Camyre

Partenerul tău ideal în Accesarea Fondurilor Nerambursabile!

Oferim servicii de înaltă calitate privind CONSULTANȚA și Elaborarea Proiectelor!

  CONSULTANȚĂ GRATUITĂ!

  COMPLETAȚI FORMULARUL DE MAI JOS PENTRU A SOLICITA CONSULTANȚĂ GRATUITĂ!
  RURAL NON-AGRICOL

  Vechea SUBMĂSURĂ – 6.2

  OLD VERSION

  Valoare Finanțare

  70.000 euro

  Finanțare

  • 50.000 de euro/ proiect,
  • cu excepția activităţilor de producţie pentru care valoarea sprijinului este de 70.000 euro/proiect.

  BENEFICIARI ELIGIBILI

  • Fermieri sau membrii unei gospodării agricole
  • Micro-întreprinderi şi întreprinderi mici existente din spaţiul rural
  • Micro-întreprinderi şi întreprinderi mici noi, înfiinţate în anul depunerii aplicaţiei de finanţare sau cu o vechime de maximum 3 ani fiscali consecutivi

  OBLIGAȚII

  • Toate achizițiile trebuie să fie noi;
  • Sediul social și punctul/punctele de lucru trebuie să fie situate în spațiul rural, iar activitatea va fi desfășurată în spațiul rural;
  • Menținerea activității în această perioadă (a nu se intra în faliment).

  CHELTUIELI ELIGIBILE

  •  Spații de lucru;
  • Autoutilitare;
  • Utilaje;
  •  Instalații de lucru;
  • Aparate.
  Finanțare eligibila

  FINANȚARE 100% NERAMBURSABILĂ

  50.000 de euro/ proiect,

  – cu excepția activităţilor de producţie pentru care valoarea sprijinului este de 70.000 euro/ proiect.

  Sprijinul se acordă sub formă de sumă forfetară în funcție de tipul investiției, respectiv, 50.000 euro sau 70.000 euro, în baza unui Plan de afaceri. Nu se alocă sume intermediare.

   

  BENEFICIARI ELIGIBILI

  Solicitanţii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin această submăsură sunt:

  1. Fermieri sau membrii unei gospodării agricole care îşi diversifică activitatea prin înfiinţarea unei activităţi neagricole pentru prima dată în spaţiul rural (autorizaţi cu statut minim de PFA);

  2. Micro-întreprinderi şi întreprinderi mici existente din spaţiul rural, care îşi propun activităţi neagricole pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin;

  3. Micro-întreprinderi şi întreprinderi mici noi, înfiinţate în anul depunerii aplicaţiei de finanţare sau cu o vechime de maximum 3 ani fiscali consecutivi, care nu au desfăşurat activităţi până în momentul depunerii acesteia (start-ups).

   

  CONDIȚII DE ELIGIBILITATE

  a) Micro-întreprinderile şi întreprinderile mici, atât cele existente cât şi cele nou înfiinţate (start- up) trebuie să fie înregistrate la ONRC şi să-şi localizeze activitatea în spaţiul rural (atât sediul social, cât şi punctul/punctelede lucru trebuie să fie amplasate în mediul rural). Numai punctele de lucru aferente activităţilor agricole pot fi amplasate şi în mediul urban. Sunt eligibili în cadrul submăsurii 6.2, numai solicitanţii înscrişi la ONRC.

  O micro-întreprindere este considerată nou înființată (start-ups) dacă este înființată în anul depunerii Cererii de Finanțare sau dacă nu a înregistrat activitate până în momentul depunerii acesteia, dar nu mai mult de 3 ani finali consecutivi.

  b) Este eligibil pentru finanțare solicitantul care propune realizarea de activități aferente a unui cod CAEN până la maximum 5 (cinci) coduri CAEN înregistrate la Registrul Comertului, autorizate/ neautorizate în conditiile Legii nr. 359/2004, în situația în care aceste activități se completează, dezvoltă sau se optimizează reciproc.

  Nu se acceptă în cadrul unui proiect activităţi multiple care nu sunt din aceeaşi categorie de activitate. Proiectele sunt eligibile doar dacă TOATE codurile CAEN propuse spre finanțare fac parte din aceeaşi categorie de activități.

  c) Pentru a fi eligibili solicitanții care la data depunerii Cererii de finanțare aveau autorizat/autorizate codul/codurile CAEN propus/propuse prin proiect, au obligația de a depune o Declarație întocmită și asumată prin semnătură de către un expert contabil, din care să reiasă faptul că întreprinderea nu a desfășurat niciodată activitatea/activitățile pentru care solicită finanțare.

  d) Nu sunt eligibili solicitanţii ai căror asociaţi/acționari deţin/au deținut părţi sociale în cadrul altor întreprinderi care îşi desfăşoară/și-au desfășurat activitatea în baza aceluiaşi/acelorași cod/coduri CAEN autorizat/autorizate la ONRC, ca cel/cele propus/propuse prin Planul de afaceri sau a unor coduri CAEN complementare acestuia/acestora, autorizate.

  e) Nu sunt eligibili solicitanții în cadrul cărora se regăsesc asociaţi/acționari – persoane fizice rude de gradul I sau care sunt soț/soție cu asociați/acționari în cadrul altei întreprinderi care solicită în cadrul aceleiaşi sesiuni sau au beneficiat de sprijin financiar forfetar prin submăsura 6.2 și prin Măsura 19 “Dezvoltarea locală LEADER”- submăsura 19.2 Implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală” pentru aceleași tipuri de activități sau activități complementare.

  f) NU sunt eligibile activităţile complementare activităţilor desfăşurate de solicitant.

  g) În cadrul SM 6.2, solicitantul trebuie să aibă capital 100% privat.

  h) Pentru a putea primi sprijin în cadrul submăsurii 6.2, solicitantul sprijinului trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

  – Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
  – Solicitantul trebuie să prezinte un Plan de afaceri;
  – Proiectul (activitatea/activitățile propuse) trebuie să se încadreze în cel puțin unul dintre tipurile de activități sprijinite prin submăsură;
  Sediul social și punctul/punctele de lucru trebuie să fie situate în spațiul rural, iar activitatea va fi desfășurată în spațiul rural;
  Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în cel mult 6 luni de la data deciziei de acordarea sprijinului;
  – În cazul proiectelor din aria de aplicabilitate a ITI Delta Dunării, solicitantul va prezenta avizul de conformitate cu obiectivele SIDD DD.

  i) Prin excepție sunt eligibile entităţile care desfăşoară activităţi agricole în mediu urban și inițiază o activitate neagricolă în spațiul rural, punctul/punctele de lucru aferente activităţii agricole putând fi menținute în mediul urban.

  j) În conformitate cu prevederile art. 60 din Regulamentul (CE) nr. 1306/ 2013, „nu sunt eligibili solicitanții/ beneficiarii care au creat în mod artificial condiţiile necesare pentru a beneficia de finanţare în cadrul măsurilor PNDR 2014-2020”. În cazul constatării de către AFIR a unor astfel de situații, în orice etapă de derulare a proiectului, acesta este declarat neeligibil și se procedează la recuperarea sprijinului financiar, dacă s-au efectuat plăți.

  k) În conformitate cu prevederile HG 226/ 2015 cu completările și modificările ulterioare, începând cu anul 2021,la nivel de măsură se pot depune maximum 2 Cereri de finanţare prin care se solicită finanțare pentru componente sau submăsuri diferite. Astfel, acelaşi solicitant poate depune maxim o Cerere de finanţare pe submăsura 6.2, cu respectarea condiţiilor de eligibilitate.

  Sprijinul financiar forfetar pentru înființarea de activități neagricole poate fi accesat o singură dată prin sM 6.2 sau prin Măsura 19 ”Dezvoltarea locală LEADER” – Submăsura 19.2 „Implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală” cu condiţia ca asociații/acționarii solicitantului să nu dețină această calitate în cadrul altor întreprinderi care au beneficiat de sprijin nerambursabil forfetar prin aceste submăsuri.

  l) În situaţia solicitanților cu asociați/ acționari comuni doar un singur solicitant poate fi eligibil, o singură dată, pentru sprijin financiar nerambursabil forfetar în cadrul submăsurilor 6.2 şi 19.2 „Implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală” (pentru sprijin nerambursabil forfetar, asimilat submăsurii 6.2).

   

  TIPURI DE INVESTIȚII ELIGIBILE

  Activitățile pentru care se solicită finanțare prin submăsura 6.2 trebuie să se regăsească în Lista codurilor CAEN eligibile în cadrul submăsurii 6.2 – Anexa 7 la Ghidul solicitantului. (În Anexa 8 la Ghidul solicitantului este Lista codurilor CAEN aferente activităților pentru care sunt permise doar cheltuieli de dotare).

  Sprijinul se acordă pentru îndeplinirea obiectivelor specifice care conduc la realizarea obiectivului general al proiectului și care se regăsesc în Planul de afaceri.

  Valoarea sprijinului este de 50.000 de euro/ proiect, cu excepția activităţilor de producţie pentru care valoarea sprijinului este de 70.000 euro/ proiect, în baza unui Plan de afaceri.

  Sprijinul pentru înfiinţarea de activităţi neagricole în zone rurale se va acorda, sub formă de primă, în două tranşe de plată autorizate de AFIR, astfel:

  prima tranşă – 70% din cuantumul sprijinului după semnarea Contractului de finanțare
  a doua tranşă – 30% din cuantumul sprijinului după îndeplinirea tuturor obiectivelor din Planului de afaceri, fără a depăși trei ani de la încheierea Contractului de finanțare. Ultima plată se va efectua fără a se depăși data 31 decembrie 2025.

  Nu trebuie să depăşească 200.000 euro/beneficiar pe durata a trei exerciții financiare consecutive, cu excepția întreprinderilor unice care efectuează transport de mărfuri în contul terților sau contra cost, pentru care sprijinul nu depășește suma de 100.000 euro pe durata a trei exerciții financiare consecutive.

  Cheltuie eligibile:

  Toate cheltuielile propuse în Planul de afaceri, inclusiv capitalul de lucru, capitalizarea întreprinderii şi activităţile relevante pentru implementarea corectă a Planului de afaceri aprobat, corespunzătoare activităților codurilor CAEN din cererea de finanțare, sunt eligibile, indiferent de natura acestora, cu excepția achiziţionării de vehicule pentru transportul rutier de mărfuri, cu respectarea prevederilor Ordinului MADR nr. 1.731/2015, cu modificările și completările ulterioare.

  Condiții speciale pentru eligibilitatea mijloacelor de transport specializate
  Sunt acceptate pentru finanțare următoarele tipuri de mijloace de transport:

  – Ambulanța umană;
  – Autospecială pentru salubrizare;
  – Mașină specializată pentru intervenții, prevăzută cu nacelă pentru execuția de lucrări la înalțime;
  – Mașină specializată tip vehicul-platformă şi șasiu, prevazută cu carlig şi macara hidraulică pentru reciclare;
  – Autocisternă pentru produse nealimentare (doar autocisternă pe autoşasiu – exclus cap tractor și remorca autocisternă sau una din ele separat)
  – Mașina de măturat carosabilul;
  – Auto betonieră;
  – Autovidanjă;
  – Utilaj specializat pentru împrăștiere material antiderapant (este eligibil doar dacă echipamentul este montat direct pe autoșasiu, fară a putea fi detașat);
  – Mijloc de transport de agrement (ex.: ATV, biciclete, snowmobile, trotinete etc.) – Mașină de transport funerar

  Ambulanța veterinară este eligibilă cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:

  – mijlocul de transport sa fie încadrat in categoria N1 sau N2 cu maximum 3 locuri și 2 uși de acces în cabină;
  – omologarea RAR a fost obținută în baza unui aviz emis de Colegiul Medicilor Veterinari care atesta ca autovehiculul este dotat conform Hotarârii Consiliului National 2016; RAR va face mențiunea „echipare specifică intervenții medicină veterinară”;
  – în cartea de identitate a vehiculului trebuie înregistrată mențiunea specială din care să reiasă modificarea de structură, conform cerințelor autorității publice de resort și legislației în vigoare;
  – mijlocul de transport nu va fi folosit pentru alte activități, cu excepția celor propuse prin proiect. Mijloacele de transport de mai sus trebuie să fie compacte, specializate şi să deservească exclusiv activităţile propuse prin proiect. Nu se acceptă mijloace de transport de tip tractor/ cap tractor cu remorcă/ semiremorcă (capul tractor poate fi folosit si pentru alte tipuri de activități).
  Se va aduce obligatoriu omologarea RAR la ultima tranșă de plată.

  Achiziţionarea de containere în scopul utilizării ca punct de lucru reprezintă o cheltuială eligibilă numai dacă prin Planul de afaceri se prevede amplasarea containerului pe o platformă betonată şi este racordat/ dispune de utilităţile necesare desfăşurarii activităţilor propuse prin proiect.

  Achiziţia de ambarcaţiuni este permisă doar pentru proiecte prin care se finanţează codurile CAEN: 5530, 7721, 9312, 9329 cu condiţia ca ambarcaţiunea sa fie utilizată strict în scopul proiectului, fără a fi asociate cu activități din domeniul pescuitului, acvaculturii şi tăierea stufului, atât în perioada implementării cât și în cea de monitorizare.

  Numărul locurilor disponibile în ambarcaţiune să fie corelat cu activitățile menţionate în proiect. Se poate achiziţiona orice tip de ambarcațiune în scopul utilizării aferente activităților turistice de agrement și activităților de închiriere cu bunuri recreaţionale şi echipamente sportive. Înmatricularea acestora se face cu respectarea prevederilor Ordinului 1079/ 2014 pentru stabilirea procedurilor privind evidenţa şi înmatricularea ambarcaţiunilor de agrement, condițiile tehnice şi încadrarea cu personal Navigant a acestora şi avizarea operatorilor economici pentru desfăşurarea activităţiilor de agreement nautic, emis de Ministerul Transporturilor.

  Ambarcaţiunile de agrement vor avea lungimea corpului de maximum 12 m, vor efectua transportul unui număr de maxim 12 persoane şi vor respecta cerințele esenţiale de siguranţă pentru Categoria de proiectareD – Ape protejate (Hotărârea Guvernului nr. 464 din 30 iunie 2017 privind ambarcaţiunile de agrement şi motovehiculele nautice).

  Pentru ambarcațiunile de agrement, proprietarul va solicita înmatricularea in Registrul matricol al ambarcaţiunilor de agrement.
  Cheltuielile pentru achiziționarea de utilaje agricole nu sunt costuri acceptate la finanțare.

  În cadrul proiectelor care vizează activități în cadrul CAEN 5530 – Parcuri pentru rulote, camping și tabere, pentru construire căsuțe capacitatea de cazare construită prin proiect se va limita la capacitatea maximă de cazare de 4 locuri/ căsuță, fără a fi limitat numărul căsuțelor, iar pentru bungalow-uri – se acceptă construirea unui singur bungalow. Structurile dezvoltate prin proiecte finanțate pe acest cod CAEN trebuie să respecte prevederile aplicabile OANT 65/2013, inclusiv definițiile și criteriile minime obligatorii prevazute în Anexele 1 și 1 ale acestui act normativ, cu modificările și completările ulterioare.

  Pentru proiectele prin care se propun venituri din organizare de tabere, grupurile de turiști vor fi cazate în căsuțe sau bungalow.

  Nu sunt eligibile:

  – cheltuielile cu achiziționarea de utilaje și echipamente agricole aferente activității de prestare de activități auxiliare pentru producția vegetală, în conformitate cu Clasificarea Activităților din Economia Națională, precum și producerea și comercializarea produselor din Anexa I din Tratat; – cheltuielile pentru înființarea/ modernizarea/extinderea de agropensiuni, pensiuni, hoteluri;
  – cheltuielile pentru înființarea/ modernizarea/extinderea structurilor de alimentație publică integrate în cadrul structurilor turistice de cazare;
  – cheltuielile aferente domeniilor exceptate în conformitate cu prevederile Ordinului MADR nr.1731/2015,cumodificărileșicompletărileulterioare;
  – cheltuielile cu achizitia de teren construit/ neconstruit;
  – cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri și echipamente ”second hand”;
  -cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi pentru transport persoane;
  – cheltuieli cu achiziția oricărui tip de ponton plutitor.
  – nu se acceptă mijloace de transport de tip tractor/ cap tractor cu remorcă/ semiremorcă (capul tractor poate fi folosit si pentru alte tipuri de activități).
  – nu este eligibilă achiziţia şi dotarea rulotelor/ autorulotelor şi remorcilor comerciale.

  Domeniile de diversificare acoperite în cadrul submăsurii sunt:

  * Activități de producție (ex: fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hârtie și carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice; activități de prelucrare a produselor lemnoase; industrie metalurgică, fabricare construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente; fabricare produse electrice, electronice, inclusiv producție de combustibil din biomasă, (fabricare de peleți) în vederea comercializării, producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru desfășurarea propriei activități, ca parte integrantă a proiectului etc.;

  * Activități meșteșugărești (ex: activități de artizanat și alte activități tradiționale non-agricole (ex: olărit,brodat, prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.);

  * Activități turistice (ex: structuri de cazare de tip camping, parcuri de rulote, bungalow-uri, servicii turistice de agrement și alimentație publică, inclusiv punct gastronomic local);

  * Servicii (ex: medicale, sociale, sanitar-veterinare; reparații mașini, unelte, obiecte casnice; consultanță, contabilitate, juridice, audit; servicii în tehnologia informației și servicii informatice; servicii tehnice, administrative, alte servicii destinate populației din spațiul rural, etc.).