţii financiare, și nudepășește de maximum cinci ori cifra de afaceri realizată în anul 2019; i) minim 20% din valoarea proiectului reprezintă investiții care permit o contribuție semnificativă la atenuarea schimbărilor climatice fără a prejudicia în mod semnificativ alte obiective de mediu iar celelalte componente de investiții nu aduc prejudicii semnificative niciunuia dintre obiectivele de mediu;

  Solicitanții de GRANTURI PENTRU INVESTIȚII NECESARE RETEHNOLOGIZĂRII, sub forma de ajutor de stat, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții: a) au înregistrat profit operațional din activitatea curentă, respectiv din activitatea de exploatare în anul 2019; b) sunt înființați până la data de 31 decembrie 2018 inclusiv; c) se angajează să asigure sustenabilitatea proiectului, respectiv să asigure desfășurarea activității operaționale/curente pentru o perioadă de minimum 3 ani după expirarea duratei deimplementare a proiectului; d) grantul pentru investiții în retehnologizare solicitat are o valoare de minim 50.000 euro și valoare maximă de 500.000 euro si reprezintă de maxim cinci ori cifra de afaceri din anul 2019; e) dispun de cofinanțare proprie a proiectului neafectată de ajutor de stat, în completarea procentelor prevăzute în anexa nr. 14 la ghid; f) nu sunt considerate întreprinderi în dificultate la 31 decembrie 2019, în conformitate cu prevederile art. 2, punctul 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei Europene din17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat, cu modificările si completările ulterioare; g) nu au mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri europene, înultimii 5 ani pentru aceleași activități (costuri eligibile) sau nu derulează proiecte finanțate înprezent, parțial sau în totalitate, din alte surse publice, pentru aceleași activități; h) se angajează să prezinte dovezi privind rezonabilitatea costurilor pentru investițiile pentrucare se solicită ajutor de stat; i) minim 20% din valoarea proiectului reprezintă investiții care permit o contribuție semnificativă la atenuarea schimbărilor climatice fără a prejudicia în mod semnificativ alte obiective de mediu iar celelalte componente de investiții nu aduc prejudicii semnificative niciunuia dintre obiectivele de mediu; j) nu au efectuat o relocare, în cei doi ani anteriori cererii de ajutor, către unitatea în care urmează să aibă loc investiţia iniţială pentru care se solicită ajutorul şi nu vor face acest lucrupentru o perioadă de până la doi ani după finalizarea investiţiei iniţiale pentru care se solicităajutorul, în condițiile art. 2, pct. II, sub-punctul 611 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor107 şi 108 din tratat, cu modificările și completările ulterioare;

  TIPURILE AJUTORULUI FINANCIAR

  (1) Valoarea GRANTURILOR PENTRU INVESTIȚII NECESARE CAPACITĂȚILOR DE PRESTARE DE SERVICII care se acordă pe proiect și beneficiar, sub forma de ajutor de minimis este cuprinsă între minim 50.000 euro și maxim 200.000 euro (echivalentul în lei la cursul inforeuro valabil în luna iunie 2022) pe durata a trei exerciții financiare, în limita de maxim cinci ori cifra de afaceri realizată în anul 2019.

  Valoarea GRANTURILOR PENTRU INVESTIȚII NECESARE RETEHNOLOGIZĂRII care se acordă pe proiect și beneficiar, sub formă de ajutor de stat, se determină în limita de maxim cinci ori cifra de afaceri realizată în anul 2019, fiind cuprinsă între 50.000 euro și maxim 500.000 euro (echivalentul în lei la cursul inforeuro valabil în luna iunie 2022).

  (2) Activitatea pentru care se solicită finanțare trebuie să fie aferentă unui cod CAEN autorizat la data de 31 decembrie 2019 pe întreprindere, nu pe locație de implementare. Nu se permite depunerea unui proiect pe mai multe coduri CAEN.

  (3) A. Cheltuielile prevăzute în bugetul proiectului, care intră sub incidenţa ajutorului de minimis, se vor încadra pe categorii astfel: a) Cheltuieli pentru renovarea/modernizarea spațiilor de producție/servicii (20/63) carefac obiectul cererii de finanțare, inclusiv categorii de cheltuieli cu lucrări exceptate de la autorizare, precum și cheltuieli de sistematizare și amenajare teritorială a terenurilor, cheltuielicu racordarea la utilități, cheltuieli privind accesibilitatea, dacă aceste categorii de cheltuieli sunt necesare pentru realizarea investiției si sunt incluse in valoarea acesteia. b) Cheltuieli pentru investiţia de bază care cuprind: – Dotări precum: utilaje, echipamente tehnologice şi funcționale cu și fără montaj, inclusiv IT&C, tehnologii software, dotări independente (15/54) – cuprind cheltuielile pentru achiziționarea utilajelor și echipamentelor tehnologice, precum şi a celor incluse în instalaţiilefuncţionale, inclusiv cheltuielile aferente montajului utilajelor tehnologice şi al utilajelor incluse în instalaţiile funcţionale, inclusiv reţelele aferente necesare funcţionării acestora. Dacă este necesar pentru montajul utilajelor tehnologice și efectuarea rețelelor aferente, se pot include și cheltuieli cu racordarea utilităților necesare obiectivului – cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului, inclusiv cheltuieli cu instruirea personaluluinecesar deservirii echipamentelor, utilajelor altor asemenea, cu condiția ca acestea să nu fie mai mari de 5% din valoarea achiziției și să fie incluse în valoarea investiție (13/40); – Cheltuieli cu achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, (15/54). – Cheltuieli cu achiziţionarea de mijloace de transport auto care sunt necesare activității de producție/servicii, transport și distribuție, cu excepția mijloacelor de transport (6/14) care sunt aferente activității administrative sau nu sunt în legătură cu obiectul cererii de finanțare. – Cheltuieli cu achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile/ alternative de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare. Dacă este necesar pentru instalarea/montarea acestor echipamente se pot include și cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică. Aceste categorii de cheltuieli sunt eligibile numai dacă sunt parte a activității de producție/servicii sau susțin aceste categorii de activități și sunt în legătură cu obiectul cererii de finanțare; – Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică – proiectare şi inginerie (14/44); 14/46)– proiectare şi inginerie – cuprind cheltuielile pentru elaborarea documentaţiilor necesareobţinerii acordurilor, avizelor şi autorizaţiilor aferente obiectivului de investiţie. c) Cheltuieli cu transformarea digitală – Active necorporale (22/76)– care cuprind cheltuielicu achiziționarea de brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şiactive similare. Valoarea eligibilă a activelor necorporale nu poate depăși 20% din valoarea eligibilă a activelor corporale ce fac obiectul proiectului. d) Cheltuieli pentru consultanţă (14/45) în limita a 5.000 euro, pe bază de documente justificative pentru: 1. plata serviciilor de consultanţă la elaborarea cererii de finanțare şi a tuturor studiilor necesare întocmirii acesteia,inclusiv a planului de afaceri; 2. plata serviciilor de consultanţă pentru implementarea proiectului. Sunt incluse serviciile de consultanță în domeniul managementului proiectului, serviciile de consultanţă/asistenţă juridică în scopul elaborării documentaţiei de atribuire şi/sau aplicării procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică, dacă este cazul. e) Cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare (8/17) aferente proiectului – sunt eligibile în conformitate cu prevederile contractului de finanţare, în limita a 5.000 lei fără TVA. Cheltuielile cu activități de marketing și promovare nu sunt eligibile. f) Taxa pe valoarea adăugată nedeductibilă potrivit legislației naționale în domeniul fiscal și nerecuperabilă conform prevederilor art. 69 alin. (3), litera c) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziuneși Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului, cu modificările și completările ulterioare, aferentă cheltuielilor eligibile.

  (4) B. Cheltuielile prevăzute în bugetul proiectului, care intră sub incidenţa ajutorului de stat, se vor încadra pe categorii astfel: a) Cheltuieli pentru renovarea/modernizarea spațiilor de producție/servicii (20/63) care fac obiectul cererii de finanțare, inclusiv categorii de cheltuieli cu lucrări exceptate de la autorizare, precum și cheltuieli de sistematizare și amenajare teritorială a terenurilor, cheltuieli cu racordarea lautilități, cheltuieli privind accesibilitatea, dacă aceste categorii de cheltuieli sunt necesare pentru realizarea investiției si sunt incluse in valoarea acesteia. b) Cheltuieli pentru investiţia de bază care cuprind: – Dotări precum: utilaje, echipamente tehnologice şi funcționale cu și fără montaj, inclusiv IT&C, tehnologii software, dotări independente (15/54)– care cuprind cheltuielile pentru achiziționarea utilajelor și echipamentelor tehnologice, precum şi a celor incluse în instalaţiile funcţionale, inclusiv cheltuielile aferente montajului utilajelor tehnologice şi al utilajelor incluse în instalaţiile funcţionale, inclusiv reţelele aferente necesare funcţionării acestora. Dacă este necesar pentru montajul utilajelor tehnologice și efectuarea rețelelor aferente, se pot include și cheltuieli cu racordarea utilităților necesare obiectivului – cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului (13/40); – Cheltuieli cu achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe (15/54); – Cheltuieli cu achiziţionarea de mijloace de transport auto care sunt necesare activității de producție/servicii, transport și distribuție, cu excepția mijloacelor de transport (6/14) care sunt aferente activității administrative sau nu sunt în legătură cu obiectul cererii de finanțare; – Cheltuieli cu achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile/ alternative de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare; c) Cheltuieli cu transformarea digitală – Active necorporale (22/76)– care cuprind cheltuielicu achiziționarea de brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare. Valoarea eligibilă a activelor necorporale nu poate depăși 20% din valoarea eligibilă a activelor corporale ce fac obiectul proiectului. d) Taxa pe valoarea adăugată nedeductibilă potrivit legislației naționale în domeniul fiscalși nerecuperabilă conform prevederilor art. 69 alin. (3), litera c) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, cu modificările și completările ulterioare, aferentă cheltuielilor eligibile. În afara acestor cheltuieli eligibile, proiectul poate necesita o serie de alte cheltuieli care nu sunt eligibile, dar sunt necesare pentru buna implementare a proiectului. Aceste cheltuieli se suportă de către beneficiar, fără a fi luate în considerare la determinarea valorii/intensității asistenței financiare nerambursabile.

  (5) Activitatea de audit final al proiectului nu este eligibilă pentru finanțare în cadrul prezentului tip de proiect, dar este obligatorie pentru implementarea proiectului. Activitatea de un audit de sisteme de management de mediu, prin care se va confirma îndeplinirea obiectivelor asumate prin declarație, nu este eligibilă pentru finanțare în cadrul prezentului tip de proiect, dar este obligatorie pentru implementarea proiectului.

  (6) Nu vor fi decontate cheltuieli notariale.

  (7) Nu sunt eligibile proiectele care includ investiții demarate (i.e. a fost dată o comandă fermă de bunuri etc.) înainte de depunerea cererii de finanțare. Toate cheltuielile realizate prezentate spre decontare, trebuie să fie in legătura cu obiectul cererii de finanţare.

  (8) Beneficiarii sunt: • pentru granturile de investiții sub forma de ajutor de minimis

  Microîntreprinderile,întreprinderile mici și mijlocii care își desfășoară activitatea în sectoarele eligibile prevăzute în Anexa nr. 12, menționate mai jos: – Clasa P– Învățământ; – Clasa Q – Sănătate și asistență socială; – Clasa S – Alte activități de servicii. • pentru granturile de investiții sub forma de ajutor de stat – Microîntreprinderile, întreprinderile mici și mijlocii care își desfășoară activitatea în sectoarele eligibile prevăzute în Anexa nr. 13, menționate mai jos: – Clasa C – Industria Prelucrătoare (fără codurile 11 fabricare băuturi, 12fabricare tutun și 254 fabricarea armamentului și muniției); – Clasa F – Construcții; – Clasa G – Comerț cu ridicata și cu amănuntul; Repararea autovehiculelor și motocicletelor; – Clasa H – Transport și depozitare; – Clasa I – Hoteluri și restaurante potrivit anexei nr. 13

  (9) Din granturile pentru investiții acordate sub formă de ajutor de stat nu se finanțează: a) cheltuieli privind realizarea unor servicii de consultanță; b) cheltuieli cu achiziționarea, construcția, modernizarea, reabilitarea, reparații capitale necesare clădirilor, construcțiilor conexe precum și altor categorii de clădiri, respectiv construcții denatură similară care deservesc hotelurile și restaurantele; c) cheltuieli privind achiziţionarea de terenuri, cheltuieli privind achiziționarea, construcția, modernizarea, reabilitarea, reparații capitale necesare pentru clădiri/ sedii de birouri, construcțiilor anexe precum și alte categorii de clădiri/construcții de natură similară sau alte activități destinate investițiilor imobiliare precum și celor destinate clădirilor, construcțiilor anexe, clădirilor și construcțiilor de natură similară; d) cheltuieli privind achiziţionarea, repararea, modernizarea precum și alte categorii de natură similară care sunt aferente mijloacelor de transport pentru activități administrative; e) orice categorii de cheltuieli care nu sunt în legătură cu domeniile de investiții necesare retehnologizării. Cheltuielile generate după punerea în funcțiune a proiectului de investiții de natura cheltuielilor cu salariile, cheltuielilor cu achiziția de materii prime, materiale consumabile, reparații și mentenanță șialte asemenea categorii de cheltuieli sunt în sarcina beneficiarului ajutorului de minimis/stat.

  (10) Din granturile pentru investiții acordate sub formă de ajutor de minimis nu se finanțează: a) cheltuieli privind realizarea unor servicii de consultanţă, studii sau alte activităţi asimilate acestora, cu excepţia celor prevăzute la pct. A lit. d); b) cheltuieli cu achiziţionarea, construcţia, modernizarea, reabilitarea, reparaţii capitale necesare clădirilor, construcţiilor conexe, precum şi altor categorii de clădiri, respectiv construcţii de natură similară care deservesc hotelurile şi restaurantele; c) cheltuieli privind achiziţionarea de terenuri, cheltuieli privind achiziţionarea, construcţia, modernizarea, reabilitarea, reparaţii capitale necesare pentru clădiri/sedii de birouri, construcţii- anexe, precum şi alte categorii de clădiri/construcţii de natură similară sau alte activităţi destinate investiţiilor imobiliare, precum şi cele destinate clădirilor, construcţiilor anexe, clădirilor şi construcţiilor de natură similară; d) cheltuieli privind achiziţionarea, repararea, modernizarea, precum şi alte categorii de natură similară care sunt aferente mijloacelor de transport pentru activităţi administrative; e) orice categorii de cheltuieli care nu sunt în legătură cu domeniile de investiţii necesare capacităților de prestare de servicii.

  (11) Condiții specifice privind investițiile: a) Investiția trebuie menținută în România, pentru o perioadă de cel puțin 3 ani de la finalizarea investițiilor. Această condiție nu împiedică înlocuirea unei instalații sau a unui echipament care a devenit depășit sau a fost distrus în această perioadă, cu condiția ca activitatea economică să fie menținută în România pentru perioada minimă relevantă. b) Activele achiziționate trebuie să fie noi. Achizițiile de echipamente second-hand nu sunt eligibile. c) Nu sunt permise achiziții în regim de leasing.

  d) Activele necorporale sunt eligibile pentru calculul costurilor de investiții dacă îndeplinesc următoarele condiții:

  • Trebuie să fie utilizate exclusiv în cadrul IMM-ului;
  • Trebuie să fie amortizabile;
  • Trebuie să fie achiziționate în condițiile liberei concurențe pe piață de la terți care nu aulegături cu cumpărătorul;
  • Trebuie să fie incluse în activele IMM-ului și trebuie să rămână asociate proiectului pentru care s-a acordat ajutorul pe o perioadă de minimum 3 ani după finalizarea proiectului.

  e) Achiziția activelor fixe necorporale, pentru a fi folosite în cadrul proiectului, se face pe bază de:

  • contract pentru obținerea dreptului de proprietate (în cazul aplicațiilor informatice, sau albrevetelor),
  • contract de licență sau de cesiune pentru obținerea unui drept de utilizare.
  GRANTURI PENTRU INVESTIȚII
  GRANTURI PENTRU INVESTIȚII