Camyre

Partenerul tău ideal în Accesarea Fondurilor Nerambursabile!

Oferim servicii de înaltă calitate privind CONSULTANȚA și Elaborarea Proiectelor!

  CONSULTANȚĂ GRATUITĂ!

  COMPLETAȚI FORMULARUL DE MAI JOS PENTRU A SOLICITA CONSULTANȚĂ GRATUITĂ!
  MICROGRANTURI – MĂSURA 1

  Sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19 pentru beneficiarii din domeniile agricultură, acvacultură, piscicultură şi industrie alimentară, a căror activitate a fost afectată de efectele pandemiei de COVID-19.

  OLD VERSION

  Valoare Finanțare

  5000 euro/beneficiar

  Finanțare

  • Ajutor Financiar Nerambursabil sub formă forfetară – 5.000 euro/beneficiar.

  BENEFICIARI ELIGIBILI

  • Au desfășurat activitate curentă/operațională pe perioada a cel puţin 3 luni calendaristice înainte de data de 31 decembrie 2019;
  • Își mențin activitatea pe o perioadă de cel puțin 6 luni de la acordarea formei de sprijin sub formă de microgrant;
  • Nu erau în dificultate la 31 decembrie 2019.

  OBLIGAȚII

  • Toate achizițiile trebuie să fie noi;
  • Își mențin activitatea pe o perioadă de cel puțin 6 luni de la acordarea formei de sprijin sub formă de microgrant;
  • Păstrarea locurilor de muncă;

  CHELTUIELI ELIGIBILE

  • Cheltuieli privind stocurile de materii prime;
  • Materiale;
  • Mărfuri;
  • Datorii curente și restante față de furnizorii curenți;
  • Echipamente;
  • Utilaje;
  • Instalații;
  • Tehnologii;
  • Dotări independente necesare pentru reluarea activității;
  • Plata datoriilor către bugetul statului.
  Finanțare eligibila
  FINANȚARE
  Ajutor Financiar Nerambursabil sub formă forfetară – 5.000 euro/beneficiar.

   

  BENEFICIARI ELIGIBILI
  Beneficiarii ajutorului de stat sunt microîntreprinderile, întreprinderile mici şi mijlocii, (IMM), persoane fizice autorizate (PFA), întreprinderi individuale (ÎI), societatea cooperativă agricolă, cooperativa agricolă, grup şi organizaţii de producători, întreprinderi familiale (ÎF) care primesc ajutorul de stat prin intermediul micrograntului prin încheierea unui contract de ajutor de stat cu administratorul schemei de ajutor de stat.
  (1) Microgranturile se acordă pe bază de contract de acordare a ajutorului de stat încheiat cu următoarele categorii de beneficiari: a) microîntreprinderile, întreprinderile mici şi mijlocii care fac dovada prin situaţiile financiare depuse că nu deţin salariaţi cu contract individual de muncă la data de 31 decembrie 2019, cu activitate economică în domeniile de activitate cu codurile CAEN REV 2 prevăzute în anexă la OUG nr. 61/2022; b) persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, astfel cum sunt reglementate prin OUGnr. 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare, cu activitate economică în domeniile de activitate cu codurile CAEN REV 2 prevăzute în anexă la OUG nr. 61/2022; Pentru înscrierea în platforma electronică, aplicanții trebuie să fie înregistrați cu Cod Unic de Identificare/Certificat de Identificare Fiscală la ANAF.
  (2) Verificarea încadrării beneficiarului în categoria IMM se realizează, pe bază de eşantion, de către APIA, după depunerea cererii de finanţare şi încheierea contractelor de finanţare.
  (3) Fondurile alocate prin microgrant se recuperează dacă se constată că beneficiarul nu s-a încadrat în categoria de IMM la data depunerii cererii de finanţare, cu excepţia fondurilor alocate către PFA/ÎI/ÎF. În condiţiile în care rata de eroare este de peste 2% din eşantion, se măreşte eşantionul cu 0,5% până la un maxim de 2%.
  (4) Microgranturile se acordă, pe bază de contract de acordare a ajutorului de stat, beneficiarilor care îndeplinesc următoarele condiţii cumulative: a) au desfăşurat activitate curentă/operaţională pe perioada a cel puţin 3 luni calendaristice înainte de data de 31 decembrie 2019; b) au obţinut o cifră de afaceri/venituri de cel puţin echivalentul în lei a 5.000 euro la data de 31 decembrie 2019, cu excepţia beneficiarilor ajutorului de stat prevăzuţi la art. 5 alin. (1) lit. a) din OUG nr 61/2022, care au fost înfiinţaţi în anul 2019, cu o cifră de afaceri mai mică de 5.000 euro pentru care plafonul minim al cifrei de afaceri se calculează prin înmulţirea numărului de luni întregi de activitate din anul 2019 cu suma de 415 euro şi a beneficiarilor ajutorului de stat prevăzuţi la art. 5 alin. (1) lit. b) din OUG nr.,61/2022; c) îşi menţin activitatea pe o perioadă de cel puţin 6 luni de la acordarea măsurii de sprijin sub formă de microgrant; d) nu se aflau în dificultate la 31 decembrie 2019, în sensul prevederilor art. 2 pct. 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a unor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea art. 107 și 108 din tratat, modificat și completat prin Regulamentul (UE) nr. 1084/2017, ale Regulamentelor de exceptare în bloc în sectorul agricultură (ABER) și Regulamentul de exceptare în bloc în sectorul pescuitului și acvaculturii (FIBER). e) suma totală a ajutoarelor de stat primite în cadrul temporar Covid 19 instituit de Comisia Europeană însumată cu cuantumul ajutorului de stat solicitat în cadrul prezentei măsuri se încadrează în plafoanele menționate de Cadru temporar COVID-19, respectiv de 345.000 euro pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în sectorul pescuitului şi acvaculturii, 290.000 euro pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole, respectiv 2.300.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în celelalte domenii de activitate. f) nu există împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat ce nu au fost executate și recuperate integral, conform prevederilor legale în vigoare. g) nu sunt supuși concordatului preventiv, procedurilor de lichidare, insolvență sau faliment. h) nu au solicitat ajutor de stat în cadrul măsurii 2- granturi pentru capital de lucru acordate din fonduri externe nerambursabile sub formă de sumă forfetară, așa cum este definită în cadrul O.U.G. nr. 61/2022 privind unele măsuri pentru acordarea de microgranturi și granturi pentru capital de lucru entităților din domeniul agroalimentar cu finanțare din fonduri externe nerambursabile.

   

  TIPURI DE INVESTIȚII ELIGIBILE
  Prin prezenta măsură se finanţează în ordinea depunerii cererii de finanţare, în următoarele condiţii: – ajutor financiar nerambursabil sub formă forfetară – 5.000 euro/beneficiar, la cursul InforEuro valabil în luna mai 2022, respectiv 4,9479 lei/euro.
  (1) Beneficiarii pot utiliza microgranturile sub formă de sumă forfetară, alocate din fonduri externe nerambursabile, cofinanțate din bugetul de stat, pe bază de contract de acordare a ajutorului de stat încheiat în format electronic, pentru susținerea următoarelor cheltuieli angajate după data de 1 februarie 2020: a) cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri, precum şi alte categorii de stocuri necesare activităţii curente/operaţionale desfăşurate de beneficiari; b) datorii curente şi restante faţă de furnizorii curenţi, inclusiv faţă de furnizorii de utilităţi, potrivit contractelor încheiate; c) cheltuieli privind chiria pe bază de contract încheiat şi/sau cheltuieli privind arenda sau redevenţa pe bază de contract de arendă sau contract de concesiune aferente terenurilor agricole; d) cheltuieli privind achiziţia de servicii necesare activităţii curente/operaţionale, cu excepţia serviciilor de consultanţă; e) cheltuieli privind achiziţia de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare reluării activităţii curente/operaţionale; f) cheltuieli privind achiziţia de echipamente, utilaje, instalaţii şi tehnologii necesare reluării activităţii curente/operaţionale; g) cheltuieli privind plata datoriilor către bugetul statului şi bugetele locale.
  (2) Cheltuielile efectuate din microgranturi, menționate mai sus trebuie să fie în legătură cu activităţile/subactivităţile codului CAEN pentru care s-a solicitat finanţare.
  (3) Verificarea asigurării tipurilor de cheltuieli eligibile se face de către MADR/APIA și AM POC după depunerea raportului de progres, pe un eşantion de 1% în scopul validării justificării sumei forfetare.
  (4) Beneficiarii de microgranturi vor depune o declaraţie pe propria răspundere prin care îşi vor asuma faptul că utilizarea microgranturilor în alte scopuri decât cele prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă atrage după sine recuperarea ajutorului de stat acordat împreună cu plata accesoriilor pentru recuperarea ajutorului de stat.
  (5) Cheltuiala cu taxa pe valoarea adăugată este eligibilă dacă este nerecuperabilă.
  (6) Pentru decontarea datoriilor sunt eligibile și facturile emise anterior semnării contractului, care vor fi achitate din micrograntul acordat în cadrul măsurii, după data semnării contractului de acordare a ajutorului de stat. Sunt eligibile datoriile restante aferente taxelor și impozitelor salariale, angajate după data de 1 februarie 2020.
  (7) Cheltuielile cu consultanța nu sunt eligibile în cadrul prezentei măsuri.
  (8) Nu sunt eligibile cheltuielile cu salariile nete, achizițiile de bunuri second-hand, nu sunt permise achizițiile în sistem leasing, iar cheltuielile cu chiria activelor corporale nu sunt eligibile, cu excepția cheltuielilor privind chiria pe bază de contract încheiat, pentru sediul social/punctul de lucru unde se desfășoară activitatea pentru care se solicită finanțare.
  (9) In cadrul acestei măsuri, nu fac parte din categoria Capital de lucru și nu sunt eligibile a fi decontate din ajutorul de stat următoarele categorii de cheltuieli: terenuri, terenuri construite, imobile, mijloace de transport, rate și/sau rambursări la credite/linii de credite/leasing, dobânzi, garanții.